Mødet blev afholdt kl. 09.00 -13.00 på Breelteparken

Valg af mødeleder og ordstyrer. Lisbet (LS) blev valgt til såvel mødeleder og ordstyrer

Valg af referent. Jørgen JE havde kontaktet kommunen, der undersøger muligheden for at honorere referenten. Efter en længere debat var der enighed om, at JE følger op på henvendelsen til kommunen, med henblik på at etablere en ordning, der tilsikrer at den der skriver referatet eventuelt kan tildeles et halvt mødehonorar  Endvidere blev det besluttet at den interne godkendelsesprocedure vedrørende referatet ophører med virkning fra dd.  

Godkendelse af dagsorden. Godkendt og LS ønskede to punkter tilføjet vedrørende hospice og “aktiv senioruge”

Godkendelse af referat af mødet den 16 september 2021 referatet blev godkendt

Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer. Formanden glædede sig over at SR var næste fuldtalligt for første gang i en længere periode. Endvidere deltager JE i FM/NF møde den 14/10 i Køge og LS deltager i møde med Dorthe Dahl samme dag. Mogens er fuldgyldigt medlem af SR under Verners orlov. SR efterlyser stadig en sygestatistik fra kommunen.

Sekretæren og kasseren havde ingen bemærkninger ud over drøftelserne omkring valg af referent

Høringssvar Oktober. SSU oplæg var kun på et forberedende stade omkring fastlæggelse af en alkoholpolitik. Ellers var det meste vedrørende børn og unge forældre.

SR valgperiode 3 eller 4 år. Der var enighed om at vi skalarbejde for at komme i synk med kommunevalg perioden så oplægget er at det næste SR valg skal omfatte en 3 års valgperiode.

Dialogmøde 11/10 (budgetmodel for plejecentre) SR ser frem til et møde med hele udvalget

Påvirkning af kommunalbestyrelsen i perioden indtil valget 16. November, LS ønsker at alle skal komme med 3 relevante emner og spørgsmål til politikerne.  Følgende emner blev drøftet, opgradering af plejehjem til demensplejehjem, frivillighedskonsulent, skriv så vidt muligt positivt om kommunen (positiv reklame), hospice i kommuneplanerne, behandlingstider i relation til lokalplanen (ved klædebo), ensomhed, minimumsnormeringer ved demens (i lighed med det for gældende for børn og vuggestuer), bofællesskaber, hovedrengøring, sport for ældre.

Hospice SR indtræder i Hospiceforeningen.

Aktiv senioruge LS, JE og HW med LS som tovholder finder foredragsholdere og laver oplæg. Emne “Når døden os skiller”

Hørsholm kommune direkte relationer:

SSU dagsorden 11/10 dialogmøde med hele SSU 2 x årligt – fordeling af §18 midler

SU    Dagsorden 14/10

ØU.   Dagsorden 7/10

Trygshedsudvalget Dagsorden

Hørsholm kommune indirekte relationer:

MPU dagsorden 8/10 Fritidshuset, accept af købstilbud (lukket pkt). JE kontakter Jan Klit mhp at arrangere et møde med mellem SR og MPU

SKFU dagsorden 13/10 Hørsholm koret har søgt tilskud til 125 års jubilæum. Grænseforeningen har bedt om tilskud til underskudsdækning

Nyt fra institutionerne, herunder hjemmeplejen, plejecentre og B&P råd.

Vibeke Alberg stopper. Rengøringskvaliteten er et problem visse steder.

Informationer fra arbejdsgrupper Intet

Kalender:

  1. Oktober vælgermøde
  1. Oktober møde med Dansk Ældreråd, Nyborg strand LS,JE,HW og FRJ deltager i mødet
  1. November vælgermøde i Skovhuset

  2. November SR møde (Housekeeping) Finn og Freddy

  3. December SR møde + julefrokost som LBO arrangerer

Mvh Jørgen, sekretær i Seniorrådet