Mødet varede fra kl. 9.00 til 11.30

Mødedeltagere: Marianne, Jørgen, Lars, Freddy, Jesper, Mogens, Kjeld Flemming

Afbud: Lisbet, Hanne, Niels, Finn Rolf, (Orlov Verner).

1.Valg af mødeleder og ordstyrer

Marianne valgt til mødeleder og Mogens til ordstyrer

2.Valg af referent.  

Jørgen valgt til referent

3.Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt

4.Godkendelse af referat af mødet den 18.november  2021.

Referatet godkendt og fremadrettet skal der ved delvise afbud anføres i hvilket tidsrum, medlemmer reelt deltager i mødet

5.Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer.

Marianne orienterede om kvalitetsrapport for Sophienlund fra BDO. Der var givet topkarakterer til plejehjemmet, men kun 3 beboere er blevet interviewet, hvilket svækker rapportens validitet.

Jørgen efterlyste de sidste fødselsdagsopgørelser fra Seniorrådets medlemmer, så der kan udarbejdes en konsolideret liste.

Lars orienterede om regneskabet og rådets økonomi. Orienteringen blev taget til efterretning

6.Høringssvar.  

Intet at rapportere

7.Hørsholm Aktive Senioruge.

Den skal gennemføres i første halvdel af 2020. SR har drøftet emnet “fremtidens sundhedshus”.

8.Hospice.

Der er politisk vilje til at støtte op om projektet, hvor Rudersdal er lead og hvor Hørsholm Seniorråd er med i støttegruppen. Borgerne er på plejehjem i gennemsnit 3,5 år og borgerne er i gennemsnit 81 år når de kommer på plejehjem i Hørsholm.

På Norsgruppemødet har Hørsholm Seniorråd foreslået, at Hørsholm forestår næste møde i marts 2022. Gerne med deltagelse af formand eller næstformand for støttegruppen Hospice, så de kan give en status på hvor langt de er kommet i processen

9.Valg til Hørsholm Seniorråd.

Hørsholm Seniorråd har indstillet at kommunen valgmæssigt kommer i “synk” med kommunevalget. Dette indebærer, at valget næste gang (om ca. 1 år) kun vil gælde for en 3 års periode.

I øvrigt kunne det oplyses fra Nordgruppen, at de fleste af kommunerne havde haft et dårligt valg rent stemmeprocent mæssigt, selv om det var muligt at stemme både ved fremmøde og ved at brevstemme.

10.Hørsholm Kommune, direkte relationer  SSU,SU, ØU, Tryghedsudvalget.

Vedrørende SSU savner SR en langtidsplan for de midlertidige på Selmersbo. Evt sammenhæng til tidsplanen for de planlagt friplejehjem. Vedrørende SU og alkoholpolitik, går SR ind for en ikke alt for regid og restriktiv alkoholpolitik. Vedrørende ØU ser SR med tilfredshed at der tilføres midler til ældreområdet

11.Hørsholm Kommune, Indirekte relationer SFKU,MPU.

Intet at bemærke

12.Nyt fra institutionerne, herunder hjemmeplejen, plejecentre og B&P råd.

SR er bekymret for BDO rapporten set i relation til selvoplevede faktiske forhold på udvalgte plejehjem.

13.Informationer fra arbejdsgrupper.

Intet

14.Eventuelt herunder Kalender.

Morgenmad og kaffe står Mogens og Jørgen for.

Mvh Jørgen, sekretær i Seniorrådet