Formandens Årsberetning for Hørsholm Seniorråd 2021

 

 

De valgte medlemmer i Hørsholm Seniorråd for perioden 2019 – 2022:

Lisbet Schmølker (formand), Marianne Preis Balser (næstformand), Jørgen Eirfeldt (sekretær), Lars Bjørck Olsen (kasserer), Hanne Wendt, Freddy Holgersen, Finn Rolf Jacobsen, Verner Knudsen* og Jesper Lauritsen.  Suppleanter: Niels Møller, Mogens Buch-Larsen* og Kjeld Flemming.

*Mogens trådte ind som seniorrådsmedlem i oktober i Verners orlov, med Niels’ accept

Seniorrådet rådgiver Hørsholm kommunalbestyrelse og relevante fagudvalg om ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og fagudvalgene om alle spørgsmål, der vedrører ældre.

Formålet med Seniorrådets arbejde er:

 • At udvikle og styrke kommunens ældrepolitik
 • At sikre, at de ældres problemer bliver behandlet af fagudvalgene og kommunalbestyrelsen.

Seniorrådet vil i 2022 fortsat sætte fokus på politikernes interesse og vilje til et bedre seniorliv for Hørsholm´s seniorer. For det allervigtigste for os er at optimere vilkårene for seniorerne i Hørsholm

Endnu et år i Coronaens skygge

Ja, også 2021 blev et ”Coronaår” med aflyste Seniorråds møder.

Møderne i første halvår blev alle aflyst på nær vores møde i juni, hvor vi mødtes med Morten Slotved. I august afholdt vi vores sommerseminar, og havde herefter vores månedlige møder i resten af 2021. Vi har været aktive overfor politikerne og i ugebladet med debatindlæg og læserbreve. Vi skriver også Seniorsiden, der kommer den første onsdag i hver måned i Ugebladet.

Samarbejdet mellem kommunen og seniorrådet, er godt og frugtbart. Men når det er sagt, mangler vi jo klar information og handlingsplaner fra kommunen. Og i lighed med andre kommuner mangler vi arbejdskraft, både med ny ansættelser, og med fastholdelse af personale på ældreområdet. Men dette fratager ikke kommunens ansvar for at accelerere processen om friplejehjem! En proces som går alt for langsomt, set i lyset af de lange ventelister.

Kommunevalget, har været præget af mange løfter om forbedring på ældreområdet. Løfter, vi i Seniorrådet jo ser frem til vil blive indfriet

Vi har i særdeleshed haft fokus på at få godkendelsen af friplejehjem igennem i kommunen, som uvist af hvilken grund, ikke har været de hurtigste. Der er kommet mange forklaringer, som for os i SR er helt ubegribelige, når man ser de uacceptable ventelister til plejeboliger. NU ser det endelig ud til, at der er ved at komme gang i beslutningsprocessen!

Seniorrådet´s arbejde:

 • Der er store problemer på hjemmeplejeområdet, problemer med rekruttering og fastholdelse af personale. Og efter offentliggørelsen af BDO-rapporten om fejlmedicinering, er vi i Seniorrådet ekstra opmærksomme på problemerne, som vi løbende vil diskutere med de ansvarlige i kommunen.
 • plejehjems området er der også personaleproblemer, med rekruttering og fastholdelse.
 • Vi er i Seniorrådet meget frustrerede over de lange ventelister, som jo svinger noget, men som overordnet set, er uacceptabelt lange.
 • friplejehjems området har vi arbejdet en del, for at få accelereret processen. Der dukker hele tiden nye såkaldte forhindringer op!! Hvem og hvorfor dette sker, kan vi i SR ikke gennemskue, og det er os helt uforståeligt i en kommune som vores, med den lange venteliste, og med det demografiske tryk der er for kommune med den store ældre befolkning, vi har.
 • Der er Seniorrådsvalg i 2022, og Seniorrådet har vedtaget at anmode kommunen om at den kommende valgperiode bliver treårigt, således at vi kommer i synk med kommunalvalget. For så herefter at går op på en firårig valgperiode fra 2025. Alle undersøgelser viser at det øger interessen for seniorrådet, således at der kommer flere interesserede kandidater til Seniorrådet, og ikke mindst en højere valgdeltagelse.
 • Årets Seniorudflugt blev konverteret til frokost på lokale restauranter i lighed med 2020. Der blev udbudt små 500 billetter a´ 50 kr. over tre dage. Igen i år en stor succes
 • Seniorrådets aktiviteter har i 2021 i lighed med 2020 selvklart været præget af de mange begrænsninger som Coronaepidemien lagde ned over hele samfundet.

Vores fokusområder er:

 1. Plejehjem – ældre- og seniorboliger – friplejehjem; Hurtigere etablering og igangsættelse af seniorboliger. Seniorrådet vil ind over i allerførste planlægningsfase. Plejeboligkapaciteten halter ca. 7 år efter behovsudviklingen, og har således slet ikke fulgt med tiden.
 2. Bofælleskaber, skal have høj prioritet, og seniorboliger skal være en integreret del af al nybyggeri i kommunen.
 3. Der skal gang i samarbejdet med de nærliggende kommuner. Selv om det er en regionsopgave.
 4. Valgudvalg (SR-valg i 2022)

Kommunen:

Vores interessevaretagelse for ældre i kommunen er som nævnt en af grundstenene i vores arbejde.

Ældreområdet ændrer sig markant i disse år. Antallet af de ældste ældre er stigende, og selvom mange generelt er sundere og mere aktive end tidligere, ser vi også en stigning i antallet af borgere med kroniske sygdomme og komplekse behov. Det stiller nye krav til kommunens ældrepleje. Vi er i Seniorrådet meget opmærksomme på de nye arbejdsområder inden for sundhed og forebyggelse, som nu og fremover bliver lagt ud til kommunerne. Det er virkelig store og tunge sundhedsopgaver, med mere komplekse sygeplejeopgaver til følge, og vi i SR er noget urolige over, om vi i vores lille kommune kan løfte opgaverne! Vi er fra kommunens side blevet forvisset om, at der både er kompetencer og kapacitet til at løfte disse nye områder.

Det drejer sig bl.a. om:

Sundhedshus, Det nære sundhedsvæsen, Forløbs program, Praksis plan, Akutfunktion, Tværsektorielt samarbejde, Forløbskoordinering ved udskrivning, Tidlig opsporing og systematisk identifikation af sygdomstegn og nedsat funktionsniveau, opdateret velfærdsteknologi/ medicinsk IT/telemedicin. Ja, bare eksempler på nye og fagligt tunge opgaver kommunen står overfor.

Vores månedlige Seniorrådsmøder afholdes normalt torsdagen før Social- & Seniorudvalget (SSU) holder deres møde den efterfølgende mandag. Vi har så mulighed for at se SSU´s dagsorden og kommentere på denne. SSU er det fagudvalg, som vi har mest fokus på.

De andre relevante fagudvalg mødes vi med kvartalsvis. Hvor SR følger Sundhedsudvalget (SU) arbejde tæt.

Vores møder med de relevante fagudvalg er altid givende for alle parter. Vi føler, at der står stor respekt om Seniorrådet og dets arbejde.

Kvalitetsstandarder & Høringssvar er en del af dette. SR SKAL høres i alle relevante sager og områder.

Kommunens økonomi er meget presset, og det mærkes ikke mindst på ældre området, hvor der igen i år har været markante besparelser med deraf følgende serviceforringelse. Ca. 1/3 af Hørsholms befolkning er +60 år, og i de kommende år vil antallet af ældre kun øges. I den demografiregulerende budgetlægning, skal der derfor lægges meget vægt på dette, og Seniorrådet følger det MEGET opmærksomt. Seniorrådet har løbende kommenteret og skrevet høringssvar i budgetforløbet, hvor vi udtrykker bekymring og nervøsitet over de store besparelser på ældreområdet. Vi efterlyser nytænkning og samarbejde på tværs af fagudvalgene.

Ældrepolitikken i Hørsholm 2022 ???

 • Hvor blev den af?? Er nok blevet erstattet af Hørsholmstrategien (Byliv- Børneliv-Bæredygtighed)

Ældrepolitikken blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i juni 2019 og skulle være til 2025! – ALTSÅ frem til 2025 https://www.horsholm.dk/media/3911/aeldrepolitik_2019-2025.pdf

Indsatserne i ældrepolitikken skulle udmøntes i årlige handleplaner, der indgår i kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes arbejde og budgetlægning.

Hørsholms ældrepolitik fik titlen Hørsholm hele livet, og kommunalbestyrelsens opdrag til Ældreudvalget var, at ældrepolitikken skal give svarene på, hvordan kommunen kan medvirke til at skabe de bedste rammer for en tryg og aktiv tilværelse som ældre i Hørsholm.

 Med de tre overordnede mål:  AKTIV / TRYGHED /MEDBORGERSKAB.

Vigtige pejlemærker for ældrepolitikken i Hørsholm frem mod 2025.

Vi kan ikke rigtigt se, at ældrepolitikken har ændret noget, eller at den bliver brugt som et styringsredskab.

Budgetaftalen 2021- 2024

Så kom der en skattestigning! Udskrivningsprocenten blev øget fra 23,2 til 23,7 %

Og Hørsholmstrategien var udgangspunktet for budgetaftalen med fokus på tre temaer: Børneliv – Byliv – Bæredygtighed! - for de næste fire år!

Ikke meget om ældre eller seniorer. På dette område bliver der igen sparet! Ja, det er der forskellige udmeldinger om fra kommunens side! Afhængig hvilket parti, og hvordan man udregner det! Og det kræver nok stor økonomisk indsigt at kunne gennemskue dette.

Eksterne samarbejdspartner

Nordgruppen: Denne gruppe består af repræsentanter for 9 Nordsjællandske Seniorråd/ældreråd; Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Helsingør og Hørsholm (2 repræsentanter).

Her står erfaringsudveksling mellem kommunerne i fokus.

Normalt afholdes møder hvert kvartal, men i år er der kun afholdt 2.

Regionsældreråd: I dette råd er der repræsentanter fra 29 ældreråd/seniorråd i Region Hovedstaden. Der afholdes normalt kvartalsmøder, men i år er der kun afholdt 2 møder. Fra Hørsholm har vi to repræsentanter.

Danske Ældreråd er landsorganisationen for de 98 kommuners ældreråd/ seniorråd

Seniorrådet deltager normalt i Danske Ældreråds ældrepolitiske konferencer og temadage, for herigennem at øge vores viden på området, og udveksle erfaring og benchmarke os over for andre kommuner. I 2021 blev der kun afholdt en konference.

NYE TIDER – NYE TANKER på ældreområdet

Fremtidens velfærdsopgaver skal klares med færre hænder. Problemet med at få ansatte vil kun vokse sig større de kommende år. Den demografiske udvikling betyder nemlig, at der kommer endnu flere ældre, der har behov for pleje og omsorg.

Ifølge en ny analyse fra KL vil der i 2030 på landsplan mangle 44.000 ansatte i det offentlige, hvis der skal være det samme antal medarbejdere pr. bruger som nu!!

Hørsholm kommune er/bliver også udfordret, en udfordring som SKAL tages op!

Hvis vi bare nu ser på vores kommunes udgifter til pleje og omsorg pr. år på 80 år el. derover anvender Hørsholm Kommune 125.100 kr./person – VORES kommune er den kommune som anvender færres midler på dette område! Til sammenligning bruger Københavns Kommune 290.000 kr./ person over 80 år.

Der bør måske nok ændres på tankegange i kommunen, om hvordan ældreplejen skal gribes an, for at få en værdig ældreomsorg. Meget af det bureaukrati og interne regler som kommunen selv har indført, bør nytænkes! Undersøgelser viser at de ansatte på ældreområdet i gennemsnit bruger ca. 50% af arbejdsdagen sammen med de ældre! Seniorrådet deltager gerne sammen med Hørsholm Kommune og medarbejdere og ledere indenfor sundhedsområdet i et arbejde med at afskaffe lokalt bureaukrati indenfor ældreplejen.

Ligesom 2020 blev 2021 noget ”amputeret”, og vi ser frem imod et godt og konstruktivt 2022, et år som kommer til at stå i seniorrådets valgets tegn, hvor vi selvfølgelig stadig vil gøres vores for seniorerne i Hørsholm. Selvom vi er fuldt vidende om kommunens anstrengte økonomi, ønskes mere fokus og prioritering af de ældres forhold.

– Et værdigt seniorliv for Hørsholms ældre!

Forfatter Hans Boll- Johansen, fra hans bog: ”Ganske kort her til sidst- om kunsten at visne glad”: Han er optaget af, om samfundet har lovet mere, end det kan holde. Der er jo en samfundskontrakt mellem det offentlige og borgeren – at borgeren yder sit til fællesskabet igennem sit arbejdsliv, men er sikret pleje i sin alderdom.

Lisbet Schmølker, formand for Hørsholm Seniorråd

01-2022