Mødet afholdt torsdag den 31.marts 2022 kl. 09.00 – 12.30 på Selmersbo

0. Fremtidig indkøbspolitik for Hørsholm Kommune jf særlig skrivelse.

Kommunen var repræsenteret ved Tenna økonomi og udbud, Jørgen Fabricius med team og udbud samt Indkøbschef Kim Malver.

Formålet med mødet var at tale med Hørsholm Seniorråds som en af interessenterne i forbindelser med en revidering af indkøbspolitikken.

Overordnet set er målet at købe mest økonomisk fordelagtige tilbud.

Endvidere at drøfte hjælpemiddeldepot indretning og samarbejde.

CSR bæredygtighed samt optimere nuværende indkøbspolitik.

Fokus på digitalisering og e-handel.

Fokus på velfærdsteknologi.

Optimere handlen lokalt.

Der skal indtænkes livskvalitet.

Fokus på konsulentydelser.

1.Valg af mødeleder og ordstyrer.

Lisbet mødeleder og Mogens ordstyrer.

2.Valg af referent.  

Jørgen referent.

3.Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

4.Godkendelse af referat af mødet den 3.marts 2022

Referat godkendt.

5.Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer.

Lisbet orienterede om møde i Nordgruppen hvor hospice var drøftet, møde i Regionsældrerådet samt sundhedsreform.

Jørgen Orienterede om at Lisbet, Hanne og Mogens var tilmeldt kursus og seminar i Dansk Ældreråd på Nyborg strand.

Lars orienterede om regnskab og bankudtog var udsendt. Hørsholm Seniorråd (SR)  drøftede levetid på Ipads. Nogle Ipads trænger til friske batterier og der skal udarbejdes en opgørelse. SR har en god dialog med seniorrådgivningen.

6.Høringssvar.

Ingen høringssvar

7.Hørsholm Aktive Senioruge.

Freddy, Hanne og Lisbet planlægger senioruge. Emnet vil være raske ældre,  der føler sig unge. POC for efterladte enker og enkemænd. Sprogkursus ved kommunen. Gruppen arbejder på at finde foredragsholdere inden for søvnforskning, ernæringsspecialister, og Christian Grau. Auditoriet på Rungsted Skole er booket. Derudover vil SR forsøge at overtale Jan Dehn samt en af visitatorerne til at give en briefing. Endvidere overvejes en tur rundt i aborteret samt måske at entrere med en kok som underviser i madlavning

8.Hospice.

Turen til hospice besøg i Esbjerg er udskudt.

Jørgen skriver et indlæg om status på etablering af hospice til Hørsholm Seniorråds Seniorside i maj.

9.Valg til Hørsholm Seniorråd.

Ok jf. dagsorden oplæg til SSU

10.Hørsholm Kommune, direkte relationer  SSU,SU, ØU, Tryghedsudvalget.

Jf SSU dagsorden tages:

pkt 2 til efterretning,

pkt 3 budgettet tages til efterretning,

pkt.4 SR undrer sig stadig over, at store landsdækkende organisationer som Ældresagen, Røde Kors, Hjerteforeningen mv tilgodeses i det omfang de gør. Principielt mener SR, at det som udgangspunkt bør være de lokale, der tilgodeses irt formålet med de respektive foreninger.

Pkt 5 jf BDO og Cura pleje  pkt tages til efterretning, og SR glæder sig over at Cura pleje er taget med.

Pkt 6. SR tror ikke på at projektet vil opfylde sit formål og være en succes under seniorområdet. Der er i forvejen haver til rådighed i kommunen bl.a. fra Ældre Sagen og de ældre har ikke overskud til at passe haver i det skitserede omfang.

Pkt 9, Status for friplejehjem ?

JF TRYGHEDSUDVALGET, hvad er status organisatorisk og bemandingsmæssigt ?

11.Hørsholm Kommune, Indirekte relationer SFKU,MPU.

12.Nyt fra institutionerne, (hjemmeplejen, plejecentre generelt, Breelteparken, Sophienlund aktivitetscenter, Selmersbo, Breelteparken plejecenter B&P råd, Sophienlund plejecenter B&P råd, Margrethelund B&P råd, Louiselund plejeboliger B&P råd, Louiselund rehabilitet og sundhedscenter.

Selmersbo har foredrag om Ellehammer.

13.Informationer fra arbejdsgrupper

(Hørsholm Senior Idræt, Seniorrådgivningen, Frivilligscentret, Indkøbsgruppen, Køkkenbrugergruppen, Dansk Ældreråd, Nordgruppen, Regionsældrerådet)

14.Kalender og næste møde

9-10. Maj Dansk Ældreråd Nyborg Strand
12. Maj SR møde
9. Juni SR møde
18. August SR møde
12,14,15 August  Aktiv Senioruge
15. September SR møde
6. Oktober SR møde
16. November Valg til Seniorrådet
17. November SR møde
8. December SR møde og Julefrokost

Housekeeping, det står Niels og Lars igen for.

15.Årshjulet og månedsaktivitet

16.Eventuelt

Mvh Jørgen, sekretær i Seniorrådet

5155 0101