Referent: Lisbet                                

Mødet afholdes på Selmersbo

Afbud: Marianne, Jesper, Mogens, Jørgen, Freddy & Verner

Dagsorden:

 1. Dagsorden godkendt
 2. Der var utilfredshed med referat fra SR-mødet den 19.august hvilket understreger nødvendigheden af, en fast referent, så vi får en kontinuitet i referaterne fra vores SR-møder. Vi må bede vores sekretær om at ”finde” en fra kommunen, så vi fremadrettet får løst dette problem.
 3. Meddelelser fra formand:
 • Verner har søgt om orlov året ud. Og i hans sted indtræder Mogens, som har lovet fremover at udarbejde Seniorsiden til Ugebladet. Gældende fra november.
 • Hanne og Lisbet har haft kvartalsmøde med Dorte Dahl, som altid et godt og frugtbart møde, med en gensidig udbytterig dialog.
 • På baggrund af sagen op tyveri i ældreplejen, er vi blevet gjort opmærksom på, at vores kommune ikke forlanger ren straffeattest ved ansættelse i ældreplejen. Det ønsker SR bliver taget op i KB, så der fremover skal kunne fremvises ren straffeattest ved ansættelse.
 • Stort problem med faldulykker, vi ønsker en opgørelse over faldulykker i kommunen. Fakta er, at hver 3. over 60 år udsættes for et fald, og hver 2. over 70 år, med den dertilhørende nedsatte mobilitet og evt. et efterfølgende sygdomsforløb.
 • Fra Kasseren:
 • SR modtog regnskabet det ser fint.
 1. iab,
 2. Hørsholm Kommune direkte relationer:

SSU´dagsorden d. 20/9

SR er  så DYBT RYSTET over de ekstremt lange og helt uacceptable ventelister! Hvad er det man prøver at bilde os ind, at vi IKKE har brug for nye plejehjemspladser!! Det er så uigennemskueligt disse såkaldte beregninger ??

 1. Hørsholm Kommune Indirekte relationer

MPU – 23/9. SR har nu i mange, mange måneder ventet på en invitation. Vi ønsker stadig at vores kvartalsmøder bliver genoptaget. Vi ser gerne en invitation ASAP. Bl.a på baggrund i de før omtalte faldulykker, som sker på vores veje og fortove pga. manglende vedligeholdelse.    

 1. Nyt fra Institutionerne:

 SR efterlyser sygestatistikker på de ansatte i ældreplejen, det har vi før fået. Dette for at danne os et billede af klimaet på de enkelte plejecentre og i hjemmeplejen.

Hjemmeplejen, Hanne har møde med Vibeke Alberg primo oktober. Her skal bl.a tales om ønsket om en ren straffeattest for de ansatte som kommer i de private hjem.

Plejecentre generelt: Fin åbning af varmtvandsbassinet d. 8. sep.på Breelte. Så fint! Hvem kan bruge det udover de visiterede?

 NYT navn Louiselund plejeboligerne, bibeholder sit navn, men Louiselund rehabilitering & sundhedscenter, skifter navn til Sundhed & rehabiliteringscenter i Hørsholm

 1. Informationer fra arbejdsgruppeformænd:

Frivilligcentret har fået ny bestyrelse, der er stor aktivitet

Hospice: Finn & Hanne har god kontakt med Rudersdal hospicegruppen. Det blev vedtaget at SR melder sig ind i støttegruppen. Følg gruppen på deres hjemmeside!

 1. PR

Seniorsiden i oktober tager Verner, og fremover bliver det Mogens.

 1. Evt. + Diverse

      Kommunalvalget: SR medlemmer opfordres til at møde op til vælgermøderne, og spørge ind til de lange ventelister, og den langsomme sagsbehandling af friplejehjem. ALLE medlemmer skal til næste SR-møde, komme med tre relevante emner vi vil spørge de opstillede politikere om.

Seniorudflugt IGEN i år en STOR SUCESS! Så godt gennemtænkt koncept, så godt eksekveret! ALLE 500 BILLETTER SOLGT!

Aktiv senioruge. ALLE medlemmer indsender forslag om emner og foredragsholdere til Lisbet, inden vores næste SR-møde d. 7/10

 

Kalender :      

 • oktober: SR-møde, NB! Som afholdes på Breeldeparken, hvor vi også spiser dagens ret, den samme som sendes ud af huset, Hanne arrangerer. Vi får muligvis også lov at se det nye fine varmtvandsbassin.
 • oktober: Dansk Ældreråd, Nyborg Strand, har de interesserede givet Jørgen besked? Jørgen har du tilmeldt os?
 • november: SR-møde
 • december: SR- møde + julefrokost, Lars har lovet at arrangere denne

Housekeeping: Denne gang Niels & Lisbet