Mødet afholdt på Selmersbo

Gæst. Formanden for SSU Annette Wiencken

Afbud: Kjeld Flemming

Formanden for SSU,Annette Wiencken

Annette Wiencken orienterede om, at hun tidligere havde været medlem af Social og Seniorudvalget i hendes første periode i Kommunalbestyrelsen. Seniorrådet bemærkede, at man så udfordringer i bl.a. sygdomsregistreringer, friplejehjem og støjmålinger.

1.Valg af mødeleder og ordstyrer

Lisbet valgt til mødeleder og Mogens til ordstyrer

2.Valg af referent.  

Jørgen valgt til referent

3.Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt. Jørgen bemærkede at der er sammenfaldende dagsordenspunkter i den ordinære dagsorden og vinterseminaret. Derfor overføres dagsordens punkter vedrørende hospice, valg og senioruge til vinterseminaret.

4.Godkendelse af referat af mødet den 13. Januar 2022

Referatet godkendt med enkelte justeringer.

5.Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer.

Lisbet orienterede om hendes årsberetning og der var medlemmer som mente at årsberetningen nok var lidt langstrakt og rodet.

Lisbet orienterede endvidere om møder med SSU og Jan Dehn. Jørgen tager kontakt til Jan Dehn mhp at indbydelser til dialogmøderne også sendes til Marianne, Lars, Jesper og Hanne

6.Høringssvar

Seniorrådet drøftede et forslag til nye kvalitetsstandarder mht klippekort i hjemmeplejen og kørsel til genoptræning. Ingen af disse kvalitetsstandarder har været til høring i seniorrådet, hvorfor SR ikke har haft lejlighed til at fremkomme med kommentarer. Kommentarerne kommer derfor her efterfølgende og forventes at indgå i behandlingen på SSU-mødet det 7 februar.

Vedrørende klippekortet hilser Seniorrådet forslaget velkommen, men finder det utilfredsstillende, at det er en stærkt begrænset udgave af den tidligere klippekortstandard, idet kun borgere, der modtager mere end 13 timers hjemmepleje kan visiteres til ydelsen. Det oplyses ikke hvor mange borgere, der vil skulle have ydelsen. Da kommunen i øvrigt ønsker at bekæmpe ensomhed er det en forkert  vej at afskære en række borgere fra at benytte ordningen.

Vedrørende kvalitetsstandard for kørsel til ambulant genoptræning vedligeholdelses træning giver forslaget ikke SR anledning til bemærkninger.

7. Hørsholm aktive senioruge

Overføres til vinterseminaret

8.Hospice

Overføres til vinterseminaret.

9.Valg til Hørsholm Seniorråd

Overføres til vinterseminaret.

10. Hørsholm kommune direkte relationer SSU,SSK, ØU og Tryghedsudvalget

Jf pkt 6. Høringssvar til SSU

Klagefrekvenserne skal ikke sættes ned til halvårligt

11.Hørsholm Kommune indirekte relationer til SFKU og MPU

Ingen bemærkninger

12.Nyt fra institutioner, herunder hjemmeplejen, plejecentre og B&P råd.

SR efterlyser sygestatistikker og dernæst en forklaring på forskellen på  offentliges og private støjmålinger i relation til nybyg i industriområdet.

Vedrørende Breelteparken kunne det oplyses, at Thorkild og Finn var valgt til formand og næstformand.

Selmersbo har pt mange aktiviteter, og der var en stor interesse i et foredrag af filmproducenten Per Holst.

Sophienlund har gennemført lydisolering af lofter

13.Informationer fra arbejdsgrupper

Der er Nordgruppemøde den 11/3. Der er møde i Dansk Ældreråd 9-10 maj. Udpegningen af Årets Frivillig overtages af Frivilligcentret og der følger midler med.

14. Presse

Det ønskes, at det angives på Seniorsiden i Ugebladet, hvornår førstkommende møde i Seniorrådet finder sted.

Housekeeping Marianne og Hanne

15.Eventuelt