Deltagere: Lisbet, Lars, Jesper (deltog fra punkt 10), Marianne (delvist), Mogens, Verner og Finn

Afbud:  Hanne, Freddy, Niels, Kjeld Flemming, Jørgen

Referent: Finn Rolf Jacobsen

Dagsorden:

 1. Mødeleder og ordstyrer: Lisbet
 2. Referent: Finn Rolf (denne gang)
 3. Dagsorden godkendt
 4. Godkendelse af referat fra 15 oktober 2020: godkendt
 5. Meddelelser fra formand og medlemme.                                                                     
  a.Hospice. Jørgen har taget kontakt med Ib Hedegaard fra Rudersdal om støtteklub. Hanne ved, at Allerød og Fredensborg også er interesseret.                                           
  Arbejdsgruppe: Finn, Jørgen og Hanne aktiverer kontakterne.                                            --
  b.Der afholdes demens – uge i uge 18, 3—6 april med Helle Nielsen.
 6. Godkendelse af regnskab for 2020.                                                                             
  a.Overførsel fra 2019 medtaget.                                                                                       
  b.Beløb fra kommunen for 2020 (80.000) ikke modtaget.                                           
  c.Økonomi for Senior rådgivning: Lars og Verner tager kontakt.                               
  d.Budgetoplæg gennemgås for uddybning
 7. Høringssvar (ingen bemærkninger)
 8. Justering af Forretningsorden udskydes til sommerseminaret i august
 9. Påvirkning af KB. Møde med politikerne den19 april: alle SR medlemmer indsender tre områder (emner) til Lisbet inden /i wekenden.

 

Hørsholm kommune direkte relationer

SSU dagsorden 19.04.21

 1. møder

          Fælles Budget-Møde aftalt til 26 maj 17-19 i rådhusets kantine.                                   

          Tilmelding mjj@horsholm.dk senest 5.5

           Dialogmøder i april og oktober Seniorråd + SSU-udvalg

 1. Fordeling af 18 midler :

         Ansøgning fra Ældresagen. Her nævnes et samarbejde m SR, som ingen af os er bekendt  med?
         Lisbet tager kontakt med Peter Brandi

 1. Bekymring om planerne for nye plejehjem. SR er interesseret i at plejehjemmet ”Ved Klædebo” påbegyndes og ikke forsinkes af planer ved Kokkedal station!
 2. Effektivisering af hjemmeplejen, ingen bemærkninger.
 3. Status om en ekstra mio. til plejecentre, midlertidige pladser, hjemmepleje, ingen bemærkninger nu.
 4. Breelteparkens madservice. Udvikling og afprøvning af ny teknik ved udsendelse og genopvarmning pågår.
 5. Fritvalgsbevis til madlevering, i.a.b.
 6. Social færdighedstræning, i.a.b.
 7. i.a.b.

Status ældre: udvikling følges, og STADIG UACCEPTABLE ventelister!

SU dagsorden 22.04.21

       Udvikling følges, specielt møder om centre, sundhedshuse etc.

       Forslag om emnet Faldulykker,Faldteknik. Kan kursus / information etableres???

ØU-dagsorden 14.04.21, i.a.b

Tryghedsudvalg 09.02.21,  i.a.b.

Hørsholm kommune indirekte relationer

MPU dagsorden 25 03. 21

SKFU dagsorden 13.04.21

Nyt fra Institutioner, hjemmepleje, plejecentre og B&P råd Aktivitetscenter Sophielund:
Ny leder fra 1.april: Lisbet Storgaard

Selmersbo: Testcenter forventes flyttet fra 1. maj.

Aktiviteter startes 6. maj, Ensommes frokost i hobbyrummet.  IT vejledning mandag 10 – 12 vedr. Corona, Tidsbestilling hos Anne,

Generalforsamling 27 maj (hvis det kan tillades)

Arbejdsgrupper

Hjemmeside: Sommerudflugt kommer, Lisbet skriver.

Seniorsiden i Ugebladet har været savnet! Men pga. ”corona-nedlukning” har der ikke været nogle aktiviteter.  Vi starter igen ASAP, Lisbet skriver ”formandens ord”, og Verner skriver, når der er stof og aktivitet

Status områder:

Kørekursus vel gennemført, fin tilslutning, Tages op igen 2022

Seniortur overvejes, Lars og Freddy melder herom. Sidste års succes kan evt. gentages.

Vi skal have en permanent referent, på sommerseminaret hvor vi bl.a. diskuterer forretningsorden, vil dette blive taget op. Indtil da vil Jørgen som sekretær være referent.

Næste møde flyttes til 20 maj (SSU flyttet til 24 maj) sted afhænger af restriktioner.