Torsdag den 9.juni 2022 kl. 09.00 – 11.45 på Selmersbo samt efterfølgende afslutningsfrokost på Riva i Rungsted Havn med Seniorrådgivningen

Afbud fra Jesper, Marianne, Hanne, Kjeld Flemming, Freddy, Niels.

0. Gæsteforelæsning og debat ved udvalgsformand Caroline Victoria Christensen. Victoria havde meldt afbud pga eksamensammenfald. Victoria vender tilbage på SR mødet 18. August.

1.Valg af mødeleder og ordstyrer. Lisbet valgt som mødeleder og Mogens som ordstyrer.

2.Valg af referent.  Jørgen valgt som referent.

3.Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.

4.Godkendelse af referat af mødet den 12.maj 2022. Referat godkendt.

5.Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer. Jørgen orienterede om, at han havde været valgstyreformand på det gl. rådhus. Fra mødet mellem SR og SSU oplyste Jørgen, at man havde drøftet valg til SR, fremmøde, brevstemmer eller en kombination af begge. Det vil blive besluttet i næste valgperiode. Valgperioden fastsættes til 3 år så vi kommer i synk med kommunalvalget,

- herunder evaluering af mødeform med mødeleder og ordstyrer. Det virker fint så det fortsætter vi med.

- evaluering af seniorsiden Seniorsiden virker fint og Mogens er derfor genvalgt.

6.Høringssvar.  Der var ingen høringssvar.

7.Hørsholm Aktive Senioruge. Planen for ugen skal være klar inden 24. juni.

8.Hospice. Støtteforeningen for Rudersdal Hospice havde på Sophielund orienteret om status for foreningens arbejde med at etablere et Hospice i Nordsjælland. RGN skal finde 25 mio.kr til drift af hospice.

9.Valg til Hørsholm Seniorråd. Lisbet, Jørgen og Mogens er tovholdere. Der afholdes valg den 16 November 2022 og valgperioden bliver 3 år og formen bliver son sidste gang, dvs. vi brevstemmer. For valget i 2025 vil den detaljerede form vedrørende fremmøde eller pr. brevstemme blive taget stilling til i den mellemliggende periode.

10.Hørsholm Kommune, direkte relationer  SSU, ØU, på SR SSU orienterede Jørgen om, at vi savner et bedre sammenhængende patientforløb hospital, kommune, privat hjem.

11.Hørsholm Kommune, Indirekte relationer SFKU, byudviklingsudvalget

12.Nyt fra institutionerne, (hjemmeplejen, plejecentre generelt, Breelteparken, Sophielund aktivitetscenter, Selmersbo, Breelteparken plejecenter B&P råd, Sophielund plejecenter B&P råd, Margrethelund B&P råd, Louiselund plejeboliger B&P råd, Luiselund rehabilitet og sundhedscenter)  

Sophielund Aktivitetscenter har gang i en ansættelsesrunde til leder af Aktivitetscentret.

Bestyrelsen i Selmersbo har valgt Mogens som ny formand for bestyrelsen.

13.Informationer fra arbejdsgrupper

(Hørsholm Senior Idræt, Frivilligcentret, Indkøbsgruppen, Køkkenbrugergruppen, Dansk Ældreråd, Nordgruppen, Regionsældrerådet)

Frivilligcentret har nedsat en arbejdsgruppe med Ældresagen og Røde Kors med henblik på udpegning af Årets Frivillige.

14.Kalender og næste møde

15.Årshjulet og månedsaktivitet

18. August SR møde
3. September Kulturdag
15. September SR møde
6. Oktober SR møde
16. November Valg til Seniorrådet
17. November SR møde
8. December SR møde og Julefrokost

Housekeeping står Lisbet og Jørgen for.

16.Eventuelt

Mogens gennemgik emner fra Nordgruppemødet

Mvh Jørgen Eirfeldt , sekretær i Seniorrådet