Dagsorden:

 

 1. Valg af mødeleder og ordstyrer, Lisbet mødeleder og Hanne Wendt ordstyrer
 2. Valg af referent, Jørgen referent denne gang
 3. Godkendelse af dagsorden, godkendt
 4. Godkendelse af referat af mødet den 15. April 2021, mødet blev ikke afholdt
 5. Meddelelser fra formand, sekretær og medlemmer.

         Lisbet havde rundsendt kommunens formalisering af SR arbejdsgruppe vedrørende Hospice. Jørgen bemærkede at
         Freddy havde ønsket at deltage og SR accepterede dette, så gruppen består således af Jørgen, Hanne, Finn og Freddy.
         Jørgen foranlediger møde med Rudersdal. Lars havde udsendt bankudtog og regnskab. Det er vigtigt at besøgsvenner, af
         habilitetsårsager, ledsages af en POC fra kommunen i relation til tømning af lejligheder.

         Omkring aktindsigt var der enighed om, at der skulle spørges ind til konkrete forhold, men ellers som udgangspunkt at
         tage drøftelserne af den art på de fysiske møder med kommunen.

         Derefter drøftedes initiativer for at reklamere for Seniorrådets virke bl.a. med henblik på det kommende valg til
         Seniorrådet i 2022

     6. Høringssvar. Der var ingen bemærkninger til dette pkt.

     7.Dagsordener og referater

        I relation til SSU er det Seniorrådets opfattelse, at de foreslåede nedskæringer på rengøring er særdeles uheldige. Ingen
        bemærkninger til SU, ØU og Tryghedsudvalget´

         SR havde ingen bemærkninger til MPU reviderede affaldsbudget og tilsvarende vedrørende SFKU fordeling af midler til
         diverse foreninger

 1. Nyt fra institutioner, hjemmeplejen, plejecentre og B&P.
  Der havde været fremsat klager fra et af kommunens plejehjem og Seniorrådet var tilfreds med kommunens orientering og redegørelse i relation til klagen.

 2. Info fra arbejdsgrupper. Ingen info

 3. Statusområder:
  1. Seniorudflugt gennemføres i samme format som sidste år
  2. Fokusområder -friplejehjem, - ingen nedskæringer, -ensomhed, tryghed
  3. PR, Hjemmeside, seniorsiden, ugebladet. Verner har fokus på området

 4. Næste møde er sommerseminar 12. August samt muligvis også 19. August