Ved årsskiftet sluttede funktionstiden for det “gamle” Seniorråd, som har fungeret
fra 1. januar 2010. Dermed siger vi farvel til Rita Nielsen, Kirsten Østergaard
og Jens Trudsø med tak for deres indsatser.

Samtidig starter det nyvalgte Seniorråd sit virke, og vi byder velkommen til
Rose-Marie Opitz og Lisbeth Schmølker. Rådet har allerede fordelt vores opgaver
og er klar til at gå i gang med det nye års opgaver.

Her vil vi først se lidt tilbage på Seniorrådet’s aktiviteter og hændelser
i 2014:

I arbejdet med de politiske udvalg har vi haft fin kontakt med både politikere og
embedsmænd, især med Social- og Senior Udvalget (SSU), Sundheds Udvalget
(SU) og Miljø- og Planlægnings Udvalget (MPU).
Den økonomiske situation har været nogenlunde rolig, og de ekstra midler fra
“ældrepuljen” har givet plads for en række nye initiativer inden for plejesektoren
og hjemmehjælpen samt ved hjemsendelse og rehabilitering. Oprettelsen af et
akut-team har reduceret antallet af indlæggelser.
Men det vedtagne budget for 2015 varsler vanskelige tider for de ældre, som i
forvejen har det svært!
Som noget helt nyt har ældrepuljen finansieret den store succes “Musikalsk
Potpourri” i Trommen den 20. november. Den gentages på en række af kommunens
plejehjem.
Desuden har Seniorrådet taget en række andre initiativer. Herunder en række
informations aftener om demens, gentagelse af køreprøve-kursus for seniorer,
IT-træning, koncerter i Sneppen og på Louiselund, cykelløbet “Tour de Hørsholm”
m.m.
I en række af disse aktiviteter har vi arbejdet godt sammen med Ældre Sagen
og Frivilligcentret og flere foreninger og institutioner.
Senior Rådgivningen har behandlet mange sager, og i kontakt med Seniorrådet
kan der behandles principielle emner, udledt af flere sager.
I det hele taget har Seniorrådet bestræbt sig på at arbejde bredt og gøre sig
synlig og nyttig blandt Hørsholms senior-borgere. Gennem en lang række henvendelser
fra byens borgere har vi fået indtryk af, at dette er lykkedes ganske
tilfredsstillende.

“Seniorrådet er et bindeled mellem de ældre borgere i kommunen og
politikerne. Seniorrådet er med til at sikre, at Hørsholm Kommunes
ældre borgere kan give deres mening til kende”.

Kommunalpolitikerne skal høre ældrerådene, her Hørsholm Seniorråd, i alle
de spørgsmål,der har med de ældre at gøre. På denne måde kan Seniorrådet rådgive
politikerne. Som eksempler kan nævnes spørgsmål om boliger,plejehjem, hjemme-pleje, trafik- og miljøspørgsmål.
Se vor hjemmeside: www.seniorraad.horsholm.dk. (Kan også nås via
kommunens hjemmeside: www.horsholm.dk)

Seniorrådet’s mødeplan og arbejdsform
Seniorrådet har et møde hver måned, torsdag før SSU-mødet. Referat sendes
til SSU før deres møde den følgende mandag. På mødet behandles de
seneste Dagsordener fra SU, MPU og evt. SFK (Sport, Fritid- og Kulturudvalget).
Desuden følges op på en række andre aktiviteter, som kort nævnes i det
følgende.

Social- og Seniorudvalget (SSU)
Dette udvalg er vor største partner, og vi har haft god kontakt med politikere
og embedsmænd, dog afbrudt af Kenneth Kristensens konstituering som
kommunaldirektør. Desværre forlod han kommunen den 31. december.
Seniorrådet holder hver måned møde torsdag før SSU møderne. Her gennemgår
og kommenterer vi SSU’s dagsorden. Mødereferatet fremsendes til SSU
inden weekenden. Onsdag efter SSU-mødet får Forretningsudvalget orientering
af SSU’s formand og områdedirektøren om mødets forløb og resultater.
Desuden drøftes en række løbende sager inden for SSU.

I 2014 har vi især fulgt hjemmeplejen og igangsætningen af Louiselund. Desuden
har der været vanskelige forhandlinger om budget 2015, som rummer en
del spareforanstaltninger.

Ældrepuljen har dog medført en række forbedringer med ansættelse af sygeplejersker
og psykolog.

Der er oprettet et akut-team, som kan give hurtig udrykning bl.a. til hjem. Dette
har allerede virket, bl.a. til at reducere indlæggelser. De midlertidige pladser på
Louiselund er en stor hjælp til modtagelse ved udskrivning fra sygehuse og til
hurtig rehabilitering.

Daghjemmet Kammerhuset er et daghjem for en række borgere (ca. 25),
oftest med begyndende demens. De bliver hentet og kørt hjem af beredskabstjenesten
og får et ophold (9-15) med mad og underholdning.
Kammerhuset flytter i februar/marts til nye lokaler i stueetagen i den nye tilbygning
på Sophielund Aktivitetscenter.

Aktivietscenter Sophielunds tilbygning er færdig i de første måneder af
2015. Tilbygningen rummer især større motionsrum (meget tiltrængt), og en
omrokering af de tidligere motionsrum skaber plads for de øvrige aktiviteter. I
den oprindelige bygning er samtlige vinduer udskiftet og loftet er isoleret.
Centret har en lang række “hobby-aktiviteter” støttet af de ca. 80 frivillige
hjælpere. Hertil en stor spisesal med køkken, som producerer flere slags mad i
supplement til den “visiterede” mad fra Breelteparkens køkken.

Der afholdes en række møder, foredrag, fester, dans samt bridge og korprøver.
Plejeboligerne Sophielund arbejder med aktiviteter for beboerne. Der er
en månedlig “fredagsbar”. En dobbelt-cykel bruges meget til småture, der er
netop anskaffet en “elektronisk sæl”, som livagtigt kæledyr for de demente. De
små udflugter med beredskabstjenestens busser er en stor opmuntring for de
demente beboere, som her med ledsagere kan opleve lidt liv uden for plejehjemmet.

Breelteparken omfatter både plejehjem og ældreboliger. I centerbygningen er
der en del daglige aktiviteter, ligesom der arrangeres underholdning, foredrag,
busudflugter i egen bus m.m.

Køkkenet leverer mad til de borgere i kommunen, som er visiteret hertil, dels i
hjemmene, dels i de andre plejehjem.

Louiselund er nu i fuld aktivitet.
Plejeafdelingen har åbnet alle pladser mest for somatiske beboere. Der arrangeres
musikforestillinger og besøg af børnehaver, skoler m.m.
Den midlertidige sengeafdeling bruges til at huse beboere, som er hjemsendt
fra sygehuse, samt beboere som har brug for kortere ophold med overvågning.
Også ophold i forbindelse med hurtig rehabilitering efter operationer.
Rehabiliterings- og træningsafdelingen har en omfattende stab af fysioterapeuter
m.m. både til akut genoptræning og til videregående træning efter hjemsendelse.
Fritræning er et omfattende tilbud til brug af redskaberne uden for arbejdstid,
dvs. tidlig morgen og sen eftermiddag/aften (mod betaling).
Caféen er åben i dagtimerne, og lokalet anvendes til møder og foredrag.

Margrethelund er nu administreret af Rudersdal Kommune, men der bor
fortsat 6 Hørsholm-borgere.
Efter april 2016 er det meningen, at Hørsholm igen overtager driften, da behovet
for plejehjemspladser stiger hurtigere end først antaget.

Aktivhuset Selmersbo er et selvstyrende hus med mange aktiviteter, undervisning,
bridge, banko, koncert, danse-aftener, etc. Mange frivillige gør disse
aktiviteter mulige. Huset ledes af en bestyrelse (frivillige) og en ansat. Seniorrådet
og Senior Rådgivningen bruger husets mødelokaler flittigt, ligesom der er
run på IT-træningsfaciliteterne.

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen fungerer godt, omend under stigende
tidspres på grund af kommunens store krav om budgetnedskæringer.
Hverdags-rehabiliterings-terrapeuter supplerer selve hjemmeplejen og arbejder
med i planen “Aktiv Hverdag”. Denne plan skal både have fokus på hverdagsrehabiliteringog særligt på forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser.

Akut team er en lille gruppe med sygeplejerske og assistenter, som kan rykke
ud til borgere i hjem eller plejehjem med hurtig hjælp, og hvis nødigvendigt,
hjælp til kort ophold på Louiselund. Inden for 2 døgn besluttes videre handlinger.
Denne tjeneste har allerede begrænset antallet af sygehus-indlæggelser.
Det er vigtigt, at der arbejdes tværfagligt, for at borgerne oplever en sammenhæng
i indsatserne fra hjemmepleje, hjemmesygepleje, de trænende terapeuter
og de midlertidige pladser på Louiselund.

Projektet “Fremskudt visitation”, hvor Louiselunds personale og visitationen
besøger meget syge patienter på hospitalet for at sikre, at de får den rigtige
hjemsendelse (herunder hjælpemidler), har fortsat givet gode resultater.

Sundhedsudvalget (SU)
Sammen med SSU er SU ved dette årsskifte ved at revidere og opdatere en
række kvalitetsstandarder.
Dette sker i samarbejde med Seniorrådet, som læser og kommenterer (meget
korte frister) disse tre:
1. Kvalitetsstandard og indsatser for personlig pleje, praktisk bistand, træning
samt daghjem og centre, herunder Daghjemmet Kammerhuset, Aktivitetscenter
Sophielund samt kørsel til daghjem og centre.
2. Kvalitetsstandard og indsatskatalog for hjælpemidler, forbrugsgoder og
boligindretning.
3. Kvalitetsstandard for plejehjem i Hørsholm Kommune.
Seniorrådet gennemlæser og kommenterer (selvom tidsfristerne er ekstrem
korte).

Det er Seniorrådets opfattelse, at de igangværende stramninger kun skaber
rum for de mest nødvendige aktiviteter, så Hørsholms ry for et menneskeligt
klima på disse områder ødelægges.

Cykelløbet “Tour de Hørsholm” i juni blev en ny succes med over 100 deltagere,
heraf et hold på 5 blinde cyklister fra Hillerød! En af dem vandt hovedpræmien,
hvorefter de cyklede tilbage til Hillerød. Løbet var planlagt i samarbejde
med Hørsholm Senior Idræt (HSI) og forventes gentaget den 21. juni 2015.

Demens og Alzheimer rammer mange, og derfor afholdt vi 3 demens-aftener i
samarbejde med kommunens demens-koordinator og Frivilligcentret. I alt kom
der ca. 300 mennesker til foredragene. Der arrangeres nu demensaktiviteter
(motion, information, samvær) via Frivilligcentret.

Diabetesforeningen er nu tilsluttet den nationale organisation og fungerer også
på lokalt plan. I samarbejde med Louiselund afholdes motionsture, foredrag,
m.m.

Hjerteforeningen er ved at danne en lokal komité/forening med et møde i
Trommen den 29. januar 2015.

Miljø- og Planlægnings Udvalget (MPU)
Seniorrådet har kvartalsmøder med formand, direktør og centerchef for området
og følger her en række sager af interesse for byens ældre borgere. Når
påkrævet, har vi også direkte kontakt med udvalg og embedsmænd.
1. Busdriften ændredes i december 2013, og flere ændringer er tilføjet i december
2014, med bl.a ruteændring i forbindelsen Rungsted - Hillerød og
forbindelsen til Fasanvænget (i Fredensborg kommune, som ikke vil betale).
Dette er højst uheldigt, da mange beboere her har behov for transport til
Kokkedal station og Hørsholm Bymidte.
2. Flextur er en stor succes, billigt, men det kræver bestilling af vogn.
3. Hørsholm Senior Idræts to el-cykler er en succes og fungerer dels som
midlertidig hjælp, dels som demo-hjælp til køb.
4. Hovedgadens fornyelse er fuldført, dog er indgang til mange butikker stadig
svær for handicappede.

Sport- Fritid- og Kulturudvalget (SFKU)
Seniorrådet har haft enkelte møder med udvalget, mest om indretningen af
Trommen, der nu mere er et borgerhus for børn og voksne. Den ro der var før,
er nu henvist til særlige områder på 1. sal. Men flot er det blevet, og den nye
Caroline Mathilde sal er blevet pæn.

Udover de nævnte opgave-områder i kommunens udvalg har Seniorrådet
en række andre opgaver inden for ældre-området. I en række organisationer
er der som kontakt tilknyttet repræsentanter for Seniorrådet.

Borgerservice
I forbindelse med de mange omlægninger af Rådhusets opgaver til EDB er der
i borgerservice ansat IT-specialister til at hjælpe borgerne. Mange har søgt og
fået dispensation med hensyn til information på papir, og også i 2015 vil der
være hjælpere til disse nye områder.

Hørsholm Senior Idræt (HSI) har stor aktivitet og over 500 medlemmer. Onsdagsgymnastikenblev overtegnet, så nu er der også gymnastik om tirsdagen
i sportshallen ved rådhuset, se inde i bladet information om de mange aktiviteter.

Hørsholm Senior Rådgivning (HSR)
De havde 20 års jubilæum i maj og har fået flere dygtige medlemmer. Samarbejdet
mellem HSR, Seniorrådet og kommunens afdeling for sundhed og
omsorg er blevet udbygget.

Hjertestartere er nu opstillet ca. 50 steder i kommunen. De kommunale passes
af Beredskabstjenesten inkl. skift af batterier. Vi opfordrer alle private til at
tilse deres hjertestartere og skifte batterier, når alarmlampen lyser.

Hørsholm Frivilligcenter & Selvhjælp har afholdt mange foredrag, møder
og koncerter m.m. og de stod for afholdelsen af “Musikalsk Potpourri” den 20.
november, som led i Ældreugen i oktober-november 2014. Denne forestilling vil
i 2015 blive opført på nogle af kommunens plejehjem.

Senior Indkøbsgruppen ca. 15 personer køber ind til svagelige ældre, som
er visiterede til et ugentligt besøg. Udover selve indkøbet bliver disse indkøbere
en slags besøgsvenner hos en række ensomme borgere. Det er en fantastisk
opgave, som efter Seniorrådets opfattelse burde bakkes meget bedre op af
kommunens medarbejdere. Det er rigtigt, at mange kan købe ind via EDB,
hvis de kan håndtere det, men i en række tilfælde er den menneskelige indsats
uundværlig og samtidig en indsats overfor enlige, som kommunen med andre
midler søger at hjælpe!

Ældre Sagen
Seniorrådet samarbejder med Ældre Sagen i en række projekter, f.eks. Senior
Bilistkursus, EDB hjælp, m.m. både i Aktivhuset Selmersbo og i Sophielund
Aktivitetscenter.

Køkkenbrugergruppen mødes med en række brugere fra Sophielund, Kammerhuset,
o.a. der får mad fra Breelteparkens køkken.

I forslag til nye kvalitetsnormer ønsker man, at varm mad spises midt på
dagen. Seniorrådet protesterer: Det skal ikke bestemmes i en norm! På flere
institutioner serveres varm mad om aftenen uden problemer.

Info, PR og hjemmeside www.seniorraad.horsholm.dk kan også nås via
kommunens hjemmeside: www.horsholm.dk. Denne gruppe sørger for presseinformation,nyt om arrangementer, foredrag og seminarer. Desuden lægges
referater fra seniorrådsmøderne ud på hjemmesiden, så alle kan følge Seniorrådets
arbejde.

I Ugebladet bringes hver måned en helsides annonce med begivenheder fra
Seniorrådets områder. Annoncen redigeres af SeniorRådgivningen.

Senior Information 2015 udsendes til alle borgere i Hørsholm over 60 år.
Hver husstand får et eksemplar, adresseret til den ældste beboer. Desuden
udgives i januar, maj og september den Gule Aktivitetskalender. Denne indeholder
oplysninger om underholdning, bankospil, foredrag, gymnastik m.m.,
som er planlagt for perioden til næste udgivelse. Endvidere udgives eventuelt
blå tillæg med nyt fra Seniorrådet. Disse udgivelser lægges frem til gratis
afhentning på rådhus, kommunens institutioner, centrene, apoteker, bibliotek
m.fl. steder.

IT assistance og undervisning findes på biblioteket, Selmersbo, Sophielund,
Louiselund samt i borgerservice på rådhuset, både i form af specifikke
problemer (netcaféer) og undervisning i hold eller individuelt.

Den årlige Senior-udflugt:
Turen gik i år til “Den Blå Planet” – det nye akvarium i Kastrup med en efterfølgende
frokost i Dragørfortet. Det var en dyr tur, og vi fik kun et begrænset
tilskud fra kommunen. Vi valgte at køre tre ture i en todækker bus, der transporterede
85 personer med eller uden rollatorer o.l., til en personpris på kun
150 kr. Desværre skabtes der ret store problemer omkring billetsalget, da
Trommen var åben, før vi kom og tilstrømningen var enorm, samt udefrakommende
aktivitet med uddeling af uautoriaserede numre. Efter kraftige henvendelser
fra Seniorrådet fandt kommunen heldigvis lidt ekstra penge, så vi kunne
lave en fjerde tur. Desværre er fremtiden for en Senior-udflugt usikker under
sparebudgettet, men vi prøver at finde veje.

Danske Ældreråd er den landsdækkende paraplyorganisation for alle ældre/
seniorråd i Danmark, som tager sig af forhandlinger på landsplan, organiserer
konferencer, udarbejder nyhedsbreve med relevante oplysninger, vejledninger
for de lokale ældre/seniorråd m.v. Danske Ældreråd har også til opgave at henvende
sig direkte til politikere og folketing. Vi havde repræsentanter til årsmødet
i maj og en konference om boligforhold i oktober. Hørsholm Seniorråd har
medindflydelse på valg af bestyrelsesmedlemmer.

Regions Ældrerådet for Region Hovedstaden holder 4 møder i årets løb.
Regionen omfatter 29 kommuner. Det er især emner omkring sygehusene og
deres forbindelse med kommunerne om transport, hjemsendelse etc. Vi har to
repræsentanter i rådets møder.

Nordgruppen i Regions Ældrerådet (9 Ældre/Seniorråd i det gamle Frederiksborg
Amt) drøfter 4 gange om året oplæg til regions- og landspolitiske emner,
og orienteres grundigt om arbejdet i Regionsældrerådet. Desuden foregår
en vigtig udveksling af erfaringer fra arbejdet i de forskellige Ældre/Seniorråd.

Hvordan ser vi på 2015? – og hvad vil Seniorrådet især lægge
vægt på?

Efter vedtagelsen af kommunens budget for 2015 må vi sige, at det er blevet
meget vanskeligere for de ældre, især de, som er afhængige af offentlig hjælp
af den ene eller anden art. Bevillingerne reduceres løbende, hvilket påvirker
ydelserne i omsorgsområderne. Samtidig reduceres midlerne til de “små fornøjelser”,
som så i højere grad bliver afhængige af frivillig hjælp.

Det må siges, at de ansatte i kommunens institutioner gør en stor indsats for at
opretholde den personlige pleje, selvom tiden til den lille ekstra omsorg bliver
væk.

I det nye Seniorråd vil de fleste arbejdsopgaver, som beskrevet i de foregående
sider, fortsættes og om muligt intensiveres. Opgaverne er allerede fordelt, og
der henvises til de følgende sider i hæftet. Vi starter allerede den 8. januar med
et besøg fra Danske Ældreråds jurist, som vil gennemgå rådets opgaver og
deres muligheder for at støtte vort arbejde.

Skulle vi nævne områder af særlig bevågenhed er det bl.a.:
Hjemmeplejen, velfærdsteknologi, digitalisering, frivillig-indsats, synliggørelse,
information. Vi modtager meget gerne forslag og ideer til aktiviteter.

Til sidst en varm tak til alle, politikere, embedsmænd, personale og borgere,
som vi har haft fornøjelsen af at møde og samarbejde med i 2014. Vi håber på
en god forsættelse i det kommende år.

Hørsholm Seniorråd
Finn Rolf Jacobsen, formand