Mødet afholdes på Selmersbo, Referent: Lisbet

Afbud: Finn & Hanne

GÆST:  Jesper Winkelmann, der er frivillig cykelpilot på Breelteparken og medlem af arbejdsgruppen “Hørsholm hele livet”.

Freddy frabad sig fremover at være referent, ingen meldte sig, så formanden påtog sig således at være referent denne gang! Der må fremover findes en permanent referent!

Dagsorden:

 1. Dagsorden blev godkendt

 2. Referat af mødet den 17. september blev godkendt.

 3. Meddelelser

 • Formanden: Indføre årshjul fra 2021
 • Sekretæren: Godkendelsesprocedure diskuteres. Det vedtages af Seniorrådets medlemmer, at alle medlemmer bliver hørt, og skal inden 24 timer godkende PR/ læserbreve/debatindlæg, før dette bliver sendt til lokalavisen. Marianne udformer denne procedureændring skriftligt.
 • Kasseren: Fint regnskab udsendt til alle sr-medlemmer inden vores møde.
 1. Ingen høringer i denne periode

 2. Hørsholm Kommune direkte relationer
 • SSU-dagsorden 19/10: Stadig STORE bekymringer i Seniorrådet over de lange ventelister og de MANGE overskridelser af plejeboliggarantien
 • SU-dagsorden 22/10: Temadag om Sundhedshus i Hørsholm den 26/10. Kan en repræsentant for SR få lov at sidde med ved bordet? SR har en del spørgsmål til Sundhedshusets arbejdsområder:
  • Det nære sundhedsvæsen
  • Forløbs Program
  • Praksis Plan
  • PoliPharmaci klinik i Hillerød, bliver den anvendt optimalt?
 • ØU-dagsorden 8/10 – intet at berette.
 • Tryghedsudvalget dagsorden 20/10
 1. Hørsholm Kommune Indirekte relationer
 • MPU-dagsorden 22/10. SR´s repræsentanter vil gerne snarest indkaldes til et møde. Det er længe siden vi har haft et møde.
 • SKFU-dagsorden 21/10. SR vil gerne kvittere for, at seniorerne nu er indtænkt Pkt.1 fase 4 ”Senior Idræt” & ”Ældrepolitik”
 1. Nyt fra Institutionerne:
 • Vi har set klagerne over maden. Dette tager vi op på vores møde på onsdag med SSU. Klager, hvordan defineres det? Selve madens kvalitet
 • Plejecentre generelt – intet at berette.
 • Selmersbo: Mange aktiviteter, med Corona forholdsregler. Lange ventelister for at deltage, da der kan kun deltage 50 personer pr. aktivitet. Selmersbo er blevet et vitalt åndehul her i Corona-tiden. Det er bare så flot, at man kan opretholde disse aktiviteter, og stadig overholde de strenge Corona-forholdsregler – det understreger vigtigheden af Selmersbo for denne gruppe mennesker, som ellers ville side hjemme i ensomhed! Der er: Banko og quiz, som er meget populært. Der har været efterårsfest/- frokost d. 10/10 med en platte og derefter underholdning med Anders Munch som Kim Larsen. D 2/11 er der bestyrelsesmøde. 4/12 julefrokost for ”stamgæsterne”
 • B&P råd: Breelteparken plejecenter, det eneste som har afholdt møde. Vi undrer os over, at man på de andre plejecentre ikke har afholdt nogle B&P møder, de kunne jo evt. afholdes udenfor selve plejecentret.
 1. Informationer fra arbejdsgruppeformænd:

Orientering fra:

 • Hørsholm Senior Idræt og Seniorrådgivningen – intet at berette.
 • Frivilligcentret:
  • Julearrangement f frivillige. Juleaften. Frivillig fredag d. 30/10 på gågaden. Demensteater i uge 8 (med støtte fra §18 og Sundhedspuljen), en projektgruppe er nedsat. Danmark spiser sammen, nu delt op på tre mindre arrangementer. Samtale Saloner, digitalt primært for pårørende til demente, pårørendevejlederen er tilknyttet dette projekt. IT-netværk, en koordinering af aktører på IT- området. Der arbejdes på en oversigt over foreninger i Hørsholm Kommune, som så lægges på kommunens hjemmeside når den er færdig.
 • Indkøbsgruppen: Der mangler nu indkøbere.
 • Køkkenbrugergruppen: intet at berette.
 • Danske Ældre Råd: Temamøde d.20/10. Nordgruppen: møde d. 20/11. Regionsældrerådet møde d. 4/11 (Bemærk – er efterfølgende blevet aflyst).
 1. Områder relateret til Seniorrådets virke

  A) Kørekursus: 4. omgang er startet, det har været en stor succes og gentages i det nye år.

  B) Housekeeping: Næste SR-møde i november: Freddy & Lars.

  C) Seniorudflugt, på byens restauranter: Billetsalg i Trommen d. 19., 20. og 21. oktober.  Der udbydes 480 billetter á 50 kr på lokale restauranter i tre dage; d. 2., 3. og 4. november. Der serveres en platte et glas vin/ øl el. vand samt en kop kaffe. Arbejdet med afviklingen blev fordelt mellem SR-medlemmerne. Der er lavet en stor og flot logistik arbejde. FLOT!

  D) Fokusområder – status på områderne.

  E) PR :Hjemmesiden, er nu lagt om så det ligger på linje med kommunens hjemmeside. Vores hjemmeside er blevet flot.

Seniorsiden i Ugebladet sidste for 2020 er i november. Deadline for januar er ultimo december.

 1. Kalender :

2020:

20 OKT            Temadage i Danske Ældreråd

19 NOV           SR møde (Gæst: Visitationen: Hanne Dengsø, Annika Seedorf, Heidi Kristensen)

24 NOV            (Vingsted møde) aflyst

10 DEC            SR møde & julefrokost

2021:

14 JAN             SR møde inkl. Vinterseminar

  4 FEB            SR møde

18 MAR           SR møde

15 APR            SR møde

13 MAJ            SR møde

10 JUN            SR møde

19 AUG            SR møde inkl. Sommerseminar

16 SEP            SR møde

07 OKT            SR møde

18 NOV            SR møde

09 DEC            SR møde inkl. julefrokost

 1. Eventuelt

Intet.