REFERAT f. 4. Seniorrådemøde d. 13/4 2023, Breeldeparken

Start kl. 9.30 sluttet kl. 14.45

Referent: Lisbet Schmølker

Afbud fra Anders Kinnerup og Anne Ehrenreich


Vi fik en flot rundvisning på Breelteparken af Nils Kristensen, den fantastiske kok på Breelteparken. Vi så bl.a. plejehjemmet, køkkenet, dagcenteret, fysioterapi og hjemmeplejen. Og i kælderen den fine svømmehal, vaskeriet. Hvor vi var, var der en positiv og professionel arbejdsglæde. – vi i SR er meget imponerede og taknemmelige over de kompetencer som findes i køkkenet, også hjemmeplejen og plejehjemmet, virker også velfungerende - FLOT!

Generelt virker det som et godt varmt og velfungerende ”omsorgssted” –

Vi fik serveret dagens måltid, som bare var lækkert, det var vi alle enige i, i Seniorrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden – Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat - Godkendt

3. Meddelelser fra; Formand, Næstformand/Kasserer/sekretær & medlemmer. Fremover bliver SR-dagsorden også sendt til relevante fagudvalg i kommunen.

Budget 2023 v/kassereren.  Blev gennemgået,

Nyborg Strand 3. & 4. Maj – transport køretid ca. 2 timer samkørsel? Se program Danske Ældreråd´s hjemmeside

Dialogmøde ved. Budget 8. maj 2023 vores holdning. Hvem deltager?

SR opfordrer til at der indtænkes en frivilligkoordinator til plejehjemmene mm, i fremtidige budgetter.


4. Hørsholm Kommune direkte relationer

SSU´s dagsorden - møde d. 17. april 2023

1) §18- SR ønsker at midlerne uddeles til lokalaktiviteter, som ikke er styret af interesseorganisationer. (Såsom; Kræftens Bekæmpelse, Ældresagen, Hjerteforeningen ol.). Ligeledes bør man tilgodese ansøgere, som ikke tidligere har modtaget støtte.  Da midlerne er blevet beskåret voldsomt, er det meget vigtigt at dette håndhæves!

Og vi forventer, at formanden for SR, som før inviteres til mødet om fordelingen af §18 midler.

2) SR har stadig fokus på brugen af magtanvendelse, og ønsker løbende status på området

3) iab

4) Digitalisering:

SR understøtter disse initiativer, og mener at:

Første prioritet må være, Dosispakket medicin (e), det er så veldokumenteret, og så økonomisk velbegrundet, så det må gerne iværksættes ASAP- Så anmærkningerne fjernes fra BBDO.

Og herefter Døgnrytmelys (a)  og genoptræningsappen( g) bør også sættes i fokus.

5) status ældre: Ser pæne ud

Klima- miljøudvalget d. 18./4

SR ser gerne, at vi kvartalsvis inviteres til et dialogmøde med formand for udvalget, Marcus Guldager, da der på dette område er mange områder som hidrører de ca. 30% af Hørsholms befolkning – nemlig de ældre!

2) Optimering af Busruter i Hørsholm (Movia). Dette område er meget relevant for Seniorrådet, da det berører de mange ældre i kommunen – den offentlig trafik, som er så vitalt for de ældre! Herunder Flextrafik.

Punkt 5) Tiltag til borgernes varmeforsyning! Også dette punkt er relevant for de ældre og dermed også relevant for SR

SSKU19/4:

IKKE meget om sundhed, udover det som allerede er berørt i SSU! – derfor er det SÅ relevant at SUNDHEDS området kommer ind under SSU!!

Økonomiudvalget 12/4:

14)  Status Hospice – så relevant – følges med spænding af SR

Nyt fra Hjemmeplejen og midlertidige pladser.

6. Fremtiden for:

     Seniorsiden i Ugebladet månedligt indlæg fra Seniorrådet

Vi afventer!! 

7. PR –  SR´s hjemmeside. I afventer

     Senior-guide  opdatering Kontaktet JS DANMARK LS sætter i gang, SR holdes løbende opdatering

Velfærdsteknologi i SR: (Niels Esbech- på Sophienlund -Jørgen Nielsen (SR) arbejder på, at forbedre information om små devices på velfærdsteknologi området, de prøver at finde et velegnet lokale på en af centrene, hvor de kan lave en lille ”udstilling”, så borgerne kan se ”hvad der findes” af hjælpemidler, som kan gøre hverdagen lettere.

Kalender:

11. maj Demensforedrag 16- 18.30 på Sophielund ( se sophielunds hjemmeside) – husk tilmelding!

19. maj – SR- møde  (afbud Steen) via link Anne

25. maj Rehab, Bellacenter

26. maj kl.10-13 på Rådhuset- Netværksgruppen for aktiviteter for ældre i Hørsholm, ls er ikke i landet - Steen  kommer

8. juni SR-møde

16.juni   - kl 10- 16 Sommer_Seminar, Årshjul og fokusområder for resten af 2023, Hos Lisbet

17/8 SR-møde

7/9 SR-møde

5/10 SR-møde

9/11 SR-møde

7/12 SR-møde

Mødet slut 14:45


Lisbet Schmølker 13/4 2023