Seniorrådets Årsberetning 2018
Året 2018 har været det sidste år i en fireårs periode. Vi har søgt at opretholde aktiviteterne og afrunde de mange initiativer, som har været aktuelle i perioden. Der har været god kontakt både med politikere, administration og personale. I det politiske område har der især været kontakt med tre udvalg: social- og seniorudvalg (SSU), sundhedsudvalg (SU) og miljø-og planlægningsudvalg. (MPU)

Lad os først se på aktiviteterne på en række udvalgsområder:

Social- og senior-området (SSU)
Der har været en stor ændring i SOM- ledergruppen: i maj rejste Louise Høg. Som midlertidig leder var Vibeke Alberg indtil Dorte Dahl tiltrådte den 1. december. På Margrethelund tiltrådte Roberto Havnsgaard Velosa, idet Pernille Winther Nielsen flyttede til Louiselunds plejeboliger. Seniorrådet planlægger ny kontaktform med lederne for institutionerne.

Plejehjemmene har i øvrigt fungeret godt, dog har der været for meget brug af vikarer. Det giver usikkerhed hos beboerne og voldsomme meromkostninger og desuden fare for uddeling af forkert medicin. Et par eksempler har haft alvorlige konsekvenser. Der er derfor udarbejdet nye strammere regler for dispensering, øget kontrol og ekstra uddannelse af personalet. De varslede inspektioner i efteråret har dog vist fine resultater. Ventelisterne er igen lidt stigende, og der arbejdes med planer om udvidelse af kapaciteten.
Der er stor aktivitet på Louiselunds genoptræning og på de midlertidige pladser, der også anvendes til Akut-tjeneste (der er dog en seng reserveret til akut-tjenesten).
Beboer-pårørende-råd fungerer nu på alle institutioner, alle med en repræsentant fra seniorrådet.
På Louiselund er afholdt en række jazzmusik underholdninger med godt fremmøde.

Hjemmeplejen fungerer godt.

Demens området dækker både beboere og pårørende og varetages af Helle Nielsen med sygdoms-råd og hjælp til de pårørende. ”Konsulent-råd” og foredrag m.v. Kammerhuset er stadig et godt daghjem for demente i tidlige faser. Så får de pårørende også lidt ” fritid”.

Af andre udvalgs-områder i kommunen kan nævnes:


Sundhedsområdet (SU)

Populært sagt er det forebyggelse og aktiviteter efter selve sygdommen. Seniorrådet har kvartalsmøder med politikere og administration om forebyggende arbejde med f.eks. diabetes, hjertesygdomme, demens. Desuden samarbejdes om begrænsning og efterbehandling af hospitalsindlæggelser. Der afholdes hvert år ”Aktiv Senioruge” med en række aktuelle foredrag. I forbindelse med valget til det nye seniorråd var Jesper Theilgaards meget spændende foredrag om ”Ta’ temperaturen på klimaet og Seniorrådet”. Desuden behandles spørgsmål om betaling for mad ved akut indlæggelse vs. midlertidig indlæggelse på Louiselund. Et andet emne er kvalitetssikring.

Miljø-og planlægning (MLU)
Her afholdes kvartalsmøder bl.a. buslinjer, fodgængerovergange, parkering ved stationer, trafikregulering. lys på stier er også gennemført. Der har ikke i år været køreskolekurser, men gentagelser overvejes. Desværre har der ikke været afholdt Dialogmøder med MPU siden august 2018. Seniorråddet er fortsat interesseret i disse møder og håber at kunne overtale udvalgsformanden og administrationen til at genoptage disse kvartalsmøder!

Af andre aktivitetsområder kan nævnes:
Senior rådgivningen giver gratis-og anonym- rådgivning indenfor skat, økonomi, jura, sociale- og administrative områder, men henviser til professional assistance, hvor det er påkrævet. Der er god efterspørgsel.

Sophielund Aktivitetscenter har et veludstyret træningscenter med træner. Det er et stort center med 7-8 ansatte, fin café med varm og kold mad, undervisning etc. Der er ca. 80 frivillige på centret. Centret har en række frivillige arbejdsgrupper og holder en del foredrag.

Selmersbo har med en ansat og ca 30 frivillige udviklet et stort aktivitets- program med bla. foredrag, matiné, Quiz, filmforevisning, undervisning i sprog samt IT. Desuden er der bridge samt frokost om tirsdagen og morgenmad om fredagen. Centret kan udlejes til private fester. Besøgstallet er i gennemsnit op mod 100 personer om dagen. Anne Hooge-Hansen har været ansat som leder siden oktober 2017. Hun har udvidet husets program med mange nye aktiviteter.

Hørsholm Senior Idræt har nu over 600 medlemmer til gymnastik, badminton, svømning, afslapning etc. Klubbens medlemstal er steget meget i de sidste år, men man er begrænset af mangel på lokaler.

Seniorudflugten gik i år til Hundested, hvor der var en flot udstilling af sandslotte, udført af danske og internationale kunstnere. Desuden en glaspuster med fine kunstværker. En række vikingeskibe udført af glas og træ. Fra 16 cm op til ca. 70 cm. (de kostede ca 1000 kr. pr cm). For første gang blev der ikke udsolgt, måske var prisen for høj, eller der var flere lignende udflugter? Seniorrådet vil overveje sagen i 2019.

Senior Information blev udgivet som fællesnummer for 2017-18 og udkom derfor ikke i 2018.

Helside i Ugebladet er udkommet den sidste tirsdag i måneden med information om aktiviteter i aktiviteter i aktivitetshusene m.fl. Siderne indledes nu med en lille kommentar om seniorrådets meninger.

Senior-indkøbsgruppen køber mad ind til enlige hver uge (efter visitation). De kommer også til at være en slags kontaktpersoner. Der er ca 20 personer, som får denne hjælp.

Senior-Køkkenbruger-gruppen samler information om maden fra Breelte- parken , som køres ud til plejehjemmene og til hjemmeboende borgere. Sophielunds køkken leverer mad til Louiselunds cafe.

Louiselunds Cafe er drevet af Sophielunds køkken efter bestilling. Den kan dog levere kaffe m.v. til foredrag. Der arrangeres jazzkoncerter og cafeen anvendes om aftenen til foredrag, bl.a. i Diabetes foreningen m.fl.

Hørshom frivilligcenter og selvhjælp udfører et basisarbejde samt igangsætning af en række projekter, hvoraf mange vedrører byens ældre borgere, f.eks. Hemingway- og Blixen klubberne.

Danske Ældreråd er den landsdækkende ”paraplyorganisation”. Seniorrådet har deltaget i generalforsamling i Nyborg Strand samt kursus-dag i Vingsted ved Vejle. De dækker kontakt til myndigheder og politiker. Foreningen udsender en række nyttige nyhedsbreve på nettet

Lidt om Seniorrådets baggrund
Seniorrådet er en folkevalgt institution, som skal rådgive politikere og medarbejdere i kommunen i alle forhold som vedrører kommunens ca. 7000 senior-borgere over 60 år. Det er væsentligt, at seniorrådet SKAL HØRES mens andre kan høres.
Seniorrådet er med til at sikre, at Hørsholms ældre borgere kan give deres mening til kende over for kommunen. Ligeledes skal Seniorrådet sikre opretholdelse af en positiv forbindelse mellem borger og kommune.

Valg til Seniorroråd er hvert fjerde år, dvs. i november 2018 for perioden 2019 til 2023. Valget skete i okt.-nov. 2018. Der blev valgt 9 medlemmer og 3 suppleanter, med en stemmeprocent på 41%. Det nye råd fungerer fra 1. jan. 2019.

Seniorrådets møder og arbejdsform
Seniorrådet holder møde normalt den 3.torsdag i hver måned. (Fire dage før Social-og seniorudvalgets (SSU) møder). Her kommenteres SSU’s dagsorden, og man gennemgår andre løbende sager og kommende aktiviteter. Medlemmerne rapporterer fra de mange områder, hvor de repræsenterer Seniorrådet. Referatet fra disse møder lægges på Seniorrådets hjemmeside. Desuden holdes møder med repræsentanter for SSU, SU, MPU samt medlemmer af administrationen
I årets løb kommer der mange andre opgaver, som løses af rådets medlemmer efter emnets art og dimension.
En vigtig opgave er kontakt med pressen, især Frederiksborg Amts Avis og Ugebladet. Den månedlige helside i Ugebladet er nyttig med lister over aktiviteter indenfor rådets kontaktområde, især aktivitetshuse og plejehjem.

Hvad sker i 2019 vil blive åbenbaret af det nye seniorråd i starten af 2019.

Afslutning til sidst vil alle i ”det gamle seniorråd” takke for et godt samarbejde med politikere, personale, embedsmænd samt med de mange borgere som vi har mødt i løbet af de 4 år.
Vi ønsker ”det nye seniorråd” god vind.

Finn Rolf Jacobsen
Afgående formand for Seniorrådet.