Torsdag den 18. August 2022, Selmersbo

Mødedeltagere:  

Afbud: Kjeld. Flemming og Jesper

Gæsteforelæser Caroline Victoria Christensen

Orienterede om sin baggrund for at gå ind i politik. Vedrørende ældreområdet er det primært forebyggelsesindsatsen der fokuseres på, alkohol, tobak. Generelt fokuseres der på sundhed og den enkeltes ansvar. SSU taler også om forebyggelse.

Politiske mål er en grøn og ældrevenlig kommune.

SR er bekymret for, at sundhed kommer i klemme i det store udvalg Sundhed er også den enkeltes ansvar. For frivillighed skal der skabes bedre vilkår.

Leje af Trommen inkluderer ikke mikrofoner hvilket ikke er alle bevidst, når de lejer.

Sundheden ligger uhensigtsmæssigt i kultur og sport.

I psykiatrien er der mange problematiske ressourcekrævende tilfælde, der også bør løses centralt på landsplan.

1.Valg af mødeleder og ordstyrer

Lisbet valgt til mødeleder og Mogens til ordstyrer.

2.Valg af referent.  

Jørgen valgt til referent.

3.Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

4.Godkendelse af referat af mødet den 9 juni 2022

Referatet godkendt.

5. Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer.

Lisbet orienterede om borgmestermøde, der afholdes 1 september 14.00 til 15.30. Emner til drøftelse er økonomi, status Hannebjerg, renlighed og rod i kommunen, besparelse på ældreområde

Sekretæren bemærkede, at SR møde flyttes fra 15/9 til 16/9.

Lars orienterede om SR økonomi og status blev taget til efterretning. Afregnet med Seniorrådgivningen er foretaget.

Årets frivillig skal udpeges. SR udpeger 2 personer.

6. Høringssvar

Høringssvar til Social og sundhed.

7. Hørsholm aktive senioruge og årets seniorudflugt

Det hele er på plads. Billetter til seniorugen sælges på kulturdagen 3 september. Freddy står for salget. Freddy ønsker at indlede arrangementerne, og vil i sin indledning orientere om Seniorrådet og dets virke, herunder det kommende Seniorrådsvalg. Alle seniorrådets medlemmer opfordres til at komme i Seniorrådets telt på kulturdagen.

Årets seniorudflugt går til Fredensborg Slot. Ture den 6., 7. og 8. september. Billetter kan købes i Trommen tirsdag den 23. august. Freddy og Lars står for salget.

8. Hospice

Hanne, Jørgen, Freddy og Finn er lead på hospice. Der bør læses 2 interessante artikler i Berlingeren. Det er generelt et langtidsprojekt.

9. Valg til Hørsholm Seniorråd

Jesper, Niels og Finn stiller ikke op.

Inspirationsmøde til opstilling: 22/9 16.30-18. Selmersbo. Jan Dehn deltager fra Hørsholm Kommune.

Præsentationsmøde af kandidater: 1/11 16.30-18. Selmersbo.

21 november: Valgresultat offentliggøres.

28 november: Det nye SR præsenteres for KB.

10. Hørsholm kommune direkte relationer SSU, ØU

Sygefravær, SR tillid til den nye leder af hjemmeplejen, bekymret over vikarforbruget.

Samarbejdet med nabokommunerne skal forbedres.

Sundhed er opdelt i forebyggelse og rehabilitering. Hvem sikrer sammenhæng mellem SSU og SFKU?

Tilgængelighed for ældre ikke tilfredsstillende i relation til haver og maver.

Hjemlighed ser fornuftigt ud, og SR ser frem til fastholdelsen/implementeringen.

Sundhedklynger vil SR gerne løbende orienteres om.

Status for plejehjem, SR er bekymret over at omkostningerne ved hørsholmborgeres anvendelse af eksterne pladser belaster kommunen med yderligere 100.000 pr borger.

11. Hørsholm Kommune indirekte relationer til SFKU og Byudvilingsudvalget

BDO rapport om besparelsesmuligheder– behandles på SSU møde. men har også på forebyggelsessiden tråde til SFKU. Konsekvens af opsplitningen af sundhed på to udvalg.

12. Nyt fra institutioner, herunder hjemmeplejen, plejehjem og B&P råd.

Personalet til udlevering af medicin skal kunne identificeres!

13. Informationer fra arbejdsgrupper

Annette Wiencken deltager i næste bestyrelsesmøde på Frivilligcentret.

Frivilligcentret udbyder en række kurser, målrettet frivillige. Se Frivilligcentrets hjemmeside.

14. Eventuelt herunder kalender

Næste møde 16.september på Breelteparken.