Fredag den 16.september 2022 kl. 09.00 – 13.00 på Selmersbo

Afbud fra Marianne, Lars og Niels, fraværende Kjeld

1.Valg af mødeleder og ordstyrer. Lisbet valgt som mødeleder og Mogens som ordstyrer

2.Valg af referent.  Jørgen valgt som referent.

3.Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.

4.Godkendelse af referat af mødet den 18 august 2022. Referat godkendt.

5.Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer.

Der var ingen kommentarer.

- Freddy vedrørende redefinering af Seniorrådets prioriteter

Hjemmeplejen var oppe til drøftelse og SR inviterer Dorte Dahl og Angelica til møde den 17 november i SR for at høre om status på hjemmeplejen – set fra kommunens side.

6.Høringssvar. Henset til visitationskriterier vil Hanne gerne deltage i arbejdet med udarbejdelse af høringssvar. SR forudsætter at høringssvar figurerer i hele processen og vi undrer os over, at svarene ikke indgår i økonomiudvalgets behandling forud for kommunalbestyrelsens behandling. Marianne og Hanne udarbejder høringssvar.

7.Hørsholm Aktive Senioruge. Den aktive senioruge blev gennemført med succes. Evalueringen er, at måske kunne annonceringerne forbedres. Tilslutningen var middel og placeringen af seniorugen kunne måske optimeres. Der var ganske mange aktiviteter i september måned.

8.Hospice. Det er vanskeligt at finde finansieringen til driftsaftalen med Regionen på 25 millioner. Bestyrelsen har mange igangværende aktiviteter.

9.Valg til Hørsholm Seniorråd. Lisbet, Jørgen og Mogens er tovholdere. Valget afholdes som brevstemmevalg den 16 November 2022 og valgperioden bliver 3 år. For valget i 2025 skal der tages stilling til om det skal være ved fremmøde sammen med kommunevalget eller om det skal være pr brevstemme som nu. Dette vil ske i den mellemliggende periode frem til valget.

- Den 22 september er der informationsmøde  på Selmersbo 16.30-18.00

- Den 26 september er sidste frist for opstilling til valget

- Den 4 oktober foretager valgbestyrelsen godkendelse af kandidatlisten

- I uge 41/42 udsendes stemmesedler i brev med posten

- Den 1 november er der præsentationsmøde af kandidaterne på 16.30-18.00

- Den 16 november er der valg til seniorrådet

- Den 18. November informerer borgmesteren om valgets resultat

- Den 28.november præsenteres det nye Seniorråd for kommunalbestyrelsen

- Den 1 januar 2023 starter det nye seniorråd sit arbejde.

10.Hørsholm Kommune, direkte relationer  SSU, ØU. 
SR noterer med tilfredshed at der gennem de seneste 3 år er relativt få klager fra ankestyrelsen til Hørsholm -  sammenlignet med landsgennemsnittet.

Set i lyset af der gennem de seneste år hovedsageligt er ansat administrative medarbejdere i det offentlige, opfordres kommunen til at kigge Hørsholm Kommunes anvendelse af det administrative element efter i sømmene, mhp på eventuelle besparelser

11.Hørsholm Kommune, Indirekte relationer SFKU, byudviklingsudvalget

I lyset af alle de ændringer der sker på sundhedsområdet, f.eks. i relation til den nye sundhedslov,  alt dette samlet i SFKU ansvarsområder. 

SR ønsker repræsentation i byudviklingsudvalget. Tages op på førstkommende møde med borgmesteren.  

12.Nyt fra institutionerne, (hjemmeplejen, plejecentre generelt, Breelteparken, Sophielund aktivitetscenter, Selmersbo, Breelteparken plejecenter B&P råd, Sophielund plejecenter B&P råd, Margrethelund B&P råd, Louiselund plejeboliger B&P råd, Louiselund rehabilitet og sundhedscenter)  

Sophienlund aktivitetscenter har fået en ny leder,  Niels Esbech.

13.Informationer fra arbejdsgrupper

(Hørsholm Senior Idræt, Frivilligcentret, Indkøbsgruppen, Køkkenbrugergruppen, Dansk Ældreråd, Nordgruppen, Regionsældrerådet)

- Regionsældrerådet,  25% af de ældre har 2-3 kroniske sygdomme

Forebyggelsesråd for ældrebefolkningen er etableret i Fredensborg og kan findes på hjemmesiden under “Råd og Udvalg”. SR finder at det er en spændende ide

Plejehjem opleves overvejende som uattraktivt i vores region. Boligområder skal nytænkes.

Det forlyder. at RGN ønsker busrute 375R nedlagt.

Seniorrådet værdsætter samarbejdet med kommunen – samt at kommunen tager SR alvorligt.

Den nye ældrelov og det tværkommunale samarbejde om det nære sundhedsvæsen – hvor er Hørsholm ??

14.Kalender og næste møde

15.Årshjulet og månedsaktivitet

  1. Oktober SR møde
  2. November Valg til Seniorrådet
  3. November SR møde
  4. December SR møde og Julefrokost

Housekeeping: Mogens og Freddy 

16.Eventuelt