Mødet afholdt torsdag den 12.maj 2022 kl. 09.00 – 12.30 på Selmersbo

Dagsorden:

1.Valg af mødeleder og ordstyrer.

2.Valg af referent.  

3.Godkendelse af dagsorden.

4.Godkendelse af referat af mødet den 31 marts 2022

5.Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer.

- herunder status vedrørende seniorrådgivningen

6.Høringssvar.  

7.Hørsholm Aktive Senioruge.

8.Hospice.

9.Valg til Hørsholm Seniorråd.

10.Hørsholm Kommune, direkte relationer  SSU,SU, ØU, Tryghedsudvalget.

11.Hørsholm Kommune, Indirekte relationer SFKU,MPU.

12.Nyt fra institutionerne, (hjemmeplejen, plejecentre generelt, Breelteparken, Sophielund aktivitetscenter, Selmersbo, Breelteparken plejecenter B&P råd, Sophienlund plejecenter B&P råd, Margrethelund B&P råd, Louiselund plejeboliger B&P råd, Louiselund rehabilitet og sundhedscenter)  

13.Informationer fra arbejdsgrupper

(Hørsholm Senior Idræt, Seniorrådgivningen, Frivilligcentret, Indkøbsgruppen, Køkkenbrugergruppen, Dansk Ældreråd, Nordgruppen, Regionsældrerådet)

14.Kalender og næste møde

15.Årshjulet og månedsaktivitet

9.   Juni SR møde
18. August SR møde
15. September SR møde
6.   Oktober SR møde
17. November SR møde
8.   December SR møde og julefrokost

Housekeeping står Niels og Lars for.

16.Eventuelt

Mvh Jørgen, sekretær i Seniorrådet