Mødet begyndte kl. 13.30 og sluttede kl. 19.30

Mødested: Rungsted Strandvej 68, 2960 Rungsted Kyst

Deltagere: Lisbet Schmølker, Steen Andersen, Hanne Wendt, Jørgen Nielsen og Anne Ehrenreich (referent)

1. Økonomi

Regnskabet for d.d. Er godkendt - baseret på Steen Andersens mundtlige afrapportering.

Seniorrådet får et udskrift fra kommunen (Brian) af forbruget på vores skyggekonto pr. 30. juni 2023.

Diæter tages af skyggekonto på 90.000 kr. i kommunen, heraf posteret 32.000 kr., som vedrører det gamle Seniorråd.

Steen Andersens oplæg vedrørende diæter til udgangen af 2. kvartal blev godkendt.

Det blev aftalt, at Seniorrådet rejser spørgsmålet over for Hørsholm Kommunes administration om hvilke møder der er diætgivende endnu engang, da vi undrer os over, at intromøder for det nye Seniorråd med hjemmeplejen og plejehjem ikke skulle være diætgivende. Vi undrer os endvidere over, at studieture ikke er diætgivende, idet vi formoder, at kommunalbestyrelsens studieture er diætgivende.

2. Ekstern orientering om Seniorrådets arbejde

Seniorrådet deltager med et indlæg i Ugebladets temanummer om det gode Seniorliv.

3. Hjemmeside

Seniorrådets hjemmeside er oppe at køre.

Der nu indlagt datoer for kommende møder i Seniorrådet, og alle referater er også lagt ind.

Steen Andersen har fået hjælp af kommunens webmaster. Stor ros for til alle som har hjulpet til, især webmasterteamet.

Den nye forretningsorden skal lægges ind.

4. Skovturen

Der er afsat 60.000 kr. til formålet i Hørsholm Kommunes budget for 2023. Seniorrådet vil arbejde hen imod, at der gennemføres en skovtur til efteråret.

5. Møde med borgmesteren

Formanden kontakter borgmesteren med henblik på et møde ultimo august. Næstfølgende møde planlægges afholdt i marts/april 2024.

6. Indkøbsgruppen

Steen Andersen holder møde med gruppen den 1. juli 2023.

7. Hørsholm Seniorguide

Jørgen Nielsen og Anne Ehrenreich står for bistand til fotografen med hensyn til billeder.

8. Hjælpemidler

Jørgen Nielsen har deltaget i REHAB-messe. Der var mange spændende hjælpemidler. Vi vil arbejde for besøg på hjælpemiddeldepotet den 17. august 2023.

9. Håndtering af mails

Seniorrådet svarer ikke på mails eller henvendelser, når folk ikke skriver ordentligt eller holder en ordentlig tone stil til os.

10. Dialog med Social- og seniorudvalget den 15. juni 2023

Seniorrådet har aftalt med kommunen, at den tilbageskaffer udlånt udstyr.

11. LOF oplæg om digital svindel

Seniorrådet har meldt positivt tilbage til LOF om arrangement Hørsholm i efteråret om digital svindel.

12. Oplæg om faldulykker for Seniorrådet

Seniorrådet får på et kommende møde en orientering om faldkonsulents arbejde.

13. Besøg på Margrethelund

Der arbejdes på et besøg den 7. september 2023

14. Besøg på Louiselund og de midlertidige pladser

Der arbejdes på et besøg den 5. oktober

15. Evt. Arrangement om friplejehjem i efteråret

Med deltagelse af udbyder, Scandinavian Property Development, Nicklas Thorsbrenner og evt. kommunen.

16. Fremtiden

Seniorrådet var enige om, at det vigtigste for Seniorrådet var dagsordenen til mødet i Social- og seniorudvalget.

Seniorrådet vil følge budgetprocessen nøje og undgå reduktioner på ældreområdet.

Seniorrådet følger arbejdet i Sundhedsstrukturkommissionen tæt og vil gennemføre relevante arrangementer, herunder om lokale sundhedshuse mv.

Bedre information til borgerne om rettigheder, bl.a. ret til blodprøvetagning i hjemmet.

17. Eventuelt

Næste møde i Seniorrådet afholdes den 17. august 2023 kl. 9 hos Anne Ehrenreich, Sømandshvilevej 7, 2960 Rungsted Kyst. Efterfulgt af besøg på hjælpemiddeldepotet.