Referat

Seniorrådsmøde torsdag den 9. november 2023  kl. 8:30

Mødet afholdes Rådhuset lokaler i bygning 13

Afbud: Anne E (Europabevægelsen) & Hanne Wendt

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
 2. Godkendelse af referat fra sidste SR-møde d. 5.10.2023.Godkendt
 3. Meddelelser (formand, næstformand, kasserer, sekretær og medlemmer:

  Møde med Markus Guldager er afklaret. Fra SR Jørgen og Steen når vi får en indkaldelse.

  Jørgen er indkaldt til møde med Tryghedsudvalget – udskudt.

 4. Mangler tilbagemelding om Seniorrådets fra budget. – rykket for svar 3. okt. og 23. okt. – uden svar til dato.
 5. SR er usikker på om kommunen har taget højde for det stigende antal ældre i kommunen år 2030 - tages op på vores dialogmøde m/ Jan Dehn 16.11.2023.
 6. Artikel fra Sundhedsstyrelsen om ”Omsorgstræthed” Hvad gør Hørsholm Kommune -  her blandt omsorgspersonalet for at forebygge / afhjælpe ? Tages også op på vores møde m SSU i næste uge.
 7. Hørsholm Kommune direkte relationer:
  • SSU´s dagsorden d. 13/11
  • Kvalitetsstandarder – høringssvar er sket af Seniorrådet.
  • 2. intet at bemærke
  • 3. intet at bemærke
  • 4. taget ad notam
  • 5. intet at bemærke
  • 6. generelt tilfredsstillende, dog svag stigning på demens.
  • 8. kommende punkter: Seniorrådet udbeder sig nærmere forklaring og punktet tages op med Jan Dehn.
  • SSK´s ingen dagsorden i skrivende stund.
  • Klima/ miljø – 14.11
  • Punkt 2: kollektiv trafik: Seniorrådet følger ændring i busplaner med stor interesse, da det er af vital betydning or kommunens ældre borgere.
  • 3: gentændning af belysning i byen bør fremmes – for at undgå faldulykker og øge trygheden for ældre.

Nyt fra Institutionerne:

A. Hjemmeplejen
B. Plejecentre generelt: Margrethelund – indtrængende vand/regn ved elevator tårn – Hvad gør Hørsholm Kommune ?
c. Seniorrådet er blevet orienteret om en huslejestigning fra udlejer DAB på 100 tkr. p.a. vedr. fælles arealer – med kort varsel – Hvilke konsekvenser har det for driften ?

D. Aktivitetscentre

 

8. Informationer fra arbejdsgrupperne:    

 

a) Orientering fra Danske Ældre Råd, Fremtiden boliger, referat af temadag – er Hørsholm Kommune klar til fremtiden ?
b) Nordgruppen  
c) Friplejehjem – følger arbejdet med interesse og ønsker løbende at blive orienteret.
d) Norfors- ny regning til borgerne ca. 2 tkr. pr. husstand /kunne man sætte prisen op for fjernvarme ?

9. PR:


a) Hjemmeside
b) SeniorGuide – uddelt og på vore Hjemmeside.

 

Evt+Diverse

Kalender :

Svindel/kriminalitets fordrag 20. nov 2023 kl 14:00 Trommen

Desværre MEGET få tilmeldte ???

Den 23/11 Danske Ældreråds Ældrepolitiske konference på Vingsted Centret: Den kommunale velfærd kalder på nye løsninger og svære diskussioner.  SR deltager - Anne

 

Eventuelle afbud til Steen i god tid inden SR mødet

Næste Seniorrådsmøde 7. dec. med frokost .

Mødet slut kl 11.00 – tak til Hørsholm Kommune for lån lokale.

Referent: Steen

12.30.

 

Mødedage i 2024 for Hørsholm Seniorråd:

januar 2024 kl. 9.00
februar 2024 kl. 9.00
marts 2024 kl. 9.00
april 2024 kl. 9.00
maj 2024 kl. 9.00
juni 2024 kl. 9.00
august 2024 kl. 9.00
september 2024 kl. 9.00
oktober 2024 kl. 9.00
november 2024 kl. 9.00
december 2024 kl. 9.00