Torsdag den 17. November  2022 kl. 09.00 – 13.00 på Selmersbo

 

Afbud fra Mogens, Niels, Jesper, Kjeld F og Freddy

1.Valg af mødeleder og ordstyrer.

Lisbet valgt

2.Valg af referent.  

Jørgen valgt

3.Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

4.Godkendelse af referat af mødet den 6 oktober 2022.

Referat godkendt

5.Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer.

- Lisbet, Overlevering af fagområder og kontraktinfo til det nye seniorråd. Hver enkelt overleverer med de nye seniorrådsmedlemmer. Sekretæren havde intet nyt men tilbød at hjælpe den nye sekretær. Kasseren opfordrede til at man afsluttede alle udlæg inden regnskabsårets afslutning

6.Høringssvar.

Kvalitetsstandarder, vedtægter for SR,  værdighedspolitikker.

7.Hospice.  

Møde i Middelfart – hvad gør vi ved støtteforeningerne. Der skal være en driftsaftale før byggeriet kan igangsættes. 95 % af de indlagte er kræftpatienter. Liggetiden for Hospice indlagte er i gennemsnit 4 dage. Hospice er ikke nødvendigvis endestationen.

8.Hørsholm Kommune, direkte relationer  SSU, ØU,.

Seniorrådet fremhæver, at SR har alene påtaget sig rollen med at gennemføre Seniorudflugten og den kan ikke gennemføres for kr. 40.000. SR kan ikke søge § 18 midler derfor. Der er kommunens seniorudflugt – ikke Seniorrådet

Hvorfor skal de ældre deltage i Medfinansiering af maver og haver. Mange ældre er ikke i stand til at deltage i haveaktiviteterne. 

SSU SR ønsker at fremme en sammenlægning af sundhed og ældreområdet

I medfør af demografien mangler der varme hænder så borgmesteren/direktøren skal være godt klædt på forud for møder i sundhedsklyngene i Nordsjælland Nordklyngen

Demensområdet, har vi en kommunal faglig strategi her et år efter valget?

Ældreboliger, hvad er status ?, flere boliger er ledige

Dialog med SR – hvad indebærer det.

9.Hørsholm Kommune, Indirekte relationer SFKU, byudviklingsudvalget

Ønsker sammenlægning af Sundhed og Ældreområdet

10.Nyt fra institutionerne, (hjemmeplejen, plejecentre generelt, Breelteparken, Sophielund aktivitetscenter, Selmersbo, Breelteparken plejecenter B&P råd, Sophielund plejecenter B&P råd, Margrethelund B&P råd, Louiselund plejeboliger B&P råd, Luiselund rehabilitet og sundhedscenter)  

Plejecentre Margrethelund alt fungerer, Breelteparken er plaget af nedskæringer,

Ved hjemmeplejen indføres selvstyrende grupper hvilket tolkes positivt.

Centerleder Niels Esbech Sophienlund plejecenter fungerer godt

 

11.Informationer fra arbejdsgrupper

(Hørsholm Senior Idræt, Frivilligcentret, Indkøbsgruppen, Køkkenbrugergruppen, Dansk Ældreråd, Nordgruppen, Regionsældrerådet)

Frivilligcentret aktiviteter irt julearrangementer gennemføres som planlagt

Indkøbsgruppen indsender regnskaber til SR kasserer.

Ældrepolitisk konference i november om dilemmaer og mulige løsninger

15/9 Nordgruppen med emnet demens på dagsorden.

 

12.Kalender og næste møde

Næste møde i Seniorrådet 8.december kl 11.00 Julefrokost på Riva - arrangeres af Lars

 

  1. Årshjulet og månedsaktivitet

 

  1. December SR møde og Julefrokost

 

14.Eventuelt

 

Mvh Jørgen Eirfeldt , sekretær i Seniorrådet

5155 0101