Formandens Årsberetning for Hørsholm Seniorråd 2023

Seniorrådets arbejde:

Allerede primo -22 begyndte vi at arbejde med valg til det nye Seniorråd. Vi ville gerne have kommunens godkendelse til, at vi fremover kommer i synk med Kommunal Valget! Dvs. at den kommende valgperiode kun er 3 år, så det næste Seniorråds-valg er 2025. For herefter at være hvert fjerde år. Dette blev godkendt af Kommunalbestyrelse.

Seniorrådet ønsker også, at det et fremmødevalg, da alle undersøgelser viser, at det giver en større interesse for seniorrådet og dets arbejde, og hermed også en højre stemmeprocent/ højere valgdeltagelse af de +60-årige. Den endelige godkendelse af Kommunalbestyrelsen afventes.
Selve valg forløbet ultimo 2022, blev desværre noget turbulent, 5 medlemmer af vores Seniorråd valgte at trække deres kandidatur tilbage, pga. af et medlem af Kommunalbestyrelsen, stillede op som ny kandidat. Der var så Hanne Wendt og undertegnede Lisbet Schmølker. som fortsat stillede op.

Kun 5 kandidater meldte sig til det nye råd. Således at der i det nye Seniorråd fra 2023 – 2025
er 7 medlemmer, og ingen suppleanter. Det blev et fredsvalg – uden en egentlig valgproces.

Det nyvalgte Seniorråd blev konstitueret ved et konstitueringsmøde d. 5. januar 2023.
Følgende blev medlemmer:

  • Lisbet Schmølker (formand)
  • Steen Fich Andersen (næstformand, kasserer, sekretær))
  • Hanne Wendt
  • Anne Ehrenreich (referent)
  • Jørgen Nielsen
  • Lone Sønderbo
  • Anders Kinnerup

De to sidste, Lone & Anders, valgte at trække sig i løbet at første kvartal 2023, så der kun er 5 seniorråds medlemmer.

For at få indsigt i omsorgsarbejdet i kommunen gennemførte Seniorrådet i løbet af de to første kvartaler i 2023 besøgt hjemmeplejen (på politistationen, hvor hjemmeplejen holder til og de fire plejehjem, (Sophielund, Magrethelund, Louiselund og Breelteparken) for her igennem at få et indblik i aktiviteterne


Områder vi har arbejdet med i -23:

Besparelser på ældreområdet, er det evigt tilbagevendende problem, og med de dermed tilhørende forringelser. Dette følger Seniorrådet med stor uro!
Som følge af de kommunale besparelser er også Seniorrådet blevet ramt. Med deraf følgende begrænsninger i vores aktiviteter.
Vi har haft lange, lange diskussioner med kommunen om seniorrådets medlemmers diæter! – det har været en grænseoverskridende diskussion!

Sundhedsklynger Nord, vil Seniorrådet meget gerne følge, da ”Den ældre medicinske patient kommer i fokus. Og med Hørsholms demografi med over 30% af befolkningen er over 60 år- er det MEGET VIGTIGT!

Vi har nu igennem mange år arbejdet på at få indført dosisdispenseret medicin, det er så veldokumenteret, både rent patientsikkerhedsmæssigt, og besparelser, hvor de varme hænder kan bruges bedre! Alligevel trækker det ud med at få det eksekveret!!

Faldulykker! Med de slukkede gadelamper og med de ujævne fortove, er der grund til bekymring, Vi skal ud at gå! Hvis man altså tør

Sygefraværs statistikken følger Seniorrådet, og vi ved at også kommunen arbejder på, at forbedre arbejdsvilkår for de ansatte, og motivere ledelsen på centrene til mere selvstændighed på centrene. Vi efterlyser også et løbende overblik over klager og frekvensen af disse. (ikke kun halvårligt!)

Rekruttering og fastholdelse af personalet følger vi i Seniorrådet -og vi er blevet oplyst at ”det køre på skinner!”

Demens pladser og behandling, bør der være mere fokus på

Velfærdsteknologi har Seniorrådets bevågenhed, vi prøver at få så stor viden som muligt på dette område – det er jo fremtiden! Men vi synes jo at Hørsholm Kommune, er lidt langsomme til at implementere det. Dog har men ultimo 2023, vedtaget at indføre robotstøvsugere, for herigennem at spare tid, som så kan bruges på de ældre

Hørsholm Aktiv Senioruge, og skovturen blev i 2023 sparet væk.

Hospice gruppen er blevet nedlagt
Vi har i Seniorrådet fokus på §18 midlerne uddelingen! Hvem tilfalder de? Da midlerne er blevet beskåret voldsomt, så det er det vigtigt at det tilfalder lokale aktiviteter, og IKKE store interesseorganisationer. Og vi i Seniorrådet forventer at vores formanden, fremover, som før i tiden bliver inviteret med ved fordelingen af §18 midlerne.

Danske Ældreråd holdt i maj konference på Nyborg Strand, og med altid gode og relevante emner og højt kvalificerede oplægsholdere. Fokus på årets konference var ”Trivsel og mistrivsel som ældre – hvilke roller spiller forebyggelse? Ligeledes var også dette omdrejningspunkt på de efterfølgende seminar.

Endelig kom vores populære Seniorguide på gaden efter sommerferien

Kommunen:

Vores interessevaretagelse for ældre i kommunen er grundstenen i vores arbejde.
Med den nye Sundhedslov, er der en voksende bekymring fra vores side, da vi jo synes at ”Sundheden” i Hørsholm Kommune drukner i udvalget blandt Sport & Kultur, det ligger uhensigtsmæssigt her! Kommer til at mangle fokus!

Vi er i Seniorrådet meget opmærksomme på de nye arbejdsområder inden for sundhed og forebyggelse, som nu og fremover bliver lagt ud til kommunerne. Det er virkelig store og tunge sundhedsopgaver, med mere komplekse sygeplejeopgaver til følge, og vi i Seniorrådet er noget urolige over, om vi i vores lille kommune kan løfte opgaverne! Vi er fra kommunens side blevet forvisset om, at der både er kompetencer og kapacitet til at løfte disse nye områder. – Denne bekymring, har vi nu igennem årene haft!

Det drejer sig bl.a. om:
Sundhedshus, Det nære sundhedsvæsen, Forløbs program, Praksis plan, Akutfunktion, Tværsektorielt samarbejde, Forløbskoordinering ved udskrivning, Tidlig opsporing og systematisk identifikation af sygdomstegn og nedsat funktionsniveau, opdateret velfærdsteknologi/ medicinsk IT/telemedicin. Ja, bare eksempler på nye og fagligt tunge opgaver kommunen står overfor.

Kommunens økonomi er meget presset, og det mærkes ikke mindst på ældre området, hvor der igen i -23 har været markante besparelser med deraf følgende serviceforringelse.- det bare fortsætter år efter år

Ca. 1/3 af Hørsholms befolkning er +60 år, og i de kommende år vil antallet af ældre kun øges.
I den demografiregulerende budgetlægning, skal der derfor lægges meget vægt på dette, og Seniorrådet følger det MEGET opmærksomt. Seniorrådet har løbende kommenteret og skrevet høringssvar i budgetforløbet, hvor vi udtrykker bekymring og nervøsitet over de store besparelser på ældreområdet. Vi efterlyser nytænkning!

Eksterne samarbejdspartner

Nordgruppen: Denne gruppe består af repræsentanter for 9 Nordsjællandske Seniorråd/ældreråd; Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Helsingør og Hørsholm (2 repræsentanter).
Her står den vigtige erfaringsudveksling mellem kommunerne i fokus.
Der afholdes møder hvert kvartal.

Regionsældreråd: I dette råd er der repræsentanter fra 29 ældreråd/seniorråd i Region Hovedstaden. Der afholdes normalt kvartalsmøder. Fra Hørsholm har vi to repræsentanter.

Danske Ældreråd er landsorganisationen for de 98 kommuners ældreråd/ seniorråd
Hele Seniorrådet deltager normalt i Danske Ældreråds ældrepolitiske konferencer og temadage, for herigennem at øge vores viden på området, og udveksle erfaring og benchmarke os over for andre kommuner.

NYE TIDER – NYE TANKER på ældreområdet

Fremtidens velfærdsopgaver skal klares med færre hænder. Og en strammere økonomi.
Hvordan få vi i Hørsholm en værdig ældreomsorg?
Seniorrådet deltager gerne sammen med Hørsholm Kommune, for at prøve at finde løsninger som forhåbentlig kan lette dette store og komplekse problem indenfor ældreomsorgen.

Samarbejdet mellem Kommunen og Seniorrådet, er godt og frugtbart – og vi takker for endnu et godt år!

Vi er nu kommet godt på plads i ”det nye Seniorråd” – vi har en fantastisk arbejdesiver, og alle medlemmer trækker samme vej, og gør et FLOT arbejde, til glæde og gavn for Hørsholms seniorer– TAK også for det

 

Lisbet Schmølker, Formand
02-23