Uge 37/2021 - debatindlæg til Ugebladet/ Ved Lisbet Schmølker, formand for Seniorrådet

Kan man have et værdigt ældre liv med de uacceptable lange ventelister?

Og så i en borgerlig kommune??

Der har nu år efter år været besparelser på ældreområdet – og det fortsætter!! Det er helt
uacceptabelt og uansvarligt i en kommune med et befolkningsgrundlag som Hørsholms,
hvor over 30% er over 60 år. Og antallet af ældre vokser drastisk i de kommende år. Så
med denne kombination med en stærkt voksende ældrebefolkning og disse konstante
besparelser på området, er der god grund til at råbe vagt i gevær.

Ældreområdet bliver ofte debatteret, men desværre venter vi stadig på konkrete
handlingsplaner.


Bestilte konsulentrapporter, som opgør behovet for ældreboliger og plejehjemspladser, kan
give det resultat, som politikerne ønsker. Lad os få reelle planer og beregninger som
borgerne kan forstå og gennemskue.

Der er et stort behov for friplejehjem i Hørsholm kommune.
Hvorfor har det taget så lang tid at beslutte, at vi har behov for friplejehjem?
Vi skulle have haft disse år tilbage.


Ventetiden på plejehjemspladser er uacceptabel høj! i vores kommune!!


Danmarks Statistik har (den 12. juni 2020 og den 11. juni 2021) opgjort kommunernes
gennemsnitlige ventetider i det forudgående år på plejehjemspladser


Af disse opgørelser fremgår det, at Hørsholm kommunen både i 2019 og 2020 ligger som
en af de aller dårligste kommuner! I landet.


Danmarks Statistiks opgørelser skaber tvivl om, hvorvidt kommunen har overholdt
plejeboliggarantien i 2019 og 2020.


Men nu står vi overfor et valg i kommunen!


Vi vil ikke have valgflæsk!! Men sande og ærlige handlingsplaner på ældreområdet.
TAK

Lisbet Schmølker
Formand for Hørsholm Seniorråd

Uge 21/2021 - debatindlæg til Ugebladet/ Ved Jørgen Eirfeldt, sekretær i Seniorrådet

Ældre i Hørsholm skal have det bedste - hvad ellers?

Jeg har med stor interesse og bekymring læst SF kandidaternes (Louise Zabel og Ib Tune Olsen) replik til Mogens Buch-Larsen debatindlæg om friplejehjem og hvad SF mener man bør tilbyde de ældre, som ikke længere har overskud til at bo i egen bolig (Ugebladet 12 maj).

SF postulerer, relation til konsekvenserne om etablering friplejehjem, at der vil ske løndumpning, at de ansatte skal løbe hurtigere, at der vil ske en ringere pleje af de ældre, at der vil være en risiko for mulige konkurser samt manglende kommunalt tilsyn – det er alt sammen noget vrøvl, som SF ikke kan føre bevis for.

SF i Hørsholm er tilhængere af kommunalt ejede og drevne plejehjem, hvilket ikke kan komme bag på nogle. Det er ingen hemmelighed, at de venstreorienterede partier som udgangspunkt prioriterer systemet før mennesket.

Jeg deler ikke SFs frygt for etablering af friplejehjem, da vi i Hørsholm har vi nogle særdeles veldrevne plejehjem med dygtige medarbejdere - så friplejehjemmene skal være oppe på mærkerne, hvis de skal udkonkurrere de kommunale plejehjem.

Friplejehjemmene har ofte en lidt anden tilgang til krav om indretning og daglige rutiner, hvilket måske er noget alle kan lære lidt af. Jeg tror på den liberale tilgang, en vifte af muligheder og den sunde konkurrence. Kun derigennem kan kvaliteten og effektiviteten højnes. Der er simpelthen et behov for at lade kreativiteten blomstre, når man ser på de økonomiske rammer og muligheder i de kommende år. I øvrigt vil plejepersonalet jo ofte være de samme som i dag er kommunalt ansatte, blot i en anden privat ramme.

Jeg prioriterer mennesket højere end systemerne. Derfor går jeg ind for, at vi også skal tilbyde friplejehjem til de ældre, der skal have valgmulighederne og de ældre borgere i Hørsholm skal kun have de bedste tilbud – hvad ellers? De ældre har jo selv været med til at skabe det velfungerende samfund, som vi har i dag.

Uge 2/2021 - debatindlæg til Ugebladet/ ved Verner Knudsen, medlem af Seniorrådet

Hvorfor har Hørsholm 50 visiterede borgere på venteliste, men ingen ledige plejehjemspladser?

Mange spørger: hvorfor har vi ingen ledige plejehjemspladser i Hørsholm, når der er 50 borgere, der er visiteret til en plejehjemsplads?

Ja, det er ganske enkelt ubegribeligt, og plejehjemsgarantien er heller ikke overholdt (lovkrav).

Et par politikere er nu kommet med forslag til erstatning for plejehjemspladser, det ene er at leje pavilloner, og det andet er at ombygge det gamle rådhus, som tidligere var skole.

Men, hvorfor ikke få bygget det plejehjem Ved Klædebo?

Nogle facts:

- For 3 1/2 år siden begyndte man at tale om et Friplejehjem.

- For 1/2 år siden besluttede man et Friplejehjem.

Ved Klædebo.

- Et Friplejehjem er uden omkostning for kommunen, og det koster det samme for plejehjemsbeboerne.

- Kommunen har ingen forpligtigelse for tomme plejehjemspladser.

  • Hvis udenbys beboere flytter ind på friplejehjemmet, vil det være en indtægt for kommunen (ikke en udgift som direktøren for Social-og Seniorudvalget tidligere har informeret om).
  • Antallet af ældre i Hørsholm vil stige med ca. 50% i perioden til 2030, - og behovet for plejehjemspladser vil stige markant.

Hvad er årsagen til, at vi står i den kedelige situation?

Det er manglende rettidig omhu fra vores politikere, og en langsommelig behandlingstid i kommunen (Firmaet Skandinavian Property søgte om byggetilladelse i juni 2019). 

Der mangler politisk topprioritet.

Lad os nu ikke dvæle ved det, der er sket, men lad os se fremad. Hvad er løsningen?

At politikerne sætter fokus på Plejehjemmet Ved Klædebo og giver det Topprioritet.

Borgmesteren har magten til at få sat gang i processen, så der kan være en byggegodkendelse i juni 2021. Det vil betyde, at der vil være et plejehjem klar til indflytning i september næste år 2022.

Hørsholm mangler et nyt plejehjem NU. Debatindlæg (nyt vindue pdf)

Kan vi trygt se frem til at blive gamle i Hørsholm? Debatindlæg /ved Lisbeth Schmølker - formand for Seniorrådet.

 

Kan vi trygt se frem til at blive gamle i Hørsholm? – og måske fysisk og/eller åndeligt svækket, så vi ikke længere kan tage vare på sig selv? Det er nok et spørgsmål, mange af os stiller disse dage, med den lange, skræmmende debat og mediedækning, der har været henover sommeren.

Skal hele plejeområdet have et 360 graders eftersyn, hjemmeplejen som plejecentrene?

Skal der nytænkes? Det er vigtigt, at vi får lavet det helt store eftersyn. Det er eksempelvis vigtigt at få undersøgt, om plejecentrene er gearet til at håndtere de ca. 70 procent af plejehjemsbeboerne, der har en demens diagnose.

 I vores skattefinansierede velfærdsstat har vi udliciteret det dybt meningsfyldt menneskelige ansvar for vores gamle til et system, hvor det eneste incitament til at gøre noget ekstra, udover det allermest nødvendige – er den almindelige moral. Mens en privat virksomhed og dens ansatte, der varetager tilsvarende pleje- eller omsorgsopgave, yderligere har det incitament, at det er afgørende for virksomhedens fremtid, og dermed også for deres eget job, at de hver dag gør det så godt som muligt.

Der har været talt om det længe; men hvornår får vi så de friplejehjem, vi har ventet på i årevis ??

Eller måske har vi slet ikke disse problemer i Hørsholm kommune! Derfor vil det være vigtigt med en uvildig undersøgelse af området Plejecentre og Hjemmeplejen.

Hvis borgere, der er visiteret til Hjemmeplejen/ plejecentrene, eller deres pårørende oplever svigt, så lad os det vide. Det kan sendes til Hørsholm Seniorråd ( se kontakter på vores hjemmeside;https://seniorraad.horsholm.dk/om-seniorraadet/raadets-medlemmer . Vi tager os IKKE af enkelt sager, men indsamler informationer, som alle bliver behandlet anonymt. Herigennem prøver vi at danne os et billede af seniorplejen i vores kommune

Og måske er alt fryd og gammen i Hørsholm Kommune, og det vil jo være paradisisk, og så kan alle vi seniorer trygt se vores alderdom i øjnene.

Hørsholm Senior Indkøbs Gruppe giver fortsat de ældre mulighed for indkøb i lokale butikker ved Lars Bjørk Olsen, medlem af Seniorrådet

Den 1. maj 2020, indførte Hørsholm Kommune en ny indkøbsordning for ca. 170 af sine ældre borgere. I den nye indkøbsordning kommer varerne fra henholdsvis Intervare (moderselskabet for internetdagligvareforretningen nemlig.com) samt Egebjerg Købmandsgård.
De to selskaber vandt udbuddet, som blev foretaget i regi af Indkøbsfællesskabet Nordsjælland, der består af ti nordsjællandske kommuner. Den ny indkøbsordning betyder, at indkøbet reelt sender handel ud af kommunen.

Ønsker den ældre borger fortsat at handle i de lokale dagligvareforretninger, som borgeren kender og har sat pris på igennem et langt liv, findes der dog et alternativ til den ny indkøbsordning. Alternativet er Senior Indkøbs Gruppen, som har bestået i mange år, men af ukendte årsager ikke har fået den store opmærksomhed, når Hørsholm Kommune visiterer den ældre borger til indkøb.

Senior Indkøbs Gruppen er en gruppe af frivillige, fortrinsvis pensionister, der én gang om ugen indkøber almindelige dagligvarer i nærmeste butikscenter, eventuelt går på apoteket, snakker over en kop kaffe og enkelte gange efter eget skøn ledsager til fods eller giver et lift i bilen. Borgeren aftaler selv fra gang til gang med den faste indkøber fra Senior Indkøbs Gruppen hvilke varer, der skal indkøbes. Indkøbet afregnes direkte mellem den ældre borger og indkøberen.

For at modtage hjælp fra Senior Indkøbs gruppen skal borgeren være visiteret til indkøb af Hørsholm Kommune og være i stand til at håndtere indhold af indkøb samt betaling af disse.

Senior Indkøbs Gruppen er oprettet og drives af Hørsholm Seniorråd ved hjælp af en kreds af frivillige, som både organiserer og gennemfører indkøbene. Der er ingen omkostninger for den enkelte borger i forbindelse med anvendelsen af Senior Indkøbs Gruppen. Ordningen betyder også, at det ikke er hjemmeplejen, der skal købe ind for den ældre, hvilket igen betyder mere tid til den faglige indsats i hjemmeplejen.

Friplejehjem nu - debatindlæg i Ugebladet uge 17 - 2020 ved Freddy Holgersen, medlem af Seniorrådet

 

KOM SÅ I GANG

I årevis har Ældresagen, Seniorrådet og ældre borgere råbt og skreget på ét eller flere nye plejehjem her i kommunen. Der er oven i købet en bygherre, som står klar til at opføre et friplejehjem på Ved Klædebo – kvit og frit og gratis for kommunen og skatteborgerne. Det kan endda opføres i løbet af ca.18-20 måneder, og de vil endda være medfinansierende til at udarbejde den nødvendige lokalplan.

Alligevel slæber kommunen fødderne efter sig. Begrundelsen er vel, at det vil være meget bedre med et plejehjem ved Kokkedal Station, for det ville skabe ”liv” i den del af byen.

Helt ærligt, hvis man vil skabe ”liv” i nærheden af Kokkedal Station, er det nok ikke ligefrem et plejehjem, der skal opføres. Det burde være indlysende selv for kommunalbestyrelsen. Desuden har det i givet fald en tidshorisont på minimum 3-4 år.

I onsdags har Miljø- og Planlægningsudvalget så endelig taget sig sammen til at bevilge kr. 250.000 til at undersøge, om man kan ændre Klædebo-området fra erhverv til boligområde. Der er i forvejen mange boliger på området, så hvorfor skulle dette være så svært?

Jo, det er det, fordi kommunen har en viceborgmester der ikke giver fem flade øre for de ældre og deres vilkår. Det interesserer ham ganske enkelt ikke. Han vil kæmpe med næb og kløer for at bibeholde en erhvervsstatus for området, selv om ingen erhvervsvirksomhed er interesseret i at etablere sig på dette sted. Erhverv har ingen gang på jord i Klædebo-området, hvilket alle andre end han har indset for mange år siden.

Det kan derfor forventes, at undersøgelsen og en ændret lokalplan kan trække meget længe ud af ovennævnte årsag.

Progressivt er det på ingen måde, det er i bedste fald uansvarligt, og tålmodigheden hos Ældresagen, Seniorrådet og de mange, som står på venteliste til en plejebolig er nu opbrugt.

Derfor er der kun ét der tæller: KOM I GANG … NU !!!