Fraværende: Jørgen, Mogens, Lars og Keld.
Referent: Verner
Mødeleder: Lisbet

Dagsorden:

1. Dagsorden godkendt.

2. Referat fra seniorrådsmøde 10. juni godkendt

3. Meddelelse fra formanden:
    Breelteparken indvier nyt varmtvandsbassin og Lisbet er inviteret – Hanne deltaget i stedet.
    Premier Plus1 i Trommen. Her deltager Finn.

4. Marianne: ingen høringssvar.

5. Direkte relationer SSU.
    Seniorrådet (SR) er utilfreds med at der er underskud på ”Ældreområdet” i forhold til budgettet.
    Det må skyldes for lav budgettering.
    SR mener, at det er for sent at afskrive Sophielund for udviklingshæmmede før byggeriet ved Kokkedal St. er endelig
    vedtaget.
    Hørsholm ligger helt i bund m.h.t. overskridelse af ”Plejeboliggarantien” – kun overgået af Samsø og Fåborg.
    Bolig-og Planstyrelsen har  henvendt sig til Hørsholm Kommune. Det er meget kritisabelt.
    På næste møde med SSU torsdag 26. august kl. 13.30 – 15.00 deltager Hanne og Verner.
    SR vil ikke med det foreliggende grundlag kunne have en mening til, om de kommunale plejehjem skal have en bestyrelse
    eller som nu et pårørenderåd.
    Puljemidlernes fordeling har SR ingen bemærkning til, hvis midlerne bruges, til det ansøgte.

    Direkte SU:
    SR synes, at SSU og SU skal sammenlægges efter kommunalvalget – det vil give en stor forenkling og besparelse.
    Direkte relationer ØKU:
    Det er virkelig godt, at der kommer kørsel til dem, der skal til genoptræning på Louiselund.
    Genoptræning er så vigtigt for de ældre, så de hurtigt bliver selvhjulpne.

6. Indirekte relationer MPU:
     FlexTrafik er meget vigtig at beholde uændret uden besparelser. SR bliver aldrig indkaldt til MPU,
     selv om det er blevet efterspurgt og lovet.

7. Institutioner:
    Selmersbo har nu fuld aktivitet efter COVID-19, og med stor deltagelse. Sophielund Aktivitetscenter har Generalforsamling
    2. september og 30 års jubilæum 8. oktober. Hørsholm Senioridræt (HSI) har 25 års Jubilæum 8. september.
    Danske Ældregrupper har møde 6. september.
    Nordgruppen har møde 13. september.

8. Arbejdsgrupper:
    Møde i madservicegruppen på Breelteparken 28. september kl. 14.30-15.30

9. PR:
    Næste Seniorside udkommer 1. september. SR har fået side 3 i Ugebladet, så når man åbner bladet, står Seniorsiden klar
    til at læse.
    Kalender: Næste SR møde 16. september. Evt. afbud til Lisbet i god tid. Housekeeping: Niels og Lisbet
    NB: Vi havde et godt møde og mange ting blev drøftet. Derfor blev vi nødt til at skubbe de sidste punkter
    af dagsordenen til næste SR møde.