Deltagere: Lisbet Schmølker, Hanne Wendt, Jørgen Nielsen og Anne Ehrenreich (referent)
Afbud: Steen Andersen
Mødested: Rungsted Strandvej 68, 2960 Rungsted Kyst

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste SR-møde d. 14.2. 2024.

Godkendt.

3. Meddelelser (formand, og medlemmer)

Intet at bemærke.

4. Møder i indeværende kvartal, Nordgruppen, Netværksmøder og Regionen.

Mødet i Nordgruppen den 20. februar 2024 var inspirerende og konstruktivt som altid, bl.a. ift at benchmarke Hørsholm Kommune ift nabokommunerne.

Seniorrådet deltog i regionsældrerådsmødet for Danske Ældreråd, den 27. februar 2024, hvor regionsrådsformand Lars Gaardhøj redegjorde for Region Hovedstadens arbejde, herunder ift seniorerne.

Seniorrådet støtter op om aktiviteterne i demensugen.

5. Hørsholm Kommune direkte relationer:

Social- og seniorudvalgets – dagsorden 11.3.2024

Budget 2025-28

Seniorrådet stiller sig uforstående over for de store besparelser på ældre, knapt 10 mio. kr. og kan ikke se, hvordan det vil være muligt efter, at kommunen har gennemført sparerunder i årevis. Der er skåret helt ind til marven. Der er ikke mere at skære i. Tværtimod hører Seniorrådet, at der er brug for flere nattevagter på plejehjemmene, hvilket vi derfor foreslår.

Seniorrådet undrer sig fortsat over beslutningen om at identificere et økonomisk råderum på knapt 40 mio. kr. svarende til 3% af driftsrammen samt at fordele råderummet procentvis ens på alle områder. Seniorrådet ser frem til at få mulighed for at diskutere de konkrete forslag med administration og politikere.

Seniorrådet har en række budgetønsker, som er et resultat af tidligere sparerunder. Seniorrådet foreslår, bl.a. at betalingen for at komme i Kammerhuset (111 kr. pr. dag + 375,- for transport pr. dag, i alt 486 kr. pr. dag) + Kammerhuset light reduceres eller afskaffes, idet betalingen er prohibitiv. Prisen gør at ældre fravælger dette gode tilbud og dermed forbliver i eget hjem og får det dårligere (ensomhed) og koster kommunen penge på andre områder.

Seniorrådet har flere gange efterlyst en forebyggelsesstrategi og vil se frem til, at dette prioriteres i det kommende kommunale budget.

Seniorrådet glæder sig over, at dosispakket medicin nu er på vej til at blive indført i Hørsholm Kommune, og med der af følgende besparelser på varme hænder.

Seniorrådet er meget bekymret for forslaget om at spare 534.000 kr. på sundhedsfremme. Det er præcis at bevæge sig i modsat retning af, hvad Seniorrådet ønsker.

Seniorrådet vurderer, at der er et større sparepotentiale inden for erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område end foreslået grundet den gode beskæftigelsessituation i samfundet.

Opdatering af plejeboliganalyse med eksternt konsulentbureau

Seniorrådet synes, at det er fint løbende at benchmarke sig over for andre kommuner, men stiller spørgsmålstegn ved gavnen af plejeboliganalysen samt udgifterne til at udarbejde denne rapport.

Status ældre marts 2024

Seniorrådet er meget bekymret over den voksende generelle venteliste til plejeboliger, herunder til demenspladser. Plejeboliggarantien er i ni tilfælde ikke overholdt.

Nedlæggelsen af bus 383

Seniorrådet beklager, at det ikke har vist sig muligt for Movia, at stille en almindelig bus til rådighed til drift af Mikkelborg Park og Sophielund. Den planlagte minibus dækker ikke behovet for ældre gangbesværede med rollator. Seniorrådet vil følge udviklingen tæt.

Nyt fra Institutionerne:

Hjemmeplejen

Intet at bemærke

Plejecentre generelt

Jørgen Nielsen deltager i bestyrelsesmøde på Breelteparken den 19. marts 2024.

Hanne Wendt deltog i bestyrelsesmøde på Sophienlund den 19. februar 2024, hvor borgmesteren og Annette Wiencken deltog.

Lisbet Schmølker deltog i Beboer- og pårørendemøde den 29. februar 2024 på Louiselund.

Hanne Wendt deltager i Beboer- og pårørendemøde på Sophienlund den 18. marts 2024.

Jørgen Nielsen deltager i bestyrelses- og beboer- pårørendemøde i marts måned.

Evt+Diverse

Næste Seniorrådsmøde 16. april 2024, kl. 10 hos Lisbet Schmølker

Seniorrådsmødet den 9. maj 2024 er flyttet til onsdag den 8. maj kl. 16 hos Anne Ehrenreich