Seniorrådets Årsberetning 2016/17


Seniorrådet har i 2016/17 uddybet vore aktiviteter, og vi har en god kontakt med både politikere og embedsmænd i vore hoved-aktivitets områder: Social- og Senior-udvalg (SSU), Sundheds-udvalget (SU), Miljø- og Planlægnings-udvalget (MPU) og til dels Sport- Fritids- og Kulturudvalget(SFKU). Det giver os en god baggrund for at besvare de mange henvendelser fra borgere, og for at kunne planlægge tiltag til nytte for mange ældre borgere

Vor største nyhed på informationssiden er udgivelsen af brochuren “Seniorguide til 60+’ere” (med billede af Hørsholm Kirke på forsiden). Her gives i tekst og billeder oplysninger om Seniorrådets arbejde.

Vi mistede i 2016 vort mangeårige medlem, Mogens Grand, som døde efter lang tids sygdom. Mogens var et flittigt medlem i en lang årrække, senest som næstformand.

Vi vil først se på aktiviteterne i 2016/17 i en række centrale arbejds- områder.

Social og Senior området (SSU): Plejehjemmene og hjemmeplejen.

Vi havde håbet på at budgettet for 2016 skulle vise forståelse for den vanskelige økonomiske situation for de svage ældre, men nedskæringerne fortsatte i kommunens budget. Det eneste lyspunkt var, at regeringen oprettede en Værdighedspulje, som muliggjorde ansættelse af nogle specielle personer til at dække de værste huller.

Også i 2016 har vi debatteret med kommunen om budget for 2017-20. Desværre kom der alligevel store reduktioner med nye nedskæringer i personalet. Bagefter kom så regeringens tilskud på 2 mia kr. til plejehjemmene som et delvis plaster på sårene.

Pladsmangel på plejehjemmene er stor, og nogle af de midlertidige pladser på Louiselund anvendes som midlertidig aflastning. I april overtog Hørsholm igen Margrethelund fra Rudersdal. Det har hjulpet, så ventelisten for demente ved årsskiftet 2016/17 er ganske kort.

Hjemmeplejen har fungeret godt trods travlhed, og akut-teamet har også gjort stor nytte. De midlertidige pladser har hjulpet patienter ved hjemsendelse fra hospitaler, og genoptrænings-centret har fungeret godt, det er en stor fordel at have dette center i nærheden så genoptræning kan startes umiddelbart efter udskrivning fra hospital.

Akut-teamet er til stor hjælp, især hvor en hurtig indsats er påkrævet. Ofte undgås indlæggelser.

Af andre tiltag i dette område kan nævnes:

Hjerteforeningen har etableret ”Hjertesti” ved Slotsdammen og har afholdt en række møder og træningsaktiviteter i samarbejde med Louise-lund træning.

Også Diabetesforeningen ar haft mange lokale initiativer, f.eks. intervalgang og informative foredrag. Afdelingerne i Hørsholm og Fredensborg er sluttet sammen.

I Demens området er der nu to ildsjæle til at følge og hjælpe borgere igennem demens-forløbet, lige fra den første tid i hjemmet til en senere overførsel til plejehjem. De pårørende er med i processen, idet de også har stort behov for støtte. Kammerhuset, som nu er i nye omgivelser i Sophielund, giver dagsophold for de demente og hermed nogle ”fritimer” til de pårørende. Der er afholdt flere foredragsaftener for pårørende og slægtninge. Dette vil fortsætte i 2017.

Sundhedsområdets aktiviteter (SU), hvor vi har kvartalsmøder, er stærkt forbundet med SSU aktiviteter, f.eks. i genoptræningen, men der har også været forebyggende arbejde med alkohol, diabetes, hjerte-sygdomme og demens m.m.

Den 19.-22. september 2016 afholdt Seniorrådet “Aktiv Senioruge” med forskellige foredragsholdere i forskellige lokaler. Det var en stor succes.“Aktiv Senioruge” blev i 2017 afholdt den 29.-30. marts.

Miljø- og Planlægning har bl.a. udført lysregulering ved Idrætshallen. De har også støttet to køreskolekurser for ældre bilister med stor tilslutning. Det har givet resultater og lejlighed til eftertanke.

Vi har talt om parkering på stationerne. Det er jo en vigtig måde at begrænse biltrafik mellem Hørsholm og byen samt selve biltrafikken i København, så der må findes løsninger for bedre parkeringsforhold!!

En god løbende dialog om veje, buslinjer (spoecielt bus 375R, som Regionen ønsker at nedlægge på strækningen gennem Hørsholm Kommune), stoppesteder, cykelstier, lyssignaler, lys på stier etc. har givet positive resultater.

Af andre aktivitetsområder kan nævnes:

Senior Rådgivningen yder anonym rådgivning på økonomiske, sociale, juridiske, administrative og andre områder. De har haft stor aktivitet og har i årets løb fået tilknyttet en række nye specialister inden for økonomi og jura.

Sophielund Aktivitetscenter har redskabs- og gymnastik faciliteter til brug for træning, individuelt og i hold. Nøglesystem gør, at trænings-tiden er blevet forøget.

Selmersbo har fået ny gulvbelægning. Der er stor tilstrømning til husets arrangementer, frokost tirsdag og morgenmad fredag, samt flere jazz-aftener med middag. Hertil kommer IT-undervisning og sprog-klasser. Én ansat bestyrer arbejder fint sammen med en række frivillige.

Hørsholm Senior Idræt har haft øgede aktiviteter og har nu over 600 medlemmer. Medlemstilgangen er så stor, at der er etableret venteliste på nogle hold. Hørsholmhallen er blevet meget flot.

Tour de Hørsholm blev med ca 85 deltagere fra 8 til 83 år igen en succes, og der var mange fine præmier, ikke mindst til børnene. Vi bringer en varm tak til sponsorerne, der således er med til at gøre dagen særlig festlig. Det er imponerende at se de blinde deltagere, som først cykler hertil fra Hillerød, så deltager i løbet og så cykler hjem igen. Med faldende antal deltagere, det store forberedelsesarbejde og de mange andre cykelløb har vi dog besluttet at indstille dette løb i 2017.

Seniorudflugten gik i 2016 til Nyhavn med sejltur i havnen helt til Sluseholmen forbi de mange nye boligkomplekser. Derefter frokost i De små Haver i Pile Alle. Det var en stor succes. Der var ikke pladser nok, men kommunen vil ikke øge sit bidrag, så vi må søge supplerende finansiering, hvis vi skal skaffe flere pladser – eller øget selvfinansiering, men det gør det vanskeligere for de mindrebemidlede borgere, som turen oprindelig var beregnet på. Seniorrådet vil dog også arrangere seniorudflugter i de kommende år.

Seniorinformation 2017/18 udsendes februar 2017 til alle over 60 år (til den ældste i hver husstand) og indeholder en masse nyttige informationer, så gem den som håndbog! Men vi henviser også til vor hjemmeside, www.seniorrraad.horsholm.dk. Hjemmesiden kan også nås via kommunens hjemmeside.

Helside i Ugebladet sidste tirsdag i hver måned med information om aktiviteter og nyheder i aktivitetshusene.

Hørsholm frivilligcenter og selvhjælp køber ind ugentlig til visiterede personer og virker på denne måde og som kontakt-personer. Der er stadig lidt uklarhed om, hvor mange personer der kan indgå i gruppens program i forhold til netindkøb mm. Men ordningen virker også som kontakt til en række enlige.

Senior-indkøbsgruppen køber ind ugentlig til visiterede borgere og virker på denne måde også som kontaktpersoner. Der er stadig lidt uklarhed om, hvor mange borgere, der kan indgå i gruppens program i forhold til net-indkøb mm, men ordningen virker også som kontakt til en række enlige borgere.

Køkkenbruger-gruppen samler information om den uddelte mad som produceres på Breelteparken. Kokken har nye ideer til at gøre maden mere levende og attraktiv. Maden bringes ud til en række beboere På Sophielund er der et aktivt køkken for beboere og gæster med en daglig buffet mm.

Louiselunds Café har begrænset åbningstid. Maden produceres på Sophielund og bringes til caféen.

Danske ældreråd er en landsdækkende “paraplyorganisation” for senior- og ældreråd. Vi deltager i flere nyttige konferencer, samt i Regions Ældrerådet og Nordgruppen, som omfatter kommuner i det gamle Frederiksborg Amt.

Ældresagen organiserer mange gruppemøder, konferencer, træningsture og foredrag. Seniorrådet har i efteråret aftalt, at en række af disse opgaver udføres af centrets administration, i samarbejde med Seniorrådet.

Se i øvrigt de følgende sider, hvor de mange institutioner, foreninger og aktivitetssteder omtales.

Nu lidt om Seniorrådets baggrund og arbejde

Seniorrådet er en folkevalgt institution, som skal rådgive politikere og medarbejdere i kommunen i alle forhold som vedrører kommunens ca. 7.000 senior borgere over 60 år. Det er væsentligt at Seniorrådet skal høres, (mens andre kan høres) i alle spørgsmål, der har med de ældre at gøre.

Seniorrådet er med til at sikre, at Hørsholms ældre borgere kan give deres mening til kende over for kommunen. Ligeledes skal Seniorrådet sikre opretholdelse af en positiv forbindelse mellem borger og kommune.

Seniorrådets mødeplan og arbejdsform

Seniorrådet holder møde den 3. torsdag i hver måned (fire dage før Social-og seniorudvalgets (SSU) møder). Her kommenterer vi SSU-Udvalgets dagsorden og gennemgår andre løbede sager og kommende aktiviteter, og får tilbagemeldinger fra vore deltagere i de mange aktivitetsområder, (se andet sted i dette hæfte om arbejdsfordelingen). Desuden holder vi månedlige møder med SSU samt kvartals-møder med SU, MPU og SFKU. Referater lægges på vor hjemmeside.

I årets løb kommer der mange andre opgaver, som løses af medlemmer af rådet efter emnets art og dimension.

Vi modtager også mange henvendelser fra borgere om mange forskellige spørgsmål, sager etc. Det er jo en stor del af vor opgave som Seniorråd.

En vigtig opgave er også at holde god kontakt med pressen, især Frederiksborg Amts Avis og Ugebladet.

Hvad skal vi i Seniorrådet så satse på i 2018?

Stort set skal vi fortsætte vore aktiviteter som her beskrevet. Vi vil følge virkningerne af de reducerede midler som er til rådighed i social-området. Også på sundhedsområdet er der som nævnt store opgaver at tage fat på med forebyggelse, træning, information etc.

Information, PR etc. har vi øje på. En flot brochureom Seniorrådet har netop set dagens lys, hjemmesiden bruges mere og mere og vi arbejder også sammen med Borgerservice, med evt. tilbud om IT for tilgang til kommunens IT-system.

Afslutning

Til sidst vil hele Seniorrådet takke for et godt samarbejde med Hørsholm Kommune og de mange andre organisationer vi har mødt, til alle politikere, embedsmænd, personale og borgere, som vi har haft fornøjelsen af at møde og samarbejde med i 2016/17. Vi håber meget på, at vi også i det kommende år kan fortsætte dette arbejde til gavn for de ældre borgere i kommunen.

Seniorrådet ønsker GODT NYTÅR.

Seniorrådet,

Finn Rolf Jacobsen, formand