Denne side indeholder høringssvar på høringer udsendt af Hørsholm Kommune.

November 2022

Høring vedr. Hørsholm Kommunes værdighedspolitik “En værdig ældrepleje”

Seniorrådet har med glæde noteret sig, at værdighedspolitikken på ældreområdet endeligt vedtages. Det glæder os også, at man fortsat har fokus på bekæmpelse af ensomhed.

Seniorrådet finder det vigtigt, at ambitionen om at skaffe flere varme hænder ikke alene eksisterer på kommunens plejecentre. Med mange borgere i eget hjem er det vigtigt også at have fokus på, at der også her er behov for de varme hænder.

Seniorrådet finder også, at der er behov for fokus på nedbringelse af sygefravær, så brugen af vikarer reduceres, og at flere af de ansatte motiveres til at arbejde på fuld tid.

Høring vedr. kvalitetsstandarder for 2023

Seniorrådet hilser de nye kvaltetsstandarder velkommen. Flot arbejde, der er overskueligt og let tilgængeligt.

Da en del af kommunens ældre borgere ikke har eller kan bruge internettet, vil Seniorrådet foreslå, at dokumentet sendes til alle borgere over 65+     

Seniorrådet har ingen kommentarer til indholdet.

Oktober 2022

Høring af reviderede kvalitetsstandarder for rengøring, nødkald og omsorgs- og tilsynsbesøg.

Hermed Seniorrådets svar på ovennævnte høring:

Vedr. rengøring.
Det findes ikke rimeligt, at borgeren kun kan få hjælp til støvsugning, hvis borgeren kan betjene en robotstøvsuger. Hvis borgeren ikke har økonomi til at anskaffe en eller flere robotstøvsugere eller hvis borgeren på grund af husdyr i hjemmet eller hjemmets indretning ikke ønsker at have en robot, vil denne borger ikke blive visiteret til støvsugning.
I de kommuner, hvor man har forsøgt en sådan test, har det ikke været en succes. Seniorrådet er positiv overfor indførelse af velfærdsteknologi, men det kan ikke pålægges borgeren at tage den økonomiske risiko for at det fungerer.
Seniorrådet vil derfor foreslå, at man i en kort testperiode lader borgeren afprøve en robot uden egen omkostning.
Det bemærkes i øvrigt, at det netop indgåede budgetforlig har ændret rengøringsfrekvensen fra hver 2. uge til hver 3.uge. Altså en voldsom servicereduktion.

Vedr. omsorgs- og tilsynsbesøg.
Seniorrådet finder det positivt, at man har opdelt servicen i to målgrupper.
For så vidt angår omsorgsbesøg står man uforstående overfor kravet om at borgeren skal bo alene. 
Det bør heller ikke begrænses til borgere, som ikke modtager daglig hjemmepleje.

Vedr. nødkald.
Seniorrådet finder, at det ikke bør være et krav, at kun borgere, der bor alene, kan visiteres til at få nødkald. Også en ægtefælle eller sambo til en stærkt dement eller tilskadekommen person kan have behov for nødkald.
Seniorrådet har  ikke yderligere bemærkninger.
Med venlig hilsen
Marianne Preis Balser
Næstformand i Seniorrådet

Marts 2021

Høring af udbudsmaterialet vedr. udbud af genbrugshjælpemidler

Seniorrådet har ingen kommentarer.

December 2020

Høring om kvalitetsstandarder 2021 for Sundhed og Omsorg

Seniorrådet har følgende kommentarer til ovennævnte:

Tøj- og linnedvask:

Seniorrådet finder det uheldigt, at det allerede et år efter, at der blev indført betaling for disse ydelser, er nødvendigt at forhøje prisen så meget, når man samtidig har øget skatteprocenten betydeligt.

Omsorgs- og tilsynsbesøg:

Seniorrådet finder det betænkeligt at førstegangsvisitering til omsorgs- og tilsynsbesøg ikke altid finder sted ved besøg i hjemmet. Dette kan så hen ad vejen følges op med opringning.

Seniorrådet har ikke yderligere bemærkninger.

September 2020

Høringssvar til Sport- og Kultur Udvalget efter budgethøring/dialogmøde onsdag den 26. august:

"Vi seniorer skal jo holde os friske og raske. For at forblive det, er det vigtigt at få motion.

Senioridræt er en MEGET vigtig del! Men der er jo desværre lange ventelister, pga. manglende halkapacitet! Lad seniorerne få flere haltimer! Indtænk seniorerne i idrætten, over 30% af Hørsholms befolkning er over 60 år!

Senioridræt bør være en del af udvalgets ansvarsområde, her henvises bl.a til Kommunens seniorpolitik, "Hørsholm Hele Livet, et aktivt seniorliv."

En del private idrætsklubber, får store tilskud fra kommunen, bl.a får tennisklubben et nyt tag. Her kunne kommunen jo sætte den betingelse, at det medfører at klubben afsætter x antal timer til seniorerne."

August 2020
Social- og Seniorudvalget har haft forslag til strategi for velfærdsteknologi anvendelsen i Hørsholm Kommune i høring hos Handicaprådet og Hørsholm Seniorråd forud for andenbehandlingen i Social- og Seniorudvalget. Andenbehandlingen fandt sted den 24. august.

Hørsholm Seniorråd har følgende sammenfattende kommentar til strategien:

"Strategien på ressourceanvendelses (mandskabs siden) er meget lidt konkret. Der foreslås også en styringsmodel, der er ret omkostningstung og bureaukratisk, og erfaringer fra andre kommuner bør indtænkes mere, så Hørsholm Kommune ikke selv skal gøre alle sine egne erfaringer. Endelig burde der først udarbejdes en heldækkende analyse af hvilke fordele Hørsholm Kommune ville kunne opnå, hvis alle de kendte velfærdsteknologiske løsninger blev anvendt, og hvordan organiseringen på Social- og Seniorudvalgets område optimalt set burde se ud, for at fordelene bedst muligt kunne indhøstes."

Høringssvaret fra Hørsholm Seniorråd samt administrationens svar og beslutning i Social- og Seniorudvalget kan ses på : https://dagsordener.horsholm.dk/vis/#fe6078d4-b0d7-4f00-b63f-528045c44906

Juni 2020


Social- og Seniorudvalget besluttede på udvalgsmødet den 22. juni, at sende forslag vedrørende sammenlægning af ældreboligerne i Breelteparken, i høring hos offentligheden hen over sommeren.

Se det udsendte materiale på: https://www.horsholm.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser

Seniorrådets høringssvar:

Seniorrådet kan ikke anbefale DABs forslag 1 og 2.

Både historisk og aktuelt ses der ikke behov for flere 3-rumsboliger i Breelteparken, medens der til stadighed er venteliste til 2-rumsboligerne. Det findes tillige svært at gennemføre praktisk, idet det vil være en forudsætning, at der bliver sammenhængende 2-rumsboliger ledige på samme tid. Det lægges herved til grund, at man ikke vil tvinge beboere, der måske har boet i boligen i en lang række år, til at flytte. Og i så fald, hvorhen.

Endvidere findes det betænkeligt, at huslejen i de nye 3-rums boliger vil være forholdsvis dyr, især i tilfælde af, at den ene beboer falder bort. Det er også et spørgsmål, om der overhovedet er behov for boliger på 82 kvadratmeter. Da der opereres med mere end tre år gamle tal, så lejen vil utvivlsomt blive højere.

Seniorrådet vil derfor anbefale, at 2-rums boligerne renoveres efter aftale med beboerne. Især vil der for de fleste være ønsker om forbedrede badeforhold. P.t.
Findes der alene håndvask og håndbruser, hvilket ikke svarer til moderne standard.

Seniorrådet vil lægge vægt på, at mulige renoveringer kun sker, såfremt beboeren ønsker det, eller ved boligens ledighed.

På vegne af Seniorrådet

Marianne Preis Balser
Næstformand
Februar 2020
Hørsholmstrategi - Høringssvar
Af Lisbet Schmølker, formand for Hørsholm Seniorråd

Så har kommunen afholdt to borgermøder indenfor de sidste uger. Det skal der kun lyde ros for! At lave borgerinddragelse er en god ting, og jeg mener ikke, det er skindemokrati; men en proces, hvor denne borgerinddragelse også fører til at vi bliver hørt. Det giver inspiration til vores politikere og embedsmænd.

Senior/ældre/gammel – kald det hvad du vil, men alle os over 60 år, frisk som svag, vi ”fylder meget” i kommunen. Ikke sådan at forstå at vi er besværlige, så langt fra! MEN, MEN vi udgør mere end 30% af Hørsholms befolkning, og nok op mod 50% af skatteunderlaget i kommunen, som vi også har gjort det igennem et langt og aktivt arbejdsliv.

Derfor er det vigtigt at indtænke seniorer i AL´ fagpolitik, i ALLE fagudvalg! IKKE kun i Social og Seniorudvalget (SSU) og Sundhedsudvalget (SU). INGEN Silotænkning!

Tilbage til borgermøderne:

Det første borgermøde var om kommunens idrætspolitik. Her var INTET om seniorer i oplægget! Vi ved at AKTIVE SENIORER har et sundere liv fysisk som socialt! Dette holder os væk fra sygehuse og plejecentre! Dette er veldokumenteret og velunderbygget!

INDTÆNK seniorer i kommunens nye idrætspolitik! Det gælder bl.a. halkapacitet og seniorkontingent. INDTÆNK også seniorer i ”Team Kultur & Idræt”.

I Sport-, Fritids- & Kulturudvalgets Ansvarsområde står der INTET om SENIORER og interessevaretagelse for denne gruppe! Hvorfor er SENIORER ikke indtænkt i dette fagudvalg?? Der står blot, at ” Udvalget sikrer sundhedsfremmende tiltag inden for udvalgets opgaveområde” – Er SENIORER indtænkt i denne sentens?

Begrebet Sund Aldring henviser til forventningen om, at den generelle levealder er stigende, og at borgerne generelt forventes at holde sig fysisk funktionelle frem til en stadig mere fremskreden alder. Dette gøres bl.a. gennem en indsats som hverdagsrehabilitering og fysisk aktivitet og sport.

Det andet borgermøde: Hørsholmstrategien, udviklings- og planstrategi for Hørsholm Kommune. – Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv.

Her er fokusområderne: Børneliv – Byliv – Bæredygtighed. Denne strategi skal tegne den overordnede vision og retning for kommunens udvikling i et 12-årigt perspektiv, altså frem til 2032! JA! Og hvor blev Seniorerne af?? – KUN 5 steder i den 31 sider lange rapport er nævnt noget om de ældre /seniorer!

Nemlig:

P. 5: ”Med de mange friske ældre er der grundlag for et udbytterigt samvær mellem børn og ældre- til gensidig glæde.”
P. 12 (Boliger): ”Kommunalbestyrelsens målsætning er at skabe boliger til alle. Studerende som seniorer, enlige og i særdeleshed børnefamilier”
P. 13:” …byudvikling skaber attraktive rammer til seniorer, det kan f.eks. være seniorbofællesskaber eller andet, der er attraktive for denne målgruppe.”
P. 18: ”I Hørsholm har vi allerede en lang række stærke fællesskaber på tværs af aldersgrupper- eksempelvis i forbindelse med kultur – og idrætsliv i byen. ”
P19: ”Flere fællesskaber på tværs af generationer”

”Relevante politisk : Bl.a. ”Hørsholm hele livet”

Hvor er Hørsholm hele livet? - Hvor er Seniorerne?
Der blev i 2019 udarbejdet en flot, flot ældrestrategi; Hørsholm hele Livet – Hørsholm Kommunes ældrepolitik 2019 – 2025. Hvorfor indgår dette ikke som en del af den ny Hørsholmstrategi?? Alle hovedmålene kan indtænkes:

MÅL for Hørsholm hele livet:

AKTIV- hele livet
TRYGHED – hele livet
MEDBORGERSKAB– hele livet
Der er mange delelementer, som med lethed også kunne indtænkes! Som en logisk og naturlig del af strategien.

F.eks.:
Delmål 1: Attraktivt at dyrke motion på egen hånd og i fællesskab
Delmål 2: Flere meningsfulde aktiviteter på plejecentre
Delmål 3: Kunne klare flest mulige hverdagsgøremål selv
Delmål 4: Skal have mulighed for at engagere sig i kulturlivet
Delmål 5: Tryghed i ældreplejen
Delmål 6: Trygt at bo og færdes i Hørsholm
Delmål 7: Umiddelbar adgang til relevante sundhedstilbud
Delmål 8: Ensomhed skal reduceres
Delmål 9: Tilbud om at kunne arbejde som frivillig
Delmål 10: Lettere for pårørende at deltage i pleje og omsorg
Delmål 11: Involvering, når der træffes beslutning af betydning for den ældre
Delmål 12: Selv bestemme sit serviceniveau og forbrugsmønster
Delmål 13:Ha´mulighed for at vælge den boligform, der passer dem bedst

Lidt FAKTA: Andelen af +80årige borgere i Hørsholm er blandt de højeste i landet og vil stige i de kommende år. Ifølge befolkningsprognosen vil antallet af +80 årige stige med 46% frem mod 2027, således, at hver 10. Borger i kommunen i 2027 tilhører de +80årige.

Middellevetiden er en markør for den sunde aldring, og borgerne i Hørsholm har den tredje højeste middellevetid i hele landet, nemlig 82,4 år!

JA og jeg ved det! kommunen kan ikke alene leve af os gamle. Den vil også gerne have unge familier til kommunen, og vil gerne gøre det attraktivt for dem at flytte til en kommune med gode daginstitutioner, skoler, gymnasier og fede sportsanlæg! Men det må ikke være på bekostning af os gamle! Indtænk nu seniorerne på tværs af fagudvalg og interesseområder.

GÅ NYE VEJE – TÆNK PÅ TVÆRS

HØRSHOLM HELE LIVET! HUSK DET- EKSEKVER DET!!

”Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om et det gode liv!”

- Gælder det også seniorer?

November 2019


Høringssvar vedrørende kvalitetsstandarder

Genoptræning efter Serviceloven.
Seniorrådet finder det, at der kan forekomme ventetid på genoptræning i op til 4 uger, er for lang tid. Ligeledes er det betænkeligt, at der ikke tilbydes vederlagsfri kørsel til genoptræning, hvilket kan medføre, at borgere udebliver. Det kan efter vores opfattelse få en social slagside.

Der må findes en løsning på betalingen, og Seniorrådet finder det bedst, at det fortsat er Brandvæsenets beredskab, der står for kørslen. Flextur kan kun benyttes af borgere, der selv kan komme fra og til boligen ved egen hjælp, idet FlexTrafik ikke ledsager borgeren til og fra selve boligen.

Seniorrådet har tidligere givet udtryk for betænkelighed ved, at der ikke ydes genoptræning til borgere i de midlertidige pladsen i weekends og på helligdage.

Standarder for personlig pleje.

Generelt:
Det forekommer uhensigtsmæssigt, at borgere, der allerede er visiteret til en indsats, skal gennem et fornyet rehabiliteringsforløb for at forsætte med samme indsats i henhold til Servicelovens § 83a.

Indkøb.
Det bør under leverandør tilføjes, at borgere i eget hjem, der er visiteret til indkøb, fortsat kan vælge at benytte en af Seniorrådets frivillige indkøbere.

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler m.m.
Det forekommer lidt mærkeligt, at ladcykler er ændret til almindeligt indbo og ikke noget kommunen kan bevilge. Hvor mange borgere har behov for en ladcykel?

Det findes ikke rimeligt, at bevilling af gelænder er gået fra at blive bevilget efter § 116 til nu § 113, så borgeren selv skal betale. Hvor gælder denne egenbetaling? Er det inde i boligen eller på en trappeopgang i en etagebolig?

Rengøring.
Der savnes en standard for den i budgettet vedtagne ekstra rengøring til hjemmeboende.

Oprydning.
Det bør tilføjes, at det udover bortskaffelse af affaldsposer også gælder større papemballage m.v., ligesom det i forbindelse med indførelse af den nye affaldsordning med sortering sikres, at borgeren blive bekendt og fortrolig hermed.

Klippekort i hjemmeplejen. Omsorgsydelse.
Seniorrådet ser frem til, at ydelsen snarest muligt disponeres af SSU, så der kommer en nye kvalitetsstandard herfor.

Det bør deraf fremgå, at denne omsorgsydelse tillige kan benyttes til ekstra rengøring, da det ikke af Serviceloven fremgår, at det ikke er muligt.

Høringssvar til ny fritvalgs kontrakt til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen.

Seniorrådet har modtaget det meget fyldige materiale om ny fritvalgs kontrakt. Fint arbejde, som ikke giver Seniorrådet anledning til kommentarer.

Høringssvar til ny indkøbsordning for hjemmeboende visiterede borgere.

Seniorrådet hilser det velkommen med frit valg af indkøbsordning, og at hjemmeplejens ressourcer i større grad bruges hos borgerne. Seniorrådet lægger imidlertid til grund, at borgere, som i dag benytter f.eks. Seniorrådets indkøbere eller andre frivillige, kan fortsætte hermed og tilvælge disse indkøbsmuligheder.

Seniorrådet lægger også til grund, at allerede visiterede til indkøb ikke skal visiteres på ny.

Vi finder det også positivt, at der skal være mulighed for akutkøb, f.eks. I forbindelse med hjemsendelse fra hospital.

Seniorrådet finder det derimod bekymrende, hvis der ikke i forbindelse med vareleveringen bliver tid til en personlig snak med borgeren, og at der stilles krav om, at borgeren skal have behov for indkøb hver uge, og at indsatsen strukturering af indkøbet kræver særskilt visitering.

Vi finder, at der i kontrakterne bør stilles den betingelse, at de, der leverer varer til borgerne, kan forstå og tale dansk.

Seniorrådet stiller spørgsmål til kravet om, at der kræves sundhedsfaglig uddannelse for at levere varerne.

Oktober 2019


Høringssvar til udbuds materiale om inkontinensprodukter.

Seniorrådet har på sit møde den 17. Oktober behandlet ovennævnte og har ingen bemærkninger, da vi har fuld tillid til de udbudskonsulenter og fagpersoner, der har udarbejdet materialet.

Høringssvar til udkast til revideret værdighedspolitik.

Seniorrådet har behandlet udkastet på sit møde den 17. Oktober - særligt fokusområdet bekæmpelse af ensomhed.

Seniorrådet finder, at der allerede i kommunen findes gode aktivitetsmuligheder på f.eks. Sophielund, Selmersbo og Hørsholm Senioridræt, de to frivillige Hemmingway klubber for mænd og Karen Blixenklubben for kvinder . Her skabes netværk og venskaber, og det bør derfor sikres, at disse aktiviteter til stadig har de ressourcer, der er nødvendige. Dette kan i stort omfang tilgodeses ved hjælp af frivillige, men det organisationsmæssige behov kan ikke klares ved frivillige.

Aktivitetscentrene har hjemmesider, der orienterer om aktiviteter, men det kan ikke stå alene. Der må annonceres på anden måde overfor de svageste medborgere. Her har hjemmeplejen en stor oplysnings- og motivationsopgave.

En udfordring for mange ældre er, at de føler sig utrygge ved at deltage i aktiviteter, der ligger i de “mørke” timer. Her vil ledsageordninger være et fokusområde, ligesom også Tryghedsudvalget bør inddrages med tiltag, der kan afhjælpe denne utryghed.

Seniorrådet ser frem til, at der i kommunens budget er afsat midler til at finansiere de gode intensioner, der er kommet til udtryk i den reviderede værdighedspolitik.