Formandens ord:

Det nye Seniorråd er nu i fuld gang, og mange arbejdsopgaver er fordelt blandt medlemmerne, som alle trækker et læs, så vi har allerede nu, et godt og konstruktivt samarbejde.

Vores årsrapport for 2022 foreligger nu, og her er så et uddrag fra den.

 

Seniorrådets Årsberetning 2022

Vi har i 2022 arbejdet inden for følgende områder:

Besparelser på ældreområdet, er det evigt tilbagevendende problem, og med de dermed tilhørende forringelser. Dette følger Seniorrådet med stor uro!

Friplejehjem, har vi haft fokus på at få en godkendelsen igennem i kommunen, som uvist af hvilken grund, ikke har været de hurtigste. Der er kommet mange forklaringer, som for os i Seniorrådet er helt ubegribelige. Endeligt blev det ultimo 2022 godkendt.

Hjemmeplejen, har vi løbende været bekymrede for, men med ansættelsen af den ny leder, ser vi frem mod ”bedre tider”.

Velfærdsteknologi har Seniorrådets bevågenhed, vi prøver at få så stor viden som muligt på dette område – det er jo fremtiden!

Hørsholm Aktiv Senioruge, blev afholdt over flere dage på Rungsted Skole, med mange relevante indlæg, men desværre med begrænset deltagelse fra byens seniorer.

Seniorskovturen, var igen en succes, i 2022 gik turen til Frederiksborg Slot i Hillerød

Kulturdagen på Ridebanen var vi også repræsenteret, for agiterer for det kommende valg

Hospice, er en af de områder vi også arbejder for at få etableret. I Seniorrådet har vi et medlem som er valgt ind i bestyrelsen af støtteforeningen.

Danske Ældreråd holdt i maj konference på Nyborg Strand, og med altid gode og relevante emner og højt kvalificerede oplægsholdere: ”Hvordan kan vi få en ældrepleje, som i højere grad er styret af borgerens behov og ønsker? Og hvordan kan det lade sig gøre i en tid, hvor økonomien i mange kommuner er udfordret, og der er mangel på personale.”

 

Vores interessevaretagelse for ældre i kommunen er grundstenen i vores arbejde.

Med den nye Sundhedslov, er der en voksende bekymring fra vores side, da vi jo synes at ”Sundheden” i Hørsholm Kommune drukner i udvalget blandt Sport & Kultur, det ligger uhensigtsmæssigt her! Kommer til at mangle fokus!

Vi er i Seniorrådet meget opmærksomme på de nye arbejdsområder inden for sundhed og forebyggelse, som nu og fremover bliver lagt ud til kommunerne. Det er virkelig store og tunge sundhedsopgaver, med mere komplekse sygeplejeopgaver til følge, og vi i Seniorrådet er noget urolige over, om vi i vores lille kommune kan løfte opgaverne! Vi er fra kommunens side blevet forvisset om, at der både er kompetencer og kapacitet til at løfte disse nye områder.

Det drejer sig bl.a. om:

Sundhedshus, Det nære sundhedsvæsen, Forløbs program, Praksis plan, Akutfunktion, Tværsektorielt samarbejde, Forløbskoordinering ved udskrivning, Tidlig opsporing og systematisk identifikation af sygdomstegn og nedsat funktionsniveau, opdateret velfærdsteknologi/ medicinsk IT/telemedicin. Ja, bare eksempler på nye og fagligt tunge opgaver kommunen står overfor.

 

NYE TIDER – NYE TANKER på ældreområdet

Fremtidens velfærdsopgaver skal klares med færre hænder. Og en strammere økonomi.

Hvordan få vi i Hørsholm en værdig ældreomsorg?

Seniorrådet deltager gerne sammen med Hørsholm Kommune, for at prøve at finde løsninger som forhåbentlig kan lette dette store og komplekse problem indenfor ældreomsorgen.

 

Samarbejdet mellem Kommunen og Seniorrådet, er godt og frugtbart – og vi takker for endnu et godt år!

 

Lisbet Schmølker, Formand

02-23

  

Til orientering til læserne vil Seniorrådet’s månedlige annonce i Ugebladet fremover blive ændret til omtale af Seniorrådets arbejde og aktiviteter.

Husk: Formålet med Seniorrådets arbejde er, at være med til at udvikle og styrke seniorpolitik og sikre , at de ældres problemer bliver fremlagt for Kommunalbestyrelsen i Hørsholm.

Skriv til Seniorrådet, hvis du/I har noget du/I gerne vil have vi tager op. Du finder os på hjemmesiden – https://seniorraad.horsholm.dk   Bemærk venligst, at Seniorrådet ikke kan behandle enkeltsager, men viderebringer gerne generelle udfordringer.