Indlæg til Ugebladet:

Seniorrådet er i chok

Helt generelt er Seniorrådet chokerede over de voldsomme og helt uacceptable forslag til besparelser, som kommunen lægger op til i råderumsforslagene for seniorer.
Seniorrådet står uforstående overfor at der skal ske SÅ STORE besparelser på ældreområdet, et område som har stabiliseret sig!
En besparelse på 11,8 mio. kr. i 2024 på senior området. !!
Der er en gennemgående tendens til at ingen områder for de ældre går fri! Selv de mest vitale!
Her nogle af de helt uacceptable områder, som bliver berørt:

 • Kølemad og færre leveringer – altså mad til tre dage ad gangen, til borgere som bor hjemme og få mad fra Breelteparken i stedet for at få frisk mad hver dag som det er i dag, dette fordi man ønsker at lukke det velfungerende køkken på Sophielund, hvor størstedelen af køkkenpersonalet arbejder som ulønnede frivillige.
 • Brugerbetaling for aktiviteter på plejehjem – der kommer så et A- og B-hold!! Hvem har råd? Og hvem bliver passivt tilbage??
 • Reduktion af normeringen på plejehjem. – så bliver det da rent ”opbevaring”!
 • Minimere ledelse på plejehjem- Helt uforståeligt! hvor ledelse og arbejdskultur er så vigtig, for at stimulerer personalet og få arbejdsglæde, for herigennem at reducere sygefraværet blandt personalet.
 • KUN rengøring hver 4. uge – det er da yderst uhygiejnisk! – uværdigt at opholde sig 24 timer i døgnet i sit eget ….
 • Reduktion af tilskuddet til Frivilligcentret og Selvhjælp Hørsholm. – og dette i en tid, hvor kommunen satser på det frivillige arbejde – det hænger da IKKE sammen!!
 • Sammenlægning af Selmersbo Aktivhus og Frivilligcenter Hørsholm
  Seniorrådet vurderer, at det vil skabe problemer at sammenlægge de to velfungerende organisationer, som er båret af to forskellige kulturer.
 • Reduktion i midler til online sundhed - det er jo her fremtiden ligger!

Seniorrådet opfordrer Hørsholm Kommunen vil overveje administrative eller organisatoriske besparelser på Rådhuset frem for varme hænder på plejehjemmene.
Det kan IKKE være rigtigt, at en seriøs og ansvarlig kommune vil påføre sine ældre borgere, denne forringelse!

DET ER HELT UACCEPTABELT! DET ER HELT UANSVARLIGT!

Hørsholm Seniorråd

 

Uge 7/2022 Debatindlæg til Ugebladet/ved Mogens Buch-Larsen

                                                                         

Sund aldring er overvurderet   

Der har i den forgangne uge været et par meldinger, der har stor betydning for os ældre i Hørsholm.

Den ene melding går på, at der på budget 2022 for Hørsholm Kommune indtil videre er beregnet, at der mangler 10 mio. kr. for blot at bevare det eksisterende serviceniveau på ældreområdet, fordi flere ældre og plejekrævende fører flere udgifter med sig.

Det er bekymrende, at der så kort tid efter at budgettet for 2022 blev vedtaget konstateres en så stor manko. Og hvad skyldes dette så? Det er jo klart, at behovet for pleje og omsorg på ældreområdet er undervurderet. Der kommer stadig flere ældre, som også bliver ældre og ældre og effekten af ”sund aldring” er nok blevet overvurderet. ”Sund aldring” dækker over, at nok bliver vi ældre og ældre, men der bevares en god sundhedstilstand. Undersøgelser viser imidlertid, at behovet for pleje og omsorg stadig vil være der. Dette behov kommer dog først nogle år senere og så for fuld udblæsning, idet sygdomsbilledet bliver mere kompliceret. Dette billede er uafhængigt af COVID epidemien.  For Hørsholm betyder det, at behovet for pleje og omsorg på ældreområdet er større end det øjensynligt fremgår af budgetforudsætningerne.  For nærværende kan dette også aflæses af, at flere end tidligere søger plejebolig udenfor kommunen. Jeg tror imidlertid, at langt de fleste borgere i Hørsholm helst vil bo i en plejebolig i Hørsholm, hvilket de også giver udtryk for, når de bliver spurgt. Borgerne søger imidlertid udenfor Hørsholm Kommune, idet der er behov for flere plejeboliger, end der er. Men for mange vil dette være den næstbedste løsning, idet man selvfølgelig helst vil være i det område, man kender.

Budgetforudsætninger og behov er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen at forholde sig til.

Den anden melding kommer fra formanden for SSU, Annette Wiencken. Formanden mener, at der er et kapløb i gang for at få etableret nye plejeboliger i Hørsholm. Selvom ”kapløb” er et stort ord at bruge, når plejehjemmene, efter min mening måske står færdigt i 2024 eller 2025. Men glædeligt at der er fokus på dette område.

 

Uge 2/2022 Debatindlæg til Ugebladet/ved Lisbet Schmølker - formand for Hørsholm Seniorråd

                                                                                   

Seniorrådet ønsker alle et godt og lykkebringende NYTÅR.

Og så også et STORT TILLYKKE til de valgte kommunalpolitikere. Vi i Seniorrådet ser meget frem til alle de løfter på ældreområdet bliver indfriet.

Men ikke mindst et STORT TAK til alle jer som arbejder i ældreområdet! I gør et KÆMPE arbejde, som skaber glæde og tryghed for de mange ældre som er afhængig af jeres hjerte, hjerne og hænder - TAK.

 Kan man have et værdigt ældre liv med de uacceptable lange ventelister?

 Og så i en borgerlig kommune??

Ventetiden på plejehjemspladser er uacceptabel høj i vores kommune!!

Danmarks Statistik har (den 12. juni 2020 og den 11. juni 2021) opgjort kommunernes gennemsnitlige ventetider i det forudgående år på plejehjemspladser

Af disse opgørelser fremgår det, at Hørsholm kommunen både i 2019 og 2020 ligger som en af de allerdårligste kommuner i landet. – lad det være HISTORIE!

Det er helt uacceptabelt og uansvarligt i en kommune med et befolkningsgrundlag som Hørsholms, hvor over 30% er over 60 år. Og antallet af ældre vokser drastisk i de kommende år. Så med denne kombination med en stærkt voksende ældrebefolkning og disse konstante besparelser på området, er der god grund til at råbe vagt i gevær.

Ældreområdet bliver ofte debatteret, men desværre venter vi stadig på konkrete handlingsplaner. MEN NU er tiden inde, med alle de friske og nyvalgte politikere - I har vores tillid!

Vi vil så gerne have sande og ærlige handlingsplaner på ældreområdet. Vi ved også at der IKKE er økonomi til det hele, at det er svært at få økonomien til at hænge sammen!

Der skal tænkes i nye baner!

TAK.

 

Uge 1/2022 Debatindlæg til Ugebladet/ved Mogens Buch-Larsen

                                                 

Føljeton: Hvornår er et nyt plejehjem klar til ibrugtagning?

Jeg har under valgkampen efterlyst et tidspunkt for, hvornår der er etableret nyt  plejehjem i Hørsholm Kommune. Det er mit indtryk, at der såvel i den afgående kommunalbestyrelse som i den nye kommunalbestyrelse er et ønske om, at det skal være friplejehjem. Jeg fik ikke nogen rigtig overbevisende tilbagemeldinger fra politisk side. Én mente slutningen af 2022 og en anden mente engang i 2023.

Men der er nu noget, der er lidt mystisk, og hvor man kan blive i tvivl om, hvorvidt kommunalbestyrelsen arbejder seriøst med etablering af nyt plejehjem i Hørsholm Kommune.

På Social- og Seniorudvalgets møde den 22. marts 2021 blev det vedtaget, at udvalget vil anbefale, at administrationen skal arbejde videre med renoveringen af Selmersvej 23 for tilvejebringelse af 8 plejehjemspladser. Omkostningerne til renovering er opgjort til 2.8 mio. kr. samt endnu ukendte udgifter. Tidsplanen for renovering ville være på 10-12 måneder fra det tidspunkt, hvor midler til opgaven er frigjort.

Sagen er igen på Social- og Seniorudvalgets møde den 13. december 2021. Her foreligger en status, og de foreløbige tidsplaner indikerer aflevering i januar 2023, men at tidsplanen forventes ”optimeret” i samarbejde med rådgiver og entreprenør.

Det ser ud til, at tidsplanen allerede er skredet i forhold til de oplysninger, der blev givet ved tiltrædelsen af renoveringen. Og lur mig om ikke også økonomien kommer til at skride.

Det virker ikke hensigtsmæssigt, at der skal bruges tid og penge på at renovere boliger og få etableret et ”mini” plejehjem på Selmersvej 23, når behovet for plejehjemspladser er større end de 8 pladser, og det tager så lang tid at etablere 8 pladser. Det er en bedre løsning at sætte alle kræfter ind på at få etableret et rigtigt plejehjem, hvor bygningen vil være helt tidssvarende, og der vil kunne opbygges et langt stærkere fagligt miljø.

Vil arbejdet med at etablere 8 plejehjemspladser på Selmersvej 23 i praksis betyde, at etableringen af et nyt plejehjem igen, igen bliver udskudt?

Så jeg spørger igen: Hvornår er et nyt plejehjem klar til indflytning?

 

Uge 45/2021 - Debatindlæg til Ugebladet/ved Lisbet Schmølker

                                                 

Så er det nu det seriøse  X  skal sættes!

Ældreplejen ligger helt i top på vælgernes liste over de områder som er vigtigst.

Og det ved de opstillede kandidater! Så der er ingen ende på deres løfter!

Lad os håbe, der bliver lyttet til de kandidater, der vil have private plejehjem, bedre ledelse og mindre detailstyring, og ikke til dem, der blot råber på flere ressourcer.

Det er et udtryk for bevidstløst brug af skattekroner. Den forfejlede opfattelse af at bedre velfærd er lig med dyrere velfærd.  – Der er meget lidt dokumentation af, at flere penge giver bedre velfærd. Der er ingen samlet evidens for, at øgede udgifter til X øger kvaliteten på  området.

ØG incitamentet til at effektivisere og forbedre den offentlige service – ikke mindst ved at give plads til private løsninger. Her blomstrer mennesker, her er nytænkning og en mere effektiv udnyttelse af ressourcer.

Lisbet Schmølker
Formand
Hørsholm Seniorråd

 

Uge 45/2021 - debatindlæg til ugebladet/ved Lisbet Schmølker

                                                                                 

Kampen for ældres vilkår er den nye værdikamp i vores velfærdssamfund – og så sandelig også her i valgperioden op til KV-21

Ja, ja, vi hører det hele tiden og fra alle partierne: Værdig ældrepleje, flere varme hænder osv.osv.

Der bliver ført overbudspolitik, og det er jo ganske gratis, noget er valgløfter, noget andet er realiteterne når valget er overstået, og  vennerne har fået tildelt udvalgsposter og ”ben”.

Vi ved også at vi bliver flere og flere ældre, og at vi bliver ældre og ældre og dermed også dyrere og dyrere for samfundet

Vi ved også at der IKKE er økonomi til det, at det er svært at få økonomien til at hænge sammen!

Men ting vi ikke har hørt så meget om, er besparelser i administrationen, der kan nok skæres /skrælles nogle lag af!   Læs: Nytænkning i administrationen. Vi er en lille kommune, med en relativ tung administration.

Så jo TAK flere varme hænder og mindre New public management!

Hvis ældres vilkår skal løftes, er det også nødvendigt at hæve blikket ud over det ældrepolitiske område.

Lisbet Schmølker

Formand for Hørsholm Seniorråd

Uge 44/2021 - debatindlæg til ugebladet/ved Mogens Buch-Larsen

                                                                   

HVORNÅR står et nyt plejehjem klar?

Det er de glade løfters tid her op til kommunalvalget. På ældreområdet går alle partier ind for udbygning af
plejehjems kapaciteten. Det er glædeligt. Jeg vil dog minde om, at et privat firma har siden 2017 prøvet at
komme i dialog med Hørsholm Kommune om opførsel af et nyt friplejehjem. Der har i denne periode været
meget begrænset lydhørhed fra den siddende kommunalbestyrelse omkring dette. Dette selvom der er et
stort behov for udbygning af plejehjems kapaciteten i Hørsholm. Som Verner Knudsen gør opmærksom på,
er det for tiden 48 borgere på venteliste til en plejehjems plads. Ventetiden til en plejehjemsplads er
måneder. Man kunne fristes til at mene, at den nuværende kommunalbestyrelse har siddet på hænderne i
forhold til udbygning af plejehjems kapaciteten.


Jeg foreslår derfor, at partierne holdes fast på deres løfter om nyt plejehjem. I valgkampen er det de gode
viljer, der luftes. Men der er ikke konkrete løfter. Derfor bør vi som borgere afkræve kandidaterne svar på
HVORNÅR er der et nyt plejehjem, og HVORNÅR flytter den første borger ind på det nye plejehjem. Spørg
om dette på vælgermøderne, så vi har noget konkret at holde politikerne op på.


Som det er nu, er ventetiden og usikkerheden om, hvornår der er en plejehjemsplads belastende for såvel
borgere på ventelisten, som for de pårørende. Det er derfor fristende at søge plads på et plejehjem i en af
vore omgivende kommuner, hvor plejehjems kapaciteten er bedre tilpasset behovet, end det er i Hørsholm.
Dette kan lade sig gøre, da der er frit plejehjems valg. Men det er ikke optimalt, da de fleste borgere jo
gerne vil blive i Hørsholm kommune, hvor man ofte har boet i mange år.


Der slås ofte i debatten om plejehjems kapaciteten, at borgerne skal blive længst muligt i eget hjem. Dette
kan være en god løsning for nogle, men for andre er nedslidningen af boligen, der ikke er indrettet til
plejepersonale, samt for de pårørende, de får hjemmet omdannet til en slags banegård, ikke den bedste
løsning.

Uge 37/2021 - debatindlæg til Ugebladet/ved Lisbet Schmølker, formand for Seniorrådet

Kan man have et værdigt ældre liv med de uacceptable lange ventelister?

Og så i en borgerlig kommune??

Der har nu år efter år været besparelser på ældreområdet – og det fortsætter!! Det er helt
uacceptabelt og uansvarligt i en kommune med et befolkningsgrundlag som Hørsholms,
hvor over 30% er over 60 år. Og antallet af ældre vokser drastisk i de kommende år. Så
med denne kombination med en stærkt voksende ældrebefolkning og disse konstante
besparelser på området, er der god grund til at råbe vagt i gevær.

Ældreområdet bliver ofte debatteret, men desværre venter vi stadig på konkrete
handlingsplaner.


Bestilte konsulentrapporter, som opgør behovet for ældreboliger og plejehjemspladser, kan
give det resultat, som politikerne ønsker. Lad os få reelle planer og beregninger som
borgerne kan forstå og gennemskue.

Der er et stort behov for friplejehjem i Hørsholm kommune.
Hvorfor har det taget så lang tid at beslutte, at vi har behov for friplejehjem?
Vi skulle have haft disse år tilbage.


Ventetiden på plejehjemspladser er uacceptabel høj! i vores kommune!!


Danmarks Statistik har (den 12. juni 2020 og den 11. juni 2021) opgjort kommunernes
gennemsnitlige ventetider i det forudgående år på plejehjemspladser


Af disse opgørelser fremgår det, at Hørsholm kommunen både i 2019 og 2020 ligger som
en af de aller dårligste kommuner! I landet.


Danmarks Statistiks opgørelser skaber tvivl om, hvorvidt kommunen har overholdt
plejeboliggarantien i 2019 og 2020.


Men nu står vi overfor et valg i kommunen!


Vi vil ikke have valgflæsk!! Men sande og ærlige handlingsplaner på ældreområdet.
TAK

Lisbet Schmølker
Formand for Hørsholm Seniorråd

Uge 21/2021 - debatindlæg til Ugebladet/ Ved Jørgen Eirfeldt, sekretær i Seniorrådet

Ældre i Hørsholm skal have det bedste - hvad ellers?

Jeg har med stor interesse og bekymring læst SF kandidaternes (Louise Zabel og Ib Tune Olsen) replik til Mogens Buch-Larsen debatindlæg om friplejehjem og hvad SF mener man bør tilbyde de ældre, som ikke længere har overskud til at bo i egen bolig (Ugebladet 12 maj).

SF postulerer, relation til konsekvenserne om etablering friplejehjem, at der vil ske løndumpning, at de ansatte skal løbe hurtigere, at der vil ske en ringere pleje af de ældre, at der vil være en risiko for mulige konkurser samt manglende kommunalt tilsyn – det er alt sammen noget vrøvl, som SF ikke kan føre bevis for.

SF i Hørsholm er tilhængere af kommunalt ejede og drevne plejehjem, hvilket ikke kan komme bag på nogle. Det er ingen hemmelighed, at de venstreorienterede partier som udgangspunkt prioriterer systemet før mennesket.

Jeg deler ikke SFs frygt for etablering af friplejehjem, da vi i Hørsholm har vi nogle særdeles veldrevne plejehjem med dygtige medarbejdere - så friplejehjemmene skal være oppe på mærkerne, hvis de skal udkonkurrere de kommunale plejehjem.

Friplejehjemmene har ofte en lidt anden tilgang til krav om indretning og daglige rutiner, hvilket måske er noget alle kan lære lidt af. Jeg tror på den liberale tilgang, en vifte af muligheder og den sunde konkurrence. Kun derigennem kan kvaliteten og effektiviteten højnes. Der er simpelthen et behov for at lade kreativiteten blomstre, når man ser på de økonomiske rammer og muligheder i de kommende år. I øvrigt vil plejepersonalet jo ofte være de samme som i dag er kommunalt ansatte, blot i en anden privat ramme.

Jeg prioriterer mennesket højere end systemerne. Derfor går jeg ind for, at vi også skal tilbyde friplejehjem til de ældre, der skal have valgmulighederne og de ældre borgere i Hørsholm skal kun have de bedste tilbud – hvad ellers? De ældre har jo selv været med til at skabe det velfungerende samfund, som vi har i dag.

Uge 2/2021 - debatindlæg til Ugebladet/ ved Verner Knudsen, medlem af Seniorrådet

Hvorfor har Hørsholm 50 visiterede borgere på venteliste, men ingen ledige plejehjemspladser?

Mange spørger: hvorfor har vi ingen ledige plejehjemspladser i Hørsholm, når der er 50 borgere, der er visiteret til en plejehjemsplads?

Ja, det er ganske enkelt ubegribeligt, og plejehjemsgarantien er heller ikke overholdt (lovkrav).

Et par politikere er nu kommet med forslag til erstatning for plejehjemspladser, det ene er at leje pavilloner, og det andet er at ombygge det gamle rådhus, som tidligere var skole.

Men, hvorfor ikke få bygget det plejehjem Ved Klædebo?

Nogle facts:

- For 3 1/2 år siden begyndte man at tale om et Friplejehjem.

- For 1/2 år siden besluttede man et Friplejehjem.

Ved Klædebo.

- Et Friplejehjem er uden omkostning for kommunen, og det koster det samme for plejehjemsbeboerne.

- Kommunen har ingen forpligtigelse for tomme plejehjemspladser.

 • Hvis udenbys beboere flytter ind på friplejehjemmet, vil det være en indtægt for kommunen (ikke en udgift som direktøren for Social-og Seniorudvalget tidligere har informeret om).
 • Antallet af ældre i Hørsholm vil stige med ca. 50% i perioden til 2030, - og behovet for plejehjemspladser vil stige markant.

Hvad er årsagen til, at vi står i den kedelige situation?

Det er manglende rettidig omhu fra vores politikere, og en langsommelig behandlingstid i kommunen (Firmaet Skandinavian Property søgte om byggetilladelse i juni 2019). 

Der mangler politisk topprioritet.

Lad os nu ikke dvæle ved det, der er sket, men lad os se fremad. Hvad er løsningen?

At politikerne sætter fokus på Plejehjemmet Ved Klædebo og giver det Topprioritet.

Borgmesteren har magten til at få sat gang i processen, så der kan være en byggegodkendelse i juni 2021. Det vil betyde, at der vil være et plejehjem klar til indflytning i september næste år 2022.

Hørsholm mangler et nyt plejehjem NU. Debatindlæg (nyt vindue pdf)

Kan vi trygt se frem til at blive gamle i Hørsholm? Debatindlæg /ved Lisbeth Schmølker - formand for Seniorrådet.

 

Kan vi trygt se frem til at blive gamle i Hørsholm? – og måske fysisk og/eller åndeligt svækket, så vi ikke længere kan tage vare på sig selv? Det er nok et spørgsmål, mange af os stiller disse dage, med den lange, skræmmende debat og mediedækning, der har været henover sommeren.

Skal hele plejeområdet have et 360 graders eftersyn, hjemmeplejen som plejecentrene?

Skal der nytænkes? Det er vigtigt, at vi får lavet det helt store eftersyn. Det er eksempelvis vigtigt at få undersøgt, om plejecentrene er gearet til at håndtere de ca. 70 procent af plejehjemsbeboerne, der har en demens diagnose.

 I vores skattefinansierede velfærdsstat har vi udliciteret det dybt meningsfyldt menneskelige ansvar for vores gamle til et system, hvor det eneste incitament til at gøre noget ekstra, udover det allermest nødvendige – er den almindelige moral. Mens en privat virksomhed og dens ansatte, der varetager tilsvarende pleje- eller omsorgsopgave, yderligere har det incitament, at det er afgørende for virksomhedens fremtid, og dermed også for deres eget job, at de hver dag gør det så godt som muligt.

Der har været talt om det længe; men hvornår får vi så de friplejehjem, vi har ventet på i årevis ??

Eller måske har vi slet ikke disse problemer i Hørsholm kommune! Derfor vil det være vigtigt med en uvildig undersøgelse af området Plejecentre og Hjemmeplejen.

Hvis borgere, der er visiteret til Hjemmeplejen/ plejecentrene, eller deres pårørende oplever svigt, så lad os det vide. Det kan sendes til Hørsholm Seniorråd ( se kontakter på vores hjemmeside;https://seniorraad.horsholm.dk/om-seniorraadet/raadets-medlemmer . Vi tager os IKKE af enkelt sager, men indsamler informationer, som alle bliver behandlet anonymt. Herigennem prøver vi at danne os et billede af seniorplejen i vores kommune

Og måske er alt fryd og gammen i Hørsholm Kommune, og det vil jo være paradisisk, og så kan alle vi seniorer trygt se vores alderdom i øjnene.

Hørsholm Senior Indkøbs Gruppe giver fortsat de ældre mulighed for indkøb i lokale butikker ved Lars Bjørk Olsen, medlem af Seniorrådet

Den 1. maj 2020, indførte Hørsholm Kommune en ny indkøbsordning for ca. 170 af sine ældre borgere. I den nye indkøbsordning kommer varerne fra henholdsvis Intervare (moderselskabet for internetdagligvareforretningen nemlig.com) samt Egebjerg Købmandsgård.
De to selskaber vandt udbuddet, som blev foretaget i regi af Indkøbsfællesskabet Nordsjælland, der består af ti nordsjællandske kommuner. Den ny indkøbsordning betyder, at indkøbet reelt sender handel ud af kommunen.

Ønsker den ældre borger fortsat at handle i de lokale dagligvareforretninger, som borgeren kender og har sat pris på igennem et langt liv, findes der dog et alternativ til den ny indkøbsordning. Alternativet er Senior Indkøbs Gruppen, som har bestået i mange år, men af ukendte årsager ikke har fået den store opmærksomhed, når Hørsholm Kommune visiterer den ældre borger til indkøb.

Senior Indkøbs Gruppen er en gruppe af frivillige, fortrinsvis pensionister, der én gang om ugen indkøber almindelige dagligvarer i nærmeste butikscenter, eventuelt går på apoteket, snakker over en kop kaffe og enkelte gange efter eget skøn ledsager til fods eller giver et lift i bilen. Borgeren aftaler selv fra gang til gang med den faste indkøber fra Senior Indkøbs Gruppen hvilke varer, der skal indkøbes. Indkøbet afregnes direkte mellem den ældre borger og indkøberen.

For at modtage hjælp fra Senior Indkøbs gruppen skal borgeren være visiteret til indkøb af Hørsholm Kommune og være i stand til at håndtere indhold af indkøb samt betaling af disse.

Senior Indkøbs Gruppen er oprettet og drives af Hørsholm Seniorråd ved hjælp af en kreds af frivillige, som både organiserer og gennemfører indkøbene. Der er ingen omkostninger for den enkelte borger i forbindelse med anvendelsen af Senior Indkøbs Gruppen. Ordningen betyder også, at det ikke er hjemmeplejen, der skal købe ind for den ældre, hvilket igen betyder mere tid til den faglige indsats i hjemmeplejen.

Friplejehjem nu - debatindlæg i Ugebladet uge 17 - 2020 ved Freddy Holgersen, medlem af Seniorrådet

 

KOM SÅ I GANG

I årevis har Ældresagen, Seniorrådet og ældre borgere råbt og skreget på ét eller flere nye plejehjem her i kommunen. Der er oven i købet en bygherre, som står klar til at opføre et friplejehjem på Ved Klædebo – kvit og frit og gratis for kommunen og skatteborgerne. Det kan endda opføres i løbet af ca.18-20 måneder, og de vil endda være medfinansierende til at udarbejde den nødvendige lokalplan.

Alligevel slæber kommunen fødderne efter sig. Begrundelsen er vel, at det vil være meget bedre med et plejehjem ved Kokkedal Station, for det ville skabe ”liv” i den del af byen.

Helt ærligt, hvis man vil skabe ”liv” i nærheden af Kokkedal Station, er det nok ikke ligefrem et plejehjem, der skal opføres. Det burde være indlysende selv for kommunalbestyrelsen. Desuden har det i givet fald en tidshorisont på minimum 3-4 år.

I onsdags har Miljø- og Planlægningsudvalget så endelig taget sig sammen til at bevilge kr. 250.000 til at undersøge, om man kan ændre Klædebo-området fra erhverv til boligområde. Der er i forvejen mange boliger på området, så hvorfor skulle dette være så svært?

Jo, det er det, fordi kommunen har en viceborgmester der ikke giver fem flade øre for de ældre og deres vilkår. Det interesserer ham ganske enkelt ikke. Han vil kæmpe med næb og kløer for at bibeholde en erhvervsstatus for området, selv om ingen erhvervsvirksomhed er interesseret i at etablere sig på dette sted. Erhverv har ingen gang på jord i Klædebo-området, hvilket alle andre end han har indset for mange år siden.

Det kan derfor forventes, at undersøgelsen og en ændret lokalplan kan trække meget længe ud af ovennævnte årsag.

Progressivt er det på ingen måde, det er i bedste fald uansvarligt, og tålmodigheden hos Ældresagen, Seniorrådet og de mange, som står på venteliste til en plejebolig er nu opbrugt.

Derfor er der kun ét der tæller: KOM I GANG … NU !!!