"Det nye Seniorråd" har nu gennemlevet det første år af vor fireårige valgperiode, og vi har stadigvæk god
kontakt med både politikere og embedsmænd på vore hovedaktivitets områder: Social- og Senior-udvalg
(SSU), Sundhedsudvalget (SU), Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU) og til dels Sport- Fritids- og
Kulturudvalget (SFKU). Det giver os en god baggrund for at besvare de mange henvendelser fra borgere i
årets løb.
Seniorrådet har i 2015 haft aktiviteter på følgende områder
Social og Senior området (SSU): Plejehjemmene og hjemmeplejen. Her gik især første del af året med
at tilpasse situationen til de vedtagne besparelser i budget 2015. Mange gode aktioner så dagens lys, men
det kunne ikke skjule de serviceforringelser. Til trods for forringelser på rengøringsområdet og i daglige
aktiviteter har det ikke haft betydning for selve den personlige pleje på plejehjemmene. Personalet løb
stærkere for at udfylde de nye huller i staben. Det skal siges, at personalet har udført et meget fint arbejde
for at sikre beboerne den bedst mulige personlige pleje selvom der ikke blev tid til den lille ekstra omsorg.
Seniorrådet havde allerede i april 2015 påpeget nødvendigheden af at tilføre ældreplejen flere midler i 2016.
Efteråret bragte i stedet nye kommunale budgetreduktioner for 2016 på grund af udefra kommende udgifter
til udligning etc.
Kommunen valgte "grønthøstermetoden" til at reducere næsten alle budgettal med en fast procentsats. På
trods af en stor indsats fra Seniorrådet over en bred front, lykkedes det kun at opnå få resultater, så der
måtte ske en yderligere reduktion af mandskab i plejehjem, hjemmehjælp og andre serviceområder. Vi ser
derfor fremtiden i møde med stor bekymring.
I skrivende stund (ultimo december) kommer så regeringens "Værdigheds-tilskud" til ældre på en milliard,
hvoraf ca. 6,5 mio. forventes at tilfalde Hørsholm, men de må tilsyneladende ikke anvendes direkte til at
kompensere for de foretagne budgetbesparelser! (Det er da svært at følge med i !!!)
Ventelisterne til plejehjemmene er meget lange, og nogle af de midlertidige pladser på Louiselund anvendes
nu som midlertidig aflastning. Til april overtager Hørsholm Kommune igen Margrethelund fra Rudersdal
Kommune. Det vil hjælpe lidt.
Hjemmeplejen har fungeret godt trods travlhed, og akut-teamet har også gjort stor nytte. De midlertidige
pladser har hjulpet patienter ved hjemsendelse fra hospitaler, og genoptrænings-centret harogså fungeret
godt. Det er en stor fordel at have dette center i nærheden, så genoptræning kan startes umiddelbart efter
udskrivning fra hospital.
Akut-teamet er til stor hjælp, især hvor en hurtig indsats er påkrævet. Ofte undgås indlæggelser.
Gallup har i efteråret 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse for hjemmepleje og plejehjem.
Sammenligning med den seneste undersøgelse i 2013 vises en svagt faldende tendens, mest tydeligt på
rengøringsområdet, hvorimod der er stor tilfredshed med den personlige pleje.
Af andre tiltag på SSU området kan nævnes:
Hjerteforeningen har set dagens lys med en "Hjertesti" ved Slotsdammen og med en række møder og
træningsaktiviteter i samarbejde med Louiselund træning.
Også Diabetesforeningen har haft mange lokale initiativer, f.eks. intervalgang.
På Demens området er der nu flere ildsjæle til at følge og hjælpe borgere igennem demens-forløbet, lige fra
den første tid i hjemmet til en senere overførsel til plejehjem. De pårørende er med i processen, idet de også
har stort behov for støtte. Kammerhuset, som nu er i nye omgivelser i Sophielund, giver dagsophold for de
demente og hermed nogle "fritimer" til de pårørende.
Sundhedsområdets aktiviteter (SU), hvor vi har kvartalsmøder, er stærkt forbundet med SSU aktiviteter,
f.eks. i genoptræningen, men der har også været forebyggende arbejde med alkohol, diabetes,
hjertesygdomme og demens m.m. Kontakten er startet på et højere niveau, og hovedlinjerne for det
kommende arbejde blev forelagt ved vort møde den 26.november 2015. Det venter vi os meget af.
Miljø- og Planlægning har bl.a. udført lysregulering ved Idrætshallen. De har også støttet to køreskolekurser for ældre bilister med stor tilslutning. Det har givet fine resultater og lejlighed til eftertanke.
Vi har talt om parkering på stationerne. Det er jo en vigtig måde at begrænse biltrafik mellem Hørsholm og
byen samt selve biltrafikken i København, så der må findes løsninger for bedre parkeringsforhold!
En god løbende dialog om veje, buslinjer, stoppesteder, cykelstier, lyssignaler, lys på stier etc. har givet
nogle positive resultater.
Af andre aktivitetsområder kan nævnes:
Senior Rådgivningen yder anonym rådgivning på sociale, juridiske, administrative og andre områder. De
har haft stor aktivitet og har i årets løb fået tilknyttet en række nye specialister. Senior Rådgivningen havde
20 års jubilæum i foråret.
Sophielund Aktivitetscenter er blevet udvidet med nye redskabs- og gymnastik faciliteter til brug for
træning, individuelt og i hold. Nøglesystem gør, at trænings-tiden er blevet forøget. Desuden er store dele af
huset blevet renoveret, nye møbler og en omfattende rokering af lokalerne. Det moderniserede køkken er
meget populært med buffet og andre variationer til rimelige priser.
Selmersbo er også blevet moderniseret, bl.a. med ny belysning. Der er stor tilstrømning til husets
arrangementer, frokost tirsdag og morgenmad fredag, samt flere jazz-aftener med middag. Hertil kommer ITundervisning og sprog-klasser. Een ansat bestyrer arbejder fint sammen med en række frivillige.
Hørsholm Senior Idræt har haft øgede aktiviteter, Det er godt, at den renoverede Hørsholmhal i december
igen kunne tages i brug af gymnastik- og badminton-holdene Den er blevet meget flot! Medlemstilgangen er
stor, så der er etableret venteliste på nogle hold.
Tour de Hørsholm blev med ca.100 deltagere fra 8 til 83 år igen en succes, og der var mange fine præmier,
ikke mindst til børnene. Vi bringer en varm tak til sponsorerne, der således er med til at gøre dagen særlig
festlig. Det er imponerende at se de blinde deltagere, som først cykler hertil fra Hillerød, så deltager i løbet
og så cykler hjem igen. Cykelløbet afholdes hvert år den 3. søndag i juni måned.
Seniorudflugten gik i 2015 til Dyrehaven, hvor vi først kørte en tur med hestevogn til Eremitagen, derefter
spiste en herlig frokost i Restaurant Bondegården på Bakken og til sidst besøgte KORSBÆK. Der var ca.
200 deltagere, fordelt på 3 dage. Planerne for en tur i 20016 er allerede under udvikling.
Senior Information 2016 udsendes i januar til alle seniorer over 60 år i Hørsholm Kommune (til den ældste i
hver husstand) og indeholder en masse nyttige informationer, så gem den som håndbog! I denne 2016
udgave har vi forkortet udgaven en del pga den stigende portoudgift. Vi planlægger også andre publikationer
i løbet af året, men henviser også til vor hjemmeside, www.seniorrraad.horsholm.dk. Hjemmesiden kan
også nås via kommunens hjemmeside.
Helside i Ugebladet sidste tirsdag i hver måned med information om aktiviteter og nyheder i aktivitetshuse
m.v. og desuden udsendes "Aktivitetskalender" med arrangementer i januar, maj og september.
Hørsholm frivilligcenter og selvhjælp organiserer mange gruppemøder, konferencer, trænings ture og
foredrag. Seniorrådet har i efteråret aftalt, at en række af disse opgaver udføres af centrets administration, i
samarbejde med Seniorrådet.
Senior-indkøbsgruppen køber ind ugentlig til visiterede personer og virker på denne måde også som
kontaktpersoner. Der er stadig lidt uklarhed om, hvor mange personer, der kan indgå i gruppens program i
forhold til net- indkøb mm.
Køkkenbrugergruppen samler info om den uddelte mad, som produceres på Breelteparken. Der er netop
ansat en ny kok, som har nye ideer til at gøre maden mere levende og attraktiv efter nye moder. Maden
udbringes ud til en række borgere privat, der har valgt denne ordning.
På Sophielund er der ligeledes et aktivt køkken for beboere og gæster med en daglig buffet mm.
Danske ældreråd er en landsdækkende "paraplyorganisation" for senior- og ældreråd i Danmark. Vi
deltager i flere nyttige konferencer, samt i Regions Ældrerådet og Nordgruppen, som omfatter kommuner i
det gamle Frederiksborg Amt.
Ældresagen har vi samarbejde med på nogle områder, bl.a. Kørekort, Bridge og IT undervisning.
Se i øvrigt de følgende sider, hvor de mange institutioner, foreninger og aktivitetssteder omtales.
Nu lidt om Seniorrådets baggrund og arbejde
Seniorrådet er en folkevalgt institution, som skal rådgive politikere og medarbejdere i kommunen i alle
forhold, som vedrører kommunens ca. 7000 senior borgere over 60 år.
Det er væsentligt, at Seniorrådet skal høres, (mens andre kan høres) i alle spørgsmål, der har med de ældre
borgere at gøre.
Seniorrådet er med til at sikre, at Hørsholms ældre borgere kan give deres mening til kende over for
kommunen. Ligeledes skal Seniorrådet sikre opretholdelse af en positiv forbindelse mellem borger og
kommune.

Hvad skal vi i Seniorrådet satse på i 2016?
Stort set skal vi fortsætte vore aktiviteter som her beskrevet. Vi vil følge virkningerne af de reducerede midler
som er til rådighed i socialområdet.
Også på sundhedsområdet er der som nævnt store opgaver at tage fat på med forebyggelse, træning,
information etc.
Information, PR etc. har vi øje på. En lille folder om Seniorrådet har netop set dagens lys og hjemmesiden
bruges mere. Vi arbejder også sammen med Borgerservice, udvikler nye tiltag, tilbud om IT/EDB for at
bedre tilgang til kommunens elektroniske kommunikationssystem.
Afslutning
Til sidst vil hele Seniorrådet takke for et godt samarbejde med myndigheder og de mange andre
organisationer vi har mødt, til alle politikere, embedsmænd, personale og borgere, som vi har haft
fornøjelsen af at møde og samarbejde med i 2015. Vi håber meget på, at vi også i det kommende år kan
fortsætte dette arbejde til gavn for de ældre borgere i kommunen
Seniorrådet ønsker GODT NYTÅR.
Formand for Seniorrådet,
Finn Rolf Jacobsen