ad 1) Temadag m bl.a May Bjerre Eiby:

Ser så interessant ud! Og vi i Hørsholm Seniorråd er MEGET skuffede over, at der IKKE er plads til en eller flere fra rådet.

Indlægget er yderst relevant, men vi er da glade for, at kommunen er åbne og interesserede i at gøre plejecentre mere ”hjemlige”. Vi håber ikke at den udeblivende invitation, er et udtryk for at SR nedprioriteres! OG glæder os til et dækkende referat.

ad 2) Driftopfølgning:

Allerede nu er der et overforbrug på ældreområdet

Der tegner sig et merforbrug i forhold til budget på 10 mio kr på området, men når der korrigeres for COVID tiltag og delvis midlertidig "genopretning" bliver merforbruget på 2,6 mio. kr. Er det meget eller lidt? Og skal vi være bekymrede for hvordan dette merforbrug håndteres? Ud af et samlet budget for området på ca 400 mio .kr er 2,6 mio kr ikke meget. Men særlige opmærksomhedspunkter for Seniorrådet er merforbruget på områderne Hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejehjem/mellemkommunal afregning. Overforbruget på disse områder kan især henføres til manglende plejehjemskapacitet i Hørsholm. Og den fodslæbende holdning på dette område kender vi jo alt til. Endnu et argument for at få igangsat plejehjemsbyggeri(er).

ad 3) Ændringer for optagelse på venteliste til plejeboliger

Er en meget fornuftig håndtering af det selvskabte problem, at der ikke er plejehjemspladser nok i Hørsholm. Men ærgerligt, at der skal bruges tid også her på at håndtere denne situation, som kunne være undgået !

ad 4) Velfærdsteknologi

Der blev på møde i Social og Sundhedsudvalget den 24, august 2020 vedtaget en strategi for velfærdsteknologi. Beslutningen på SSU-mødet blev:

"Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-08-2020

Ad A) Social- og Seniorudvalget drøftede de indkomne høringssvar fra Hørsholm Seniorråd og tog dette til efterretning.

Ad B) Et flertal bestående af Thorkild Gruelund (Q) og Svend Erik Christiansen (S) godkendte strategien for velfærdsteknologi. Et mindretal bestående af Glen Madsen (DF) stemte imod, og ønskede følgende protokolleret: Dansk Folkeparti ønsker ikke mere tom snak om udbredelsen af velfærdsteknologi i Hørsholm. Der sker intet, så længe der ikke afsættes øremærkede penge til det i budgettet. Endnu en strategi fører ingen steder. Derfor stemmer Dansk Folkeparti ikke for punktet."

Vi håber, at dette punkt ikke bliver ”tom snak”.

Hørsholm Seniorråd støtter helt at ansætte en central placeret velfærdsteknologisk konsulent, som kan udarbejde og deltage i udviklingsprojekter. Og udover denne person - skal der være øremærkede ressourcer (personale), der hvor projekterne skal indføres, samt selvfølgelig midler til at anskaffe de velfærdsteknologiske løsninger.

Det allervigtigste her og nu er at få opdateret den velfærdsteknologiske strategi, der omhandler organiseringen af velfærdsteknologi projekter. Der skal udarbejdes en troværdig model, hvorledes Hørsholm Kommune vil arbejde med dette område, og hvordan det skal finansieres. Hørsholm Seniorråd ønsker løbende at blive orienteret. Vores nabokommuner er allerede i gang, så her må kunne høstes nogle erfaringer.

ad 6) Visitationskriterier:

Det er lidt kafkask dette punkt. Kan ikke gennemskue substansen i ændringerne, men det der står om ændringerne og baggrunden og formålet giver ikke mening.

Der står bl.a.:

"Administrationen har, for at skabe større fleksibilitet i tildelingen med henblik på at udnytte den samlede kapacitet bedst muligt, opdateret formuleringen i visitationskriterierne for tildeling af plejebolig."

"Administrationen har, for at gøre kriterierne mere forståelige for borgere og deres pårørende, opdateret formuleringer og opsætningen af kriterierne."

"Der er ikke ændret i kriterierne for at få tildelt en bolig - og dermed hverken strammet eller løsnet for adgangen til en plejebolig."

Der er således ikke ændret i kriterierne for tildeling, alligevel skaber ændringerne større fleksibilitet i tildelingen. Hvordan hænger det sammen?

ad 8) Status ældre - maj 2021

Trist, trist læsning – igen, igen!! IGEN, IGEN uacceptable ventelister- og manglende overholdelse af ventetidsgararantier! ” og så siger man, at der INGEN behov er for friplejehjem!!!