Torsdag den 6. oktober 2022 kl. 09.00 – 13.00 på Selmersbo

Afbud fra Niels Møller, Hanne Wendt, Lisbet Schmølker, Jørgen Eirfeldt og Kjeld Flemming.

1.Valg af mødeleder og ordstyrer.
Marianne mødeleder. Ingen ordstyrer.

2.Valg af referent.  
Mogens

3.Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

4.Godkendelse af referat af mødet fredag den 16. september 2022.
Godkendt med følgende ændring:

Der er følgende ændringer til referatet:

Der står følgende i punkt 11:

”11.Hørsholm Kommune, Indirekte relationer SFKU, byudviklingsudvalget
I lystet af alle de ændringer der sker på sundhedsområdet, f.eks i relation til den nye sundhedslov, alt dette samlet i SFKU ansvarsområder. Måske burde man overveje at udskille sundhedsområdet som det tidligere har været, dvs delt op i 2 udvalg, SFKU og SSU…”

Dette ændres til:

”11.Hørsholm Kommune, Indirekte relationer SFKU, byudviklingsudvalget
I lyset af alle de ændringer der sker på sundhedsområdet, f.eks. i relation til den nye sundhedslov, finder SR fortsat, at det er uhensigtsmæssigt at sundhedsområdet er delt mellem 2 udvalg: SFKU og SSU. Måske burde man overveje at samle sundhedsområdet, som det tidligere har været, og placere dette i ét udvalg.”

5.Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer.
Formand: Ingen meddelelser

Kasserer: Regnskab og bankudtræk gennemgået

Medlemmer: Deltager i ældrerådets seminar om sundhedslovens konsekvenser.
                     Man kan abonnere på udsendelser fra danske ældreråd.

6.Høringssvar.
Marianne har givet Seniorrådets høringssvar på Hørsholm Kommunes nye kvalitetstandarder på rengøring, nødkald m.m. Godt høringssvar.

Finn ser på udsendt materiale til høring vedrørende diabetes. Indkøb af insulin foretages under SKI aftaler.

7.Hørsholm Aktive Senioruge.
Godt gennemført. Opfølgning på gennemførte arrangementer i Ugebladet på Seniorsiden den 5. oktober. Dette punkt udgår herefter.

8.Hospice.
Der ledes for tiden efter egnede bygninger eller grund. Der holdes kontakt til bl.a. OK fonden med henblik på finansiering.

9.Valg til Hørsholm Seniorråd.

Kalender:

Uge 42 og uge 43   udsendelse af stemmesedler
1. november           præsentation af kandidater 16.30-18.00 på Selmersbo
16. november         sidste frist for modtagelse af brevstemmer på Rådhuset
18. november         godkendelse valgresultat 14.30 på Rådhuset, Blok 13, 2. sal
                             th/M24
21. november         nyt Seniorråd: Konstituering 16 – 17 på Selmersbo
28. november         det nye seniorråd præsenteres på kommunalbestyrelsesmøde.
1. januar 2023       det nye Seniorråd trækker i arbejdstøjet

10.Hørsholm Kommune, direkte relationer SSU, ØU.
Jesper gjorde opmærksom på, at det er underligt at Seniorrådets høringssvar ikke er vedlagt til dagsorden til ØU møde den 10. oktober. Høringssvaret behandles på SSU møde, der afholdes før mødet i ØU. Hvordan er processen for behandling af Seniorrådets høringssvar? Tages op på førstkommende møde mellem Hørsholm Seniorråd og repræsentanter for SSU.
Seniorrådet bemærker, at venteliste til plejehjem stiger igen. Det er især den somatiske del, der stiger. SSU møde på Hørsholm Rådhus torsdag den 13. oktober. Kl. 13 – 14.30.

11.Hørsholm Kommune, Indirekte relationer SFKU, byudviklingsudvalget.
Hørsholm Seniorråd noterer med tilfredshed, at lokalplan er endeligt vedtaget for området Ved Klædebo indeholdende mulighed for etablering af friplejehjem..

12.Nyt fra institutionerne.

Hjemmeplejen, plejecentre generelt, Breelteparken, Sophielund aktivitetscenter, Selmersbo, Breelteparken plejecenter B&P råd, Sophielund plejecenter B&P råd, Margrethelund B&P råd, Louiselund plejeboliger B&P råd, Louiselund rehabilitet og sundhedscenter.

Selmersbo: Ældresagen havde et arrangement på Selmersbo, hvor Morten Slotved (borgmester) og Annette Wiencken (formand for SSU) deltog. Jesper bragte punkt vedrørende nedlæggelse af pårørende vejleder funktionen op på dette møde. Jesper gjorde opmærksom på, at der er mange, der har haft glæde af pårørende vejlederen. Lars har også tidligere gjort opmærksom på dette. Seniorrådet er enig i dette.

 13.Informationer fra arbejdsgrupper.

Hørsholm Senior Idræt, Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm, Indkøbsgruppen, Køkkenbrugergruppen, Dansk Ældreråd, Nordgruppen, Regionsældrerådet.
Frivillig fredag blev arrangeret af Frivilligcenter og Selvhjælp og fandt sted Trommen. Arrangementet fandt sted den 30. september. Årets frivillig blev kåret ved denne lejlighed.  Hørsholm kommune ønsker at Frivilligcenter og Selvhjælp arrangerer også Frivillig fredag i 2023. Det bliver sidste fredag i september.
Frivillig Råd. Regeringen har etableret et landspanel med repræsentanter for Frivillige Råd i kommunerne alternativt repræsentanter for Frivilligcenter og Selvhjælp organisationer. Landspanelet skal give regeringen rådgivning om frivillige initiativer i kommunerne samt koordinering mellem de frivillige organisationer. Frivilligheden skal styrkes i Danmark. Dette er et hovedformål.  Hver kommune der har et frivillig Råd sender op til 2 repræsentanter. Hvor der ikke er frivillig råd, er der repræsentanter fra Frivilligcenter og Selvhjælp. Lars og Peter Christiansen (medlem af bestyrelsen for Frivilligcenter og Selvhjælp) repræsenterer Hørsholm Kommune i landspanelet.

Beboer- og pårørende grupper vil holde møder her i efteråret, og Seniorrådet orienteres løbende.

Hørsholm Senior Idræt har ændret vedtægter således, at Seniorrådet ikke længere har en observatør post i bestyrelsen for HSI. Seniorrådet afventer en formel orientering om dette. Jørgen Eirfeldt er kontaktperson til HSI fra Seniorrådets side.
Danske ældreråd holder en årskonference 16. november i Odense Congres Center.

14.Næste møde i Seniorrådet.
17. november.

15. Årshjulet og månedsaktivitet.
16. November Valg til Seniorrådet, sidste dag for modtagelse af brevstemmer.
17. November SR møde
8. December SR møde og julefrokost

16.Eventuelt.
Housekeeping: Lars og Marianne.

Med venlig hilsen

Mogens Buch-Larsen