De valgte medlemmer i Hørsholm Seniorråd for perioden 2019 – 2022:

Lisbet Schmølker (formand), Marianne Preis Balser (næstformand), Jørgen Eirfeldt (sekretær), Lars Bjørck Olsen (kasserer), Hanne Wendt, Freddy Holgersen, Finn Rolf Jacobsen, Verner Knudsen og Jesper Lauritsen. Suppleanter: Niels Møller, Mogens Buch-Larsen og Kjeld Flemming.

Seniorrådet´s arbejde:
Så gik det første år i ”Det NYE Seniorråd”, et år, hvor vi fik sat mange ting i søen, og hvor vi øgede vores synlighed overfor seniorer i Hørsholm, samt andre interessenter.

Vi har et godt og aktivt seniorråd, hvor både rådsmedlemmer og suppleanter har trukket et godt og seriøst læs. I vores daglige arbejde, skelner vi ikke mellem hvem der er suppleanter, og hvem der er rådsmedlemmer.

Vi har udarbejdet en forretningsorden for Seniorrådet 2019- 2022, som alle medlemmer af rådet har underskrevet i september, og hvor originalen ligger i kommunen.

Vi inviterer jævnligt eksterne gæster med til vores Seniorrådsmøder. Ofte en politiker, en embedsmand, eller andre interessenter, som kan holde et indlæg på ca. en time.

Årets Seniorudflugt blev afholdt på to dejlige solrige majdage. Det var med veterantog fra Kokkedal Station til Gilleleje, hvor der ventede en dejlig frokost.

Efter sommerferien afholdt vi vores første sommer seminar, for at udarbejde de fokusområder som har højeste prioritet for Seniorrådet, både internt i Seniorrådet og eksternt.

Blandt mange områder blev prioriteterne følgende:

Plejehjem – ældre- og seniorboliger – friplejehjem
Seniorrådets medlemmer skal alle være ansvarlige og engagerede
God tone og samarbejde
Hovedrengøringen tilbage til visiterede borgere i hjemmeplejen
Frivillige/pårørende må ikke glemmes – kvalitetsstandarder skal overholdes
Det er tanken fremover at have et sommerseminar, og vinterseminar, hvor vi gør status, samt taler om visioner og eksekvering af vores udvalgte aktiviteter.

Fra september fik Verner orlov, for at indtræde som midlertidig formand i Ældre Sagen. Verner indtrådte heldigvis igen i Seniorrådet ultimo december.

Seniorrådet har igennem året aflagt besøg på vores plejehjem, hvor vi fik et fantastisk indtryk af det flotte og professionelle arbejde, som hver dag bliver udført her. Stor respekt, og stor applaus til personalet.

”Synlighed”- er et af de områder vi fra starten havde meget fokus på. Vi fik meget hurtigt lavet en god og ”levende”/ opdateret hjemmeside, www. seniorraad.horsholm.dk med relevante oplysninger for seniorer i kommunen, samt en løbende opdatering om relevante emner, og seniorrådets arbejde. Derudover er der oprettet en Facebook side med navnet Hørsholm Seniorråd.

Vi fik også produceret en Seniorguide, som erstatning for de forrige års Senior Information.

Denne guide blev et flot og informativt magasin, som blev produceret og blev husstandsomdelt primo september til alle husstande +65 år i kommunen, uden omkostninger for seniorrådet og kommunen. Rent annoncebaseret. Seniorguiden kan også fås på biblioteket, på byens apoteker, samt på rådhuset i Borgerservice.

NY Seniorside, afløser vor hidtidige Månedsannonce i Ugebladet. Den nye Seniorside har fået en ”ansigtsløftning” så den er blevet mere iøjnefaldende og langt mere læseværdig, med mange gode og relevante informationer for vore seniorer i kommunen. Der har dog været nogen utilfredshed med den fra en enkelt side, da man ikke synes af aktiviteterne på en af aktivitetscentrene fremgår tydeligt nok. Vi er dog i Seniorrådet enig i at annoncens udformning er god og overskuelig, og at vores interessenter bliver tilgodeset, og at den ønskede aktivitets information er optimal.

Pressen:
Vi har været aktive med debatindlæg og pressemeddelelser i Ugebladet indenfor relevante emner.
Seniorrådet var også tilstede på Kulturdagen på Ridebanen i september.

Kommunen:
Vores interesse varetagelse for ældre i kommunen er en af grundstenene i vores arbejde. Timingen i forhold til den kommunale proces er vigtig, og dermed mulighederne for, hvornår det kan være hensigtsmæssigt at markere sig over for relevante udvalg og personer i kommunen. Vores månedlige Seniorrådsmøder afholdes normalt torsdagen før Social- & Seniorudvalget (SSU) holder deres møde den efterfølgende mandag. Vi har så mulighed for at se SSU´s dagsorden og kommentere på denne. De andre relevante fagudvalg mødes vi med kvartalsvis. Det er Sundhedsudvalget (SU) og Miljø- & Planlægningsudvalget (MPU). Herudover har vi også en repræsentant i Tryghedsudvalget (§17, stk. 4 udvalg).

Vores møder med de relevante fagudvalg, er altid givende for alle parter. Vi føler, at der står stor respekt om Seniorrådet og dets arbejde.

Kvalitetsstandarder & Høringssvar er en del af dette. SR SKAL høres i alle relevante sager og områder.

Kommunens økonomi er meget presset, og det mærkes især på ældre området, hvor der igen i år har været markante besparelser, med deraf følgende serviceforringelse. Da ca.1/3 af Hørsholms befolkning er +60 år, og i de kommende år vil antallet af ældre kun øges. Den demografiregulerende budgetlægning, skal der derfor lægges meget vægt på, og Seniorrådet er MEGET opmærksom på dette.

Seniorrådet har løbende kommenteret og skrevet høringssvar i budgetforløbet, hvor vi udtrykker bekymring og nervøsitet over de store besparelser på ældreområdet. Vi efterlyser nytænkning og samarbejde på tværs af fagudvalgene.

Hørsholm Hele Livet: Kommunalbestyrelsen nedsatte i 2018 et Ældreudvalg, der fik til opgave at udarbejde et udkast til en ny ældrepolitik for kommunen. Dette udkast blev godkendt i kommunalbestyrelsen i juni 2019. Ældreudvalget bestod af borgere, politikere og repræsentanter fra interesseorganisationer. Seniorrådet var repræsenteret af to medlemmer. Den ny ældrepolitik afløser den hidtidige ældrepolitik fra 2007, og skal gælde frem til 2025.

Den ny ældrepolitik skal give svar på, hvordan kommunen kan medvirke til at skabe de bedste rammer for en tryg og aktiv tilværelse som ældre i Hørsholm. Handlingsplanen skal årligt indgå i kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes arbejde og budgetlægning. To medlemmer fra seniorrådet er udpeget til at deltage i følgegruppen de kommende år. Se ældrepolitikken her:

https://www.horsholm.dk/media/3911/aeldrepolitik_2019-2025.pdf

Eksterne samarbejdspartner
Seniorrådet deltager i Danske Ældreråds ældrepolitiske konferencer og temadage, for herigennem at øge vores viden på området, og udveksle erfaring og benchmarke os over for andre kommuner. I 2019 var emnerne på konferencerne i foråret Inddragelse og Samskabelse og i efteråret; Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – hvad er udfordringerne? Her var der fokus på Velfærdsteknologi, en opdatering på området.

Temadagene: Forårets emner var: Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning; og i efteråret : Kommunernes sundhedsfaglige opgaver – fremtidens boligformer for ældre og et godt og værdigt liv på plejehjem.

To medlemmer af Seniorrådet deltager også i Regionsældrerådet og Nordgruppens kvartalsmøder på Regionsgården i Hillerød. Også har får vi ny og relevant information, samt får et indblik i, hvad der sker på ældreområdet i vores nabokommuner.

Også i 2019 var Seniorrådet aktive omkring nye projekter om ældreboliger ikke mindst manglen på samme i PH – Parken. Friplejehjem har vi i Seniorrådet også fokus på både i 2019 og i årene fremover. Behovet for nye boligformer til ældre er kun voksende i de kommende år, og vi er MEGET utålmodige på at se kommunale aktiviteter på området! Med den stadig voksende ældre population / det demografiske pres må det have første prioritet.

Der har i efteråret været en del diskussion om Friplejehjem og placeringen af disse. Det har været behandlet i diverse fagudvalg. Da det ligger Seniorrådet meget på sinde at få maksimal udbud af ældreboliger i mange udformninger, skrev formanden et brev til borgmester Morten Slotved, hvor det bl.a. blev henstillet, at forvaltningens holdning og ønsker ikke sættes over borgernes behov for flere moderne plejehjemspladser og ældreboliger.

Vi afsluttede et godt og produktivt 2019, og ser frem til 2020, hvor vi stadig vil gøre vores for seniorerne i Hørsholm. Selvom vi er fuldt vidende om kommunens anstrengte økonomi, ønskes mere fokus og prioritering af de ældres forhold.

Lisbet Schmølker

01-2020