Referat af møde i Seniorrådet onsdag den 14. februar 2024 kl. 15:00

Mødet afholdes Sophielund, biblioteket

Deltagere: Lisbet Schmølker, Steen Andersen, Jørgen Nielsen og Anne Ehrenreich (referent)
Afbud: Hanne Wendt
Mødet sluttede kl. 17.30.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste SR-møde d. 4.1.2024.

Godkendt.

3. Meddelelser (formand, næstformand, kasserer, sekretær og medlemmer) Underskrift af regnskab for 2023.

Seniorrådet drøftede kommende valg til Seniorrådet i 2025, hvor Seniorrådet fortsat går ind for fremmødevalg samme dag som kommunalvalget. Det er veldokumenteret, at det er den model, som giver størst opmærksomhed om Seniorrådets arbejde og størst valgdeltagelse.

4. Møder i indeværende kvartal, Nordgruppen, Netværksmøder og Regionen.

Der er møde i Nordgruppen den 20. februar 2024 (Hanne Lisbeth deltager) og regionsrepræsentantskabsmøde den 27. februar 2024 (Lisbet og Hanne deltager). Møde i Netværksgruppen i Hørsholm den 4. marts 2024 (Hanne og Jørgen deltager).

5. Sidste robot-møde på Selmersbo v/Hanne og Steens henvendelse til Hørsholm Kommune.

Steen Andersen orienterede om opfølgning på muligheden for at få støtte til indkøb af robot-støvsuger.

6. Vores aktiviteter i 2024 fordelt på året.

Seniorrådet prioriterer i foråret arbejdet med kommunens budget for 2025.

7. Drøftelse af regeringens udspil til ældre *Ældres velfærd* ”omsorgstræthed i ældreplejen – hvordan ser det ud i praksis?” Apropos artikel ”Ny analyse afdækker systematik i værdig ældrepleje”.

Seniorrådet drøftede regeringens udspil, som kun er en af de store reformer på sundheds- og ældreområdet, som er på vej. Seniorrådet afventer bl.a. strukturkommissionens rapport, inden vi kan vurdere reformernes værdi for borgerne.

8. Hørsholm Kommune direkte relationer:

Social- og seniorudvalgets – dagsorden 19.2.2024

BUDGET
Seniorrådet prioriterer at få kendskab til udvalgets budgetprioriteringer på ældreområdet og Seniorrådet vil gerne involveres tidligt i processen. Seniorrådet noterer i den forbindelse, at Økonomiudvalget på sit møde den 8. februar 2024 har besluttet at identificere et økonomisk råderum på knapt 40 mio. kr. svarende til 3% af driftsrammen. Seniorrådet vil spørge ind til behovet for at skabe et så stort råderum, idet vi ikke er bekendt udmeldinger fra regeringens i besparelser i kommunen. Seniorrådet prioriterer selvsagt, at der ikke sker flere besparelser på kommunens svage grupper, herunder de ældre.
Seniorrådet noterer, at kommunen vil øge de frivilliges indsats også på ældreområdet. Seniorrådet stiller spørgsmålstegn ved at udlicitere kommunale kerneopgaver til frivillige.

KLS NØGLETALSANALYSE
Analysen giver stof til eftertanke, når det gælder driften af kommunen, herunder på ældreområdet. Seniorrådet noterer, at der ikke ser ud til at være noget besparelsespotentiale ift udgifter til pleje og omsorg pr. 80+ årig.

VENTELISTESTATISTIK
Seniorrådet noterer, at der er en stigende efterspørgsel efter plejeboliger og vil høre kommunen om årsagen til det, hvordan de håndterer det.

Sport- Sundhed- og kulturudvalgets – dagsorden 21.2.2024

Seniorrådet noterer, at SSK ikke har nogle punkter på om sundhed i denne måned og heller på kommende måneder.

Nyt fra Institutionerne:

a. Hjemmeplejen
Intet at bemærke

b. Plejecentre generelt
Jørgen Nielsen deltager i bestyrelsesmøde på Breelteparken den 20. marts 2024.

Steen Andersen har et møde med Margrethelund den 19. februar 2024.

Lisbet Schmølker har møde på Louiselund den 29. februar 2024.

c. Aktivitetscentre
Jørgen Nielsen har været på besøg på Breelteparken for at markere det nye køkken i aktivitetscentret. Aktivitetscentret på Breelteparken har allerede haft besøg af borgere udefra.
Seniorrådet hilser velkommen, at centerlederne for aktivitetscentrene har holdt et fællesmøde med henblik på at styrke samarbejdet.

9. PR:

a) Hjemmeside
Steen Andersen taler med Web-master

8. Evt+Diverse

Næste Seniorrådsmøde 7. marts 2024, kl. 9 hos Lisbet Schmølker. Steen Andersen har meldt afbud.
Mødet den 9. maj 2024 er flyttet til onsdag den 8. maj kl. 16 hos Anne