November 2022

Tilbud på julefrokost

Fra på mandag kan alle Hørsholms pensionister (60+'ere) hente en flyer på biblioteket i Seniorrådets reol, på Selmersbo og på samtlige kommunens plejehjem. Man kan også vælge bare at køre på Selmersbo og hente det antal vouchers, man skal bruge. Og det kan man gøre ubegrænset.

Juleplatten, som normalt koster kr. 239,-, koster for Hørsholms seniorer kr. 149,- alle dage fra kl. 11.30-15.00 fra 17. november 2022 til og med 22. december 2022.

Tilbuddet gælder IKKE aften.

Orientering om sundhedsreformen og etablering af sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg

Baggrund
I maj 2022 indgik et bredt flertal i Folketinget aftale om en sundhedsreform mhp. at løfte indsatsen i det nære sundhedsvæsen - og gøre sundhedsvæsenet mere robust og dermed understøtte en omstilling af sundhedsvæsenet til et mere sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen. Bagtæppet for sundhedsreformen er den demografiske udvikling med flere ældre og flere med kroniske sygdomme og psykiske lidelser. Når der samtidig er færre i den arbejdsdygtige alder, udgør dette en grundlæggende udfordring for sundhedsvæsenet. Derfor er der behov for en omstilling i sundhedsvæsenet med en styrket indsats i det nære sundhedsvæsen, der skal aflaste sygehusene og forebygge indlæggelser for at kunne imødegå stigningen i antallet af ældre borgere og plejekrævende borgere med kroniske sygdomme.

Regeringen, Danske Regioner og KL har i juni 2022 i forlængelse af sundhedsreformen indgået aftale om udmøntning og implementering af denne. Med aftalen udmøntes samlet 2,4 mia. kr. til kommuner og regioner i perioden 2022-2029 og herefter 340,4 mio. kr. årligt.
Desuden er aftalt rammerne for en pulje på 4 mia. kr. i perioden 2023-2028 til nærhospitaler, inklusive en delramme på 500 mio. kr. vedr. it, teknologi og udstyr til hjemmebehandling og sammenhæng mellem sektorer.

Etablering af sundhedsklynger mv.
Regeringen, Danske Regioner og KL blev med Aftale om sammenhæng og nærhed af 11. juni 2021 enige om, at en del af løsningen på de udfordringer, den demografiske udvikling og udfordringerne omkring nærhed medfører, er etablering af nye formaliserede sundhedsklynger omkring landets akutsygehuse, samt forenkling og styrkelse af den nuværende politiske og fagligt/administrative - samarbejdsstruktur i hver region.

Et bredt flertal i Folketinget har i forlængelse heraf vedtaget en ny lov om ”Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg mv.” umiddelbart før sommerferien 2022.
Det fremgår heraf, at sundhedssamarbejdsudvalg (SSU) og sundhedsklynger skal være overordnet drivkraft for implementering af intentionerne om omstilling til et mere nært sundhedsvæsen.

Sundhedsklyngerne, der knyttet op til landets 21 akuthospitaler, skal bl.a. aftale lokale modeller for bedre patientforløb med fokus på kvalitet og nærhed for borgeren, igangsætte samarbejdsprojekter og implementere lokalt og nationalt aftalte initiativer. Sundhedsklyngerne skal derigennem være med til at sikre, at patienterne oplever sammenhæng og kontinuitet i tværgående patientforløb og understøtte omstilling til det nære sundhedsvæsen. Loven trådte i kraft den 1. juli 2022.

Sundhedsklynge Nord
Der er afholdt konstituerende møde i sundhedsklyngen i Nord i Region Hovedstaden i september 2022. Sundhedsklyngen består af et politisk niveau og et fagligt-strategisk niveau.

Den Politiske sundhedsklynge i Nord, der er knyttet op til Nordsjællands Hospital, består af:

• 4 medlemmer fra regionsrådet i Region Hovedstaden.
• 8 borgmestre fra de deltagende kommunalbestyrelser (Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Frederikssund Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød Kommune og Hørsholm Kommune).
• 2 repræsentanter fra almen praksis (praktiserende læger udpeget af de Praktiserende Lægers Organisation Hovedstaden)
• Repræsentanter for patienter og pårørende inddrages i relevant omfang.

Der vil på det fagligt-strategiske niveau bl.a. blive etableret en direktør-spejling af det politiske niveau - Faglig sundhedsklynge Nord - bestående af repræsentanter fra for hhv. regionen, herunder det psykiatriske område, de otte deltagende kommuner, almen praksis og repræsentanter for patienter og pårørende.

På det første møde i Politisk sundhedsklynge Nord i september 2022 drøftede man bl.a. udfordringer og muligheder og besluttede, at sætte særlig fokus på to områder:

• Børn og unges mistrivsel, samt psykiske udfordringer hos (unge) voksne.
• Den ældre medicinske patient, ift. bl.a. at undgå unødige genindlæggelser og kronikerområdet.

Faglig sundhedsklynge Nord skal i forlængelse heraf udarbejde konkrete forslag inden for de to fokusområder, som præsenteres på de kommende møder i politisk sundhedsklynge Nord.

Politisk sundhedsklynge Nord ønsker desuden fokus på og prioritering af digitale muligheder, som kan styrke samarbejdet mellem almen praksis, kommunerne og hospitalerne. Dette fokusområde ønskes løftet til Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU).

Det er forventningen, at den nye formaliserede sundhedsklynge kan medvirke til at sætte ekstra skub i det i forvejen tætte samarbejde, der i Nordklyngen har eksisteret i flere år mellem de otte kommuner og hospital/region. Der findes i forvejen mange klyngesamarbejder på fagligt/strategisk niveau, og disse samarbejder bliver nu revitaliseret og formaliseret, og der hvor samarbejderne ikke findes endnu – og det skønnes hensigtsmæssigt - vil de blive etableret.

Den politiske overbygning med otte lokale borgmestre i front fra kommunernes side og regionsrådsformanden mfl. i front fra regionernes side, skal skabe et mere forpligtende og højere prioriteret samarbejde mellem parterne. Der er med andre ord en ambition om, at sundhedsklyngerne får et manøvrerum, der giver et reelt lokalpolitisk ejerskab og en reel prioritering af sundhedsvæsenet kommunalt, hvilket - sammen med nationale initiativer - skal skabe en samlet reformering af sundhedsvæsenet.

Forhåbningen er, at (r)etableringen af sundhedsklyngen i Nord, og den nye organisering, fra et kommunalt perspektiv bl.a. kan bidrage med:
• En organisering, hvor regioner, hospitaler, kommuner og almen praksis i fællesskab skal samarbejde om at sikre den bedste mulige behandling af de patienter, man er fælles om.
• Give kommunerne bedre muligheder for at øve indflydelse på udviklingen af sundhedsområdet og de opgaver, som skal varetages fremadrettet.

Økonomi
Der er afsat 80 mio. kr. i centrale midler i 2022 til en styrket indsats i klyngerne for sammenhæng, nærhed og omstilling. Heraf udgør Nordklyngens andel i alt 4,2 mio. kr. Midlerne er udmøntet via bloktilskuddet, hvoraf 2,2 mio. er udmøntet til de otte kommuner i klyngen og 2 mio. kr. til regionen. Der er mulighed for, at uforbrugte bidrag til klyngerne for 2022 i den enkelte kommune eller region kan videreføres til 2023. Det forudsætter, at region henholdsvis kommuner forpligter sig på at sikre et tilsvarende råderum for afløbet inden for det samlede regionale/kommunale udgiftsloft for 2023. Det bemærkes, at der også er afsat 80 mio. kr. i centrale midler til klynger igen i 2023. Der er endnu ikke aftalt kriterier for udmøntning af 2023-midlerne.

På det første møde i Politisk sundhedsklynge Nord blev det besluttet, at regionen og kommunerne hver især vil overføre de nationalt afsatte midler fra 2022 til 2023. For kommunerne kræver dette en særskilt beslutning i de otte kommunalbestyrelser.


Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU)
Sundhedssamarbejdsudvalget forkortes ofte som ”SSU”. SSU erstatter de tidligere fora: Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget, og er formelt etableret pr. 1. juli 2022, hvorved den tidligere politiske struktur er forsøgt forenklet.

Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Hovedstaden består af:

• 7 regionsrådsmedlemmer (inklusiv regionsrådsformanden).
• 7 kommunale medformænd (borgmestre).
• 2 praktiserende læger udpeget af PLO som repræsentanter for almen praksis i regionen.

Der er afholdt konstituerende møde i Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Hovedstaden i oktober 2022.

Der er etableret ét sundhedssamarbejdsudvalg i hver region, som skal drøfte forhold, der går på tværs af sundhedsklyngerne, herunder skal SSU bl.a. hvert fjerde år udarbejde en sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne i regionen. Derudover vil SSU skulle forelægges en praksisplan, inden denne vedtages.

Samtidig fastlægger loven, at kommunernes medlemmer i SSU udgøres af medformændene fra de fem klynger i Region Hovedstaden. KKR Hovedstaden har indsuppleret med to borgmestre og udpeget den kommunale næstformand i SSU. De syv borgmestre i SSU bliver et bærende led mellem SSU, klyngerne og KKR.

Tværsektorielt Strategisk Samarbejdsforum (TSS), der er etableret i regi af KKR, har bl.a. til formål at forberede møder i SSU og sikre udførelse af og fremdrift i beslutninger truffet i SSU. TSS er sammensat af kommunale sundhedsdirektører fra de kommuner, som er repræsenteret i Sundhedssamarbejdsudvalget, primært medformandskommunerne, repræsentanter fra PLO-Hovedstaden samt direktionen i Region Hovedstaden og regionens hospitaler. Endelig er også brugerne repræsenteret via Patientinddragelsesudvalget.

Oktober 2022

Det nye Seniorråd


Der kommer som omtalt INGEN kampvalg, kun et venligt og demokratisk fredsvalg. At nogle af de opstillede kandidater har valgt at trække sig, må være den enkeltes eget valg.

Vi der er tilbage fra det nuværende seniorråd, vil byde de nye kandidater velkommen, og vi glæder
os til et godt og frugtbart samarbejde, til glæde og gavn for seniorerne i vores kommune.
Seniorrådet er et apolitiskråd, hvor vi arbejder sagligt og seriøst på at de ældre i kommunen får
de optimale vilkår, under de givne vilkår.

Så Hanne og jeg byder VELKOMMEN til:
Anders, Anne, Jørgen, Lone og Steen, som vi glæder os til at samarbejde med.

Vi har alle forskellige kompetencer vi kan byde ind med til Seniorrådet, så vi får et godt og
seriøst seniorråd, som vil arbejde med relevante sager på ældreområdet.

Lisbet Schmølker, nuværende formand

                                                   

Seniorrådsvalg 2022

Der skal vælges et nyt Seniorråd i 2022. Det nye Seniorråd tiltræder 1. januar 2023.
Der er valgt 7 kandidater uden valghandling. De har alle accepteret deres kandidatur.

Det nye Seniorråd har følgende medlemmer:

Anders Kinnerup

Steen Fich Andersen

Lisbet Schmølker

Jørgen Nielsen

Lone Sønderbo

Hanne Wendt

Anne Ehrenreich

Der er nye vedtægter for Seniorrådet på vej, så det kommer til at fremgå, at rådet består af mellem 5 og 9 medlemmer. De kommer snarest muligt i høring og til politisk behandling, så de er på plads inden 1. januar 2023, hvor det nye seniorråd tiltræder.

Der vil blive indkaldt til et konstitueringsmøde i god tid inden 1. januar 2023. Der deltager en repræsentant for Hørsholm Kommune i dette møde. Det nye seniorråd præsenteres for Kommunalbestyrelsen den 28. november.

                                     

Vær med til at påvirke DIT seniorliv!

STEM til Seniorrådet – se i din postkasse medio oktober

Der er STORE besparelser på ældreområdet – også i vores kommune, ikke mindst!

Vi har en stor ældre befolkning, som kun stiger antalsmæssigt voldsomt i de kommende år, Og problemerne med at finde varme hænder til ældreplejen, har vi allerede.

Vi har i vores kommune en robust seniorbefolkning, som igennem et langt arbejdsliv har bidraget til at få opbygget dette meget fine velfærdssamfund.

Døren ind til plejehjem eller en ordentlig hjemmepleje er smækket i for rigtig mange; kun de allerdårligste bliver visiteret til dette. Lige præcis til denne velfærd, som de har været med til at skabe igennem et langt arbejdsliv via de betalte skatter.

Men lad os nu være optimistiske.

Det kan begynde med en holdningsændring i synet på ældre.

Med det store antal ældre vi har i kommunen, må der en holdningsændring til.

Raske ældre skal indtænkes mere i arbejdslivet med seniorordninger og deltage i endnu mere i det frivillige arbejde.

De svageste ældre skal have den hjælp, de har behov for, givet med værdighed og respekt.

Derfor STEM til SENIORRÅDS VALGET!

Se i din postkasse - her vil der i løbet af oktober ligge en stemmeseddel, med en frankeret svarkuvert, som skal være i Hørsholm kommune i hænde senest den 16. november.

Lisbet Schmølker, Formand for Hørsholm Seniorråd

September 2022

Valg til Seniorrådet

 

Seniorrådet´s høringssvar i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger for budget 2023-2026 - Råderums forslag.

Vi har med gru og uforståenhed i Seniorrådet konstateret at det igen, igen er ældreområdet, som skal stå for ved de årlige besparelser.

Vi er meget pikeret over, at kommunen igen har fejlbudgeteret! Det bør vel være rimeligt forudsigeligt at for hvert år som går, bliver befolkningen et år ældre, med hvad dertil hører af svækkelse og sygdom.

Vi har et sygehusvæsen, hvor hospitalerne udskriver patienterne tidligere og tidligere til hjemmekommunerne med dertil hørende komplekse behov. Et krav fra regeringen, så dette er der intet nyt i!

Det KAN IKKE være de ældre, som skal holde for igen!! JA! Det er et omkostningstungt område! Men med en befolkningssammensætning som Hørsholms, hvor over 30% er over 60 år, ja, så må der påregnes store udgifter på dette område.

Kommunen har allerede længe afsat alt for få midler til ældreområdet!

Må sige at det er horribelt! Og meget ufatteligt!

ALT skal der spares på! ALLESTEDER er der serviceforringelser, hvor der allerede er skåret indtil selve benet – og det gør allerede ondt!!

Ligegyldigt hvor man vender blikket hen – er det rystende læsning!

Hjemmeplejen – strammere visitation, rekrutteringsproblemer – højt sygefravær

Plejehjemmene – Køb/salg af pladser, er ikke som forventet?? Med de lange ventelister, som har været, har hørsholmborgerne naturligvis søgt udenbys. Og med den midlertidige lukning for udenbys borgere til at søge ind på et plejehjem i Hørsholm, er det vel forventeligt, at der ikke kommer ”balance” i regnskabet!

Midlertidige pladser, Nedskæring af antal pladser, næsten hver 4. plads bliver lukket, hvis forslaget går igennem! UANSVARLIGT!

Lukning af Selmersbo?? Det bør nytænkes, og inddrage de forslag, Selmersbo´s ledelse har tilsendt kommunen.

Når det er sagt. vil vi som et ansvarligt Seniorråd pege på følgende områder, hvor der vil være mulighed for relevante og ansvarlige besparelser:

 • Nytænkning på ældreområdet, tænk utraditionelt

 • Personlig pleje, som en naturlig del af kommunen hjemmepleje, skil rengøringen ud, så veluddannet personale koncentrerer sig om den personlige pleje.

 • Rengøring som et personligt tilkøb

 • Selv nok så små besparelser, skal tages op til overvejelse. (Årets frivillige, skovtur, §18 midler til interesseorganisationer mm. )

 • Fokuser på forebyggelse og rehabilitering, Den ældre hørsholmborger, er langt hen ad vejen sunde og selvhjulpne, gi ‘dem mulighed for at fortsætte med dette til glæde og gavn for den enkelte, og med de mulige besparelser som heraf følger.

Det kan da ikke være rigtigt at man som hørsholmborger skal frygte at blive gammel!!

 • Og det i en ansvarlig kommune! Det kan man simpelt ikke byde sine borgere i vores kommenen!!

 Hørsholm Seniorråd

August 2022

                                                                     

ÅRETS SENIORUDFLUGT

Hørsholm Seniorråd arrangerer i samarbejde med Hørsholm Kommune igen i år en traditionel seniorudflugt.

I år går turen med bus til Frederiksborg Slot, hvor vi får en guidet rundvisning, efterfulgt af en god varm frokostmenu på restaurant Leonora.

Der arrangeres 3 ture, nemlig tirsdag den 6., onsdag den 7. og torsdag den 8. september. Alle ture starter på Ridebanen kl. 10 og slutter samme sted senest kl. 16

Prisen er kr. 100,- pr. person og man kan maksimalt købe 2 billetter. Billetter kan købes i Trommen tirsdag den 23. august kl. 10-12.

Kom i god tid, da der kun er et begrænset antal billetter til salg. Eventuelt overskydende billetter kan efterfølgende købes i Selmersbo.

 

AKTIV SENIORUGE

Hørsholm Seniorråd arrangerer følgende 3 foredrag  for kommunens aktive seniorer i uge 37:

Mandag den 12. september

Livsstilseksperten Christian Grau holder et humoristisk foredrag om gråt hår og smilerynker – om en generation, der nægter at blive gamle. Fra panikalderen til nu-skal-det-være alderen.

Onsdag den 14. september

Vores lokale ”sprællemand”, Ole Wessung, holder et sprudlende foredrag om, hvordan vi forbedrer vores livskvalitet, bliver gladere, lever længere og bedre, bliver mere effektive og får mere selvværd

Han efterfølges af en søvnforsker, Mikael Rasmussen, som fortæller hvordan søvnen har indflydelse på vores trivsel og sundhed med tips og ideer til en bedre nattesøvn

Torsdag den 15. september

Life is short – eat your dessert first. Inger Bols, klinisk diætist, holder et humoristisk, optimistisk og livsbekræftende indlæg om friheden ved et naturligt og afslappet forhold til mad og bevægelse. Om at flytte fokus fra vægten til nydelse, velvære og selvomsorg med intuitiv spisning.

Jan Dehn, Kultur- og Velfærdsdirektør runder foredragsrækken af med at fortælle lidt om hvordan kommunen håndterer velfærdsteknologi i forhold til borgerne.

Alle 3 foredrag finder sted kl. 13 i Rungsted Skoles Auditorium

Pris: kr. 25,- pr. dag. Billetter kan købes på kulturdagen i vores telt. Overskydende billetter sælges fra Selmersbo fra mandag 5/9

NB!!! STÆRKT BEGRÆNSET ANTAL PLADSER

December 2021

                                                                             

 

Pressemeddelelse vedrørende juleaftensarrangement 2021

 

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm har igen i år i samarbejde med Menighedsrådet i Hørsholm nedsat en initiativgruppe af frivillige, som er nået langt med forberedelserne til en juleaften i Sognegården på Ridebanen med mad og hygge for hørsholmborgere, som er interesserede i at holde juleaften sammen med andre medborgere.

Der har været rejst tvivl om, hvorvidt arrangementet vil kunne gennemføres henset til de gældende restriktioner i forbindelse med Corona. Der er ikke noget, som tyder på, at arrangementet ikke vil kunne gennemføres. Derfor fortsætter gruppen af frivillige ufortrødent med forberedelserne, som er kommet langt.

Arrangementet er for alle ældre, enlige og par samt alenemødre og -fædre i Hørsholm, som har lyst til og brug for at fejre en hyggelig juleaften sammen med andre. Der vil i alt være plads til 50 gæster. Tilmeldingerne kommer fortsat i en lind strøm, men der er endnu ledige pladser.

Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet ved henvendelse til Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm på mail@frivillighorsholm.dk eller på telefon 29 26 20 40. Du er selvfølgelig også velkommen til at kigge ind på Frivilligcenteret, Rungstedvej 1C, 1. sal. Der er åbent mandag-torsdag kl. 9 – 14 eller efter aftale.

Tilmelding vil først blive endeligt registreret ved betaling og er herefter bindende. Pris pr. voksen deltager er Kr. 150, børn 3-12 år halv pris. Børn under 3 år gratis.

November 2021

Julefrokost på Riva Bistro og Bar - Rungsted Havn.

Det er lykkedes, Seniorrådet at forhandle en rabat på Riva Bistro og Bar's julefrokostplatte. Normalprisen er kr. 229,- , men Hørsholms seniorer skal kun betale kr. 149,-. En besparelse på kr. 80,- per person.

For at opnå denne pris skal du afhente en voucher i Selmersbo i Selmersbos åbningstid. Du bestiller og betaler direkte hos Riva, men rabatprisen gælder kun, hvis du afleverer en voucher udstedt af Seniorrådet. Voucheren gælder for én person.

Reservation foregår på den måde, at du booker bord på Rivas hjemmeside og under bemærkninger skriver SENIORRÅDET, eller du ringer og booker på tlf.  4576 4030 og siger SENIORRÅDET. Så får du platten til kr. 149,-.

Tilbuddet gælder i resten af november 2021 samt i hele december 2021 i tidsrummet 11.30-15.00

August 2021

ÅRETS SENIORUDFLUGT 2021

På grund af Covid-19 var det ikke muligt for Seniorrådet at arrangere den
traditionelle årlige seniorudflugt i 2020, hvor der normalt indgår transport med tog
eller bus. I stedet blev der arrangeret en alternativ seniorudflugt, hvor Covid-19
forholdsreglerne var i højsædet.


Konceptet med en “lokal seniorudflugt” blev en stor succes, som mange deltagere
opfordrede til at blive gentaget i fremtiden. Derfor har Seniorrådet besluttet at
gennemføre årets seniorudflugt 2021 efter sidste års koncept.


”Udflugten” vil foregå ved, at man køber en billet til kr. 50 for en god frokost inkl. 1
drik(øl/vin/vand) + kaffe på en lokal restaurant. Der kan vælges at købe billet til
den 13. september, 14. september, 15. september eller 16. september.


I lighed med sidste år er der indgået aftaler med flere lokale frokostrestauranter.
Man kan IKKE selv vælge, hvilken restaurant man køber billet til. Man køber en billet i
en lukket kuvert, som så indeholder navnet på den restaurant, som billetten gælder
til. Køber man flere billetter vil de dog altid gælde til samme restaurant. Der kan
maksimalt købes 4 billetter.


Billetten afleveres på den pågældende restaurant straks ved ankomst.


Billetsalget finder sted i Trommen som følger:
Mandag den 30. august kl. 10-12.30 sælges billetter til den 13. Og 14.
september.
Tirsdag den 31. august kl. 10-12.30 sælges billetter til den 15. og 16.
september.


Ved køb af billetter benyttes Trommens hovedindgang, og efter billetkøb benyttes
Trommens bagindgang til at forlade bygningen. Bemærk, vi tager ikke imod betaling
med betalingskort. Der kan betales med mobile pay eller kontanter.
Eventuelt overskydende billetter kan købes i Aktivitetscenter Selmersbo, Selmersvej
13, fra torsdag den 2. september.

Maj 2021

VIGTIG INFORMATION OM CORONA SMITTESITUATIONEN I HØRSHOLM

Smittesituationen i Hørsholm Kommune er alvorlig. På denne baggrund etableres et midlertidigt testcenter, uden tidsbestilling, på Rungsted Gymnasium, Stadionalle 14, 2960 Rungsted Kyst:
 
 • Lørdag d. 8. maj kl. 8:15-13:30 
 • Søndag d. 9. maj kl. 15:45-21:00. 
 
Vi opfordrer til at så mange Hørsholm-borgere som muligt lader sig teste.
 
April 2021


Så kommer foråret – bøgen springer ud – dagene bliver længere
JA - NU lysner det! Der er så meget vi kan se frem til

NU er besøgsrestriktioner og besøgsforbud ophævet for ældre, der får besøg af hjemmeplejen eller er på plejecenter. Begrundelsen for at ophæve besøgsrestriktionerne, er at der ikke er konstateret nye smittede borgere eller medarbejdere siden medio februar. Samtidig er størstedelen af beboerne vaccineret mod COVID-19.

 JA stort set alle over 70 år er blevet vaccineret første gang.

Mange af de hyggelige og givende aktiviteter genoptages, så vi igen kan blive udfordret og få ”en på opleveren” – så dejligt

……………………….

Seniorrådet har besluttet at gentage vores succesfulde seniorudflugt.

Nu skal vi nyde hinandens selskab med en bid mad. Vi vender tilbage med mere faktuelle informationer om tid, sted og praktiske rammer.

……

JA, og så er der jo kommunevalg til efteråret! Og vi i Seniorrådet vil gerne stille disse kommende og nuværende politikere nogle relevante spørgsmål!

Vores prioriteter er:

 • Friplejehjem ASAP
 • INGEN nedskæringer på ældreområdet (Plejecentre & hjemmeboende)
 • Afhjælpe ensomheden hos hjemmeboende seniorer
 • Mere fremkommelighed, bl.a. forbedrer fortove og belysning, og hermed mindske faldulykker.

Hvad er de valgte politikeres realistiske mål og ønsker for 1/3 af Hørsholms borger, de kommende år?

JA nemlig seniorerne i Hørsholm!

 

STOR forårshilsen

Lisbet Schmølker

Formand

Marts 2021

Forsigtig genåbning af aktivitetsområdet på aktivitetscenter Sophielund og dagcenter Breelteparken

På baggrund af socialstyrelsens anbefalinger af 21. marts 2021:

"Det anbefales at lade brugere i øget risiko for et alvorligt forløb ved smitte med COVID-19 mødes i mindre grupper, afhængig af det enkelte tilbuds fysiske rammer. For at mindske risikoen for smitte på samværs-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud kan tilbuddet derudover overveje at opdele brugerne fra de forskellige bosteder i mindre grupper, så grupperne på dagtilbuddet holdes adskilt fra hinanden, og at brugerne dermed alene er sammen med beboere fra samme bosted."

Åbner Hørsholm Kommune for at der kan gennemføres aktiviteter for disse grupper af borgere udendørs med maksimalt 10 personer og indendørs med maksimalt 5 personer.

Dette gøres med følgende generelle retningslinjer, for såvel deltagere som instruktører:

1.Hold afstand på minimum 2 meter

2.Vask eller afsprit hænder ofte, fx når man kommer og går fra aktivitetscentret, inden måltider og andre aktiviteter

3.Rengør kontaktpunkter som fx håndtag

4.Undgå at personale eller borgere mødet op med symptomer

5.Minimer antallet af mennesker der samles, og hvor tit de mødes

6.Host i ærmet

7.Luft hyppigt ud

Samt med følgende lokale retningslinjer, for såvel deltagere som instruktører:

1.Aktiviteter må gennemføres med max 5 borgere indendørs og 10 borgere udendørs (medarbejdere tæller ikke med)

2.Medarbejderne skal dokumentere fremmødte borgere (Navn, dato, klokkeslæt og aktivitet)

3.Ingen udlån af træningsredskaber og lignende til borgerne

4.Ingen omklædning på aktivitetscentrene

5.Indendørs toilet på aktivitetscentret kan benyttes

December 2020

Vacciner på vej til plejecentre

Der er sendt følgende brev fra Hørsholm Kommunes Center for Sundhed og Omsorg til beboere og pårørende på Hørsholms plejecentre:

"Kære beboere og jeres pårørende

I den kommende tid vil beboere på plejecentre i hele landet blive tilbudt vaccination mod COVID-19.

Vi forventer, at du, som beboer på et af plejecentrene i Hørsholm, vil få mulighed for at blive vaccineret i løbet af januar 2021. Vaccinationerne vil foregå på det plejecenter, hvor du bor og bliver foretaget af den læge, der er tilknyttet plejecentret.

Sammen med dette brev kan du læse Sundhedsstyrelsens brev (pdf) her: Tilbud om vaccination mod COVID-19 til beboere på plejecentre og midlertidige pladser. 

I brevet fra Sundhedsstyrelsen kan du finde information om vaccinationen.

Venlig hilsen

Dorte Dahl

Centerchef"

 

Oplysning om vaccinationer mod Covid-19

I første omgang er der ikke nok vacciner til alle. Derfor vil vaccination i starten blive prioriteret til de grupper, der har størst risiko for et alvorligt forløb blandt andet de ældste, beboere på plejehjem og ældre med risikofaktorer. Personale i sundhedsvæsenet og ældreplejen, som har tæt kontakt til de mest sårbare og varetager kritiske funktioner, vil også blive prioriteret først.

Efterhånden som myndighederne får større mængder af vaccine og også flere typer, vil flere og flere borgere blive tilbudt vaccination. Den fordeles ligeligt og på samme tid mellem regionerne efter befolkningstal

Den første mængde vaccine, der kommer til landet, skal bruges til at vaccinere de udvalgte grupper med både det første og andet stik med vaccinen med et bestemt antal dages mellemrum.

Ældre og vaccination 
Beboere på plejecentre og personale i sundhedsvæsenet og ældreplejen vil modtage information om tilbuddet fra deres institution eller arbejdsplads. Hvis man er i helt særlig risiko, eksempelvis, hvis man er en ældre borger med alvorlig sygdom, så kan det være, at man bliver kontaktet af din egen læge eller sygehus, eller det kan være, at man selv kan spørge din læge, om man er i helt særlig risiko.

Grupper af ældre, der løbende inviteres efter fødselsdato, vil modtage besked i e-boks. Hvis man er digitalt fritaget, vil man få brev med posten.

Når man får tilbudt vaccination mod COVID-19, vil man samtidig få information om, hvornår man kan blive vaccineret, og hvis man selv skal bestille tid til vaccinationen, vil man få at vide, hvordan det foregår.

Mere information om de konkrete vacciner giver Sundhedsstyrelsen lige så snart, de er godkendt

Vaccinationscentre og udkørende vaccinationsenheder
Regionerne opretter vaccinationscentre rundt omkring i landet, hvor de fleste borgere vil kunne blive vaccineret. Nogle vil få tilbuddet mere lokalt på for eksempel plejehjem.

Forventeligt vil der under de regionale vaccinationscentre etableres supplerende mulighed for vaccination ved decentrale udkørende vaccinationsenheder på eksempelvis plejehjem, så personer, der ikke kan transportere sig til et vaccinationscenter, også har mulighed for at blive vaccineret. 

Det er endnu usikkert, hvornår de første personer i de prioriterede målgrupper kan blive vaccineret, men et godt bud er, at vaccinationsindsatsen påbegyndes i starten af 2021, måske lidt før.

Sundhedsstyrelsen vil henover jul og nytår sende brev til alle borgere over 18 år via e-boks for at informere om den kommende vaccination mod COVID-19. I brevet kan man læse om vaccinerne mod COVID-19 og det tilbud, man får om gratis vaccination.

Ifølge Berlingske har de første ældre på plejehjem allerede nu fået besked om, at de skal tage stilling til, om de vil vaccineres mod covid-19.

Læs mere om vaccinationsprogrammet her Selve vaccinationsprogrammet - COVID-19 - Sundhedsstyrelsen

Julebrev til borgmesteren

Kære Morten

Ja, så nåede vi julen i dette ”tarvelige år” –

Tarvelig pga. alle Corna restriktionerne som er lagt ned over os som privatpersoner og som har ramt de ældre i eget hjem, men i særdeleshed på byens plejecentre.

Vi går en højtid i møde, hvor familien og samværet med disse ens nærmeste er centralt.

Ja, og ”tarveligt” er 2020 også, fordi der endnu en gang er lavet besparelse på ældreområdet.

Morten, vi i Seniorrådet er bekymrede for fremtiden for seniorerne her i Hørsholm kommune.

Mangel på plejehjemspladser, - en venteliste som kun vokser!

Mangel på vilje til at beslutte at bygge friplejehjem, noget som har været diskuteret i nu mere end 3 år! Og intet er sket. Ja, nogen vil måske mene, at det er uacceptabelt og uansvarligt!

Udviklingen af strukturen og opgavefordelingen i vores sundhedssystem er gennem en årrække blevet grundlæggende ændret med et voksende behov for at imødekomme det voksende behov i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, forløbsprogrammer, praksisplan osv.

Ja, og med det voksendt demografiske tryk på kommunen!

Er vores kommune klædt på til dette? Har vi kapacitet- har vi kompetencen?

Ja, som sagt er vi bekymrede i Seniorrådet over de årlige besparelser på ældreområdet!

Men når det er sagt, har vi jo en dejlig kommune med mange stærke og selvhjulpne borgere!

Men det må ikke blive en sovepude! Ja, jeg ved godt at vi gerne vil tiltrække unge børnefamilier; men så må der også bygges gode, nutidige og attraktive  seniorboliger, så seniorerne får mulighed for at flytte fra deres parcelhuse og ind i nye boligformer, som lever op til en god og værdig boform.

Og så vil Seniorrådet gerne ønske dig en glædelig jul og et lykkebringende 2021 – valgåret, hvor der meget gerne må komme fokus på seniorerne i Hørsholm.

NU er det seniorenes (Arnes) tur i Hørsholm.

Ja, jeg beklager denne svada – og så her op til jul!

De bedste julehilsner

Lisbet Schmølker

Formand f Seniorrådet

Svar fra Hørsholm Kommunes borgmester på brev fra Seniorrådet medio december 2020

Hej Lisbet

Mange tak for din julehilsen.
 
Og ja, jeg mener også at vi skal have fokus på vores ældre borgere.
 
Når vi ser på økonomien på ældreområdet, så er jeg ikke helt enig, For i budgettet tog vi ikke penge fra vores ældre, men sikrede de forskellige fremskrivninger.
 
Vi opjusterede de tekniske korrektioner, så vi sikrede at pengene fulgte med antallet af ældre. Et sted hvor vi har haltet efter. Vi sparede ikke på hjemmeplejen eller plejehjemmene, hvilket også stod som en vigtig ting for mig.
 
På friplejehjem har vi jo iværksat begge friplejehjem. Altså har i et udbud lige nu på Kokkedal hvor der er et krav om et friplejehjem. Og vi har gang i ”Ved Klædebo” friplejehjemmet, hvor vi er i gang med planlægningen. Vi har politisk vedtaget at det skal fremmes.
 
Så ja, det er vigtigt at vi sikrer vores ældre, og at de har godt forhold. For vi har en kommune hvor det skal være trygt at blive ældre.
 
Tak for din julehilsen, og jeg håber også at du og din familie får en god jul og godt nytår.
 
Venlig hilsen
 
Morten Slotved
Borgmester (C)

 

November 2020

 

Spørgsmål til Social - og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget

Seniorrådet har sendt følgende til medlemmerne af Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget:

Kære SU-medlemmer

Seniorrådet har valgt at aflyse vores planlagte ordinære møde i dag d. 19. (pga covid19 nervøsitet). Derfor intet referat fra november!

Jeg tillader mig derfor lige at gøre udvalget opmærksom på nogle områder

De mange nedskæringer i kommunen på ældre- og sundhedsområdet vækker vores bekymring!

Udviklingen af strukturen og opgavefordelingen i vores sundhedssystem er gennem en årrække blevet grundlæggende ændret, bl.a.  indenfor den akutte indsats.

Vi hører så lidt om vores kommunes tiltag på områderne:

 • Forløbsprogram for de kroniske ptt, ex. faldulykker
 • Det nære og sammenhængende  sundhedsvæsen.
 • Praksisplanen
 • Polipharmaci, da mange utilsigtede henvendelser kan tilskrives fejlmedicinering.

Ja, og hvor står vi med vores sundhedshus? Hvad er et præ-hospital (har læst om det, men ved ikke noget om det?)

SS har i en Pixi-udgave fremhævet disse nye krag og anbefalinger til kommunernes akutberedskab,Pixi. Anbefalinger for organisering af den akutte sundhedsindsats (kort oversigt 24 s.).pdf -  her står der bl.a:

"Sundhedsvæsenet har udviklet sig de seneste årtier, og det har befolkningens behov for, og forventninger til, indsatser i sundhedsvæsenet også. Samtidig er der kommet nye teknologiske muligheder til. Sundhedsvæsenet er et andet sted i dag, med nye sygehusbyggerier der løbende tages i brug, en revideret specialeplan, og en ny faglig kompetence i akutmedicineren som forventes at spille en central rolle i den akutte sundhedsindsats. Samtidig er der en stigende kompleksitet i opgaverne i det primære sundhedsvæsen, med et generelt øget krav til kompetencer og sammenhæng, samtidig med at kommunerne har opgraderet indsatsen med bl.a. akutfunktioner i den kommunale sygepleje. På den baggrund finder Sundhedsstyrelsen, at det er nødvendigt igen at gennemgå sundhedsindsatsen ved akut sygdom og skade i sin helhed - på tværs af hele sundhedsvæsenet."

"Hensigten med de nye anbefalinger er at tegne et perspektiv for de næste ti års udvikling på området, og formålet med anbefalingerne er at opstille forudsætninger, krav og anbefalinger, der inden for de nuværende rammer i sundhedsvæsenet i det kommende årti skal bidrage til, at alle patienter med behov for en akut sundhedsindsats oplever en høj og ensartet kvalitet uanset geografi, at der opleves sammenhæng i sundhedstilbuddene på tværs af faglighed og sektorgrænser, samt at alle patienter ved behov oplever at få rette tilbud til rette tid på rette sted af rette kompetence."

Er vores kommune klædt på til dette? Hvilke tiltag er der taget, for at imødekomme disse anbefalinger?

Et andet skriv, jeg også vil fremhæve er: De ældste patienter er indlagt i markant kortere tid, sep. -20:

En ny Momentum-analyse viser, at på 10 år er antallet af dage +80-årige i gennemsnit er indlagt på hospitalerne faldet med hele 27 procent. Faldet er større end for de øvrige aldersgrupper og betyder, at der nu stort set ikke er forskel på, hvor længe 65-79-årige og +80-årige er indlagt. Det øger kravene til kommunernes sygepleje, når de ældste udskrives tidligere og understreger behovet for en ny plan for det danske sundhedsvæsen.

 Ifølge Jakob Kjellberg professor ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er der generelt en stigende forventning til, hvad kommunerne skal kunne løse af sundhedsopgaver – særligt for de ældste borgere.

»De ældste er dem, der typisk er indlagt i længst tid, og derfor fytter man de opgaver, hvor det ikke er strengt medicinsk nødvendigt, at man er på sygehuset. Det betyder, at der kontinuerligt fyttes en større del af plejebyrden til kommunerne,« siger Jakob Kjellberg.

Har vores kommune en plan?

At der generelt er organisatoriske udfordringer på sundhedsområdet, er velkendt, men endnu ikke løst, siger professor Jakob Kjellberg.

»Det helt åbenlyse spørgsmål, der fortsat står foran hele vores sundhedsvæsen, er, hvad der skal ske i den her del af sundhedsvæsenet uden for sygehusene? Vi ved alle sammen godt, at der skal være en større kapacitet i kommuner og almen praksis, og der skal være nogle klare retningslinjer for, hvad kommunernes opgaver er, men hvordan, hvor meget og hvilke udestår stadig,« siger Jakob Kjellberg

 

Jeg håber I får tid til at drøfte disse områder på et SSU-møde, og at Thorkild på sit møde med SR( d. 3/12), får tid til at berette hvor vores kommune står på disse områder.

På vegne af Seniorrådet sendes de bedste hilsner

/lisbet

Oktober 2020


Årets alternative seniorudflugt 2020 - stadig billetter tilbage

Salget til årets Seniorudflugt i form af frokostbilletter til 5 lokale restauranter har været en overvældende succes med over 400 solgte billetter.
Der er stadig enkelte billetter til salg, og de kan købes på Selmersbo frem til den 30. oktober.
-

Årets alternative seniorudflugt 2020

På grund af Covid-19 har det ikke været muligt for Seniorrådet at arrangere den traditionelle årlige seniorudflugt, hvor der normalt indgår transport med tog eller bus.

Netop i denne periode med virus, hvor mange har oplevet meget alenetid i flere måneder, er der givet et ekstra behov for at komme ud og få en god oplevelse. Seniorrådet har derfor været i tænkeboks og besluttet at arrangere en alternativ seniorudflugt, hvor Covid-19 forholdsreglerne er i højsædet.

”Udflugten” vil foregå ved, at man køber en billet til kr. 50 for en god frokost inkl. 1 drik(øl/vin/vand) + kaffe på en lokal restaurant.

Der kan vælges at købe billet til den 2. november, 3. november eller 4. november.

Der er indgået aftaler med følgende lokale restauranter: LERBÆKGAARD, RUNGSTED KRO, RIVA BISTRO & BAR, THE CAPTAIN, OG KAREN BLIXEN (MADAM CARLSEN)

Man kan IKKE selv vælge, hvilken restaurant man køber billet til. Man køber en billet i en lukket kuvert, som så indeholder navnet på den restaurant, billetten gælder til. Køber man flere billetter vil de dog altid gælde til samme restaurant. Der kan maksimalt købes 4 billetter.

Billetten afleveres på den pågældende restaurant straks ved ankomst.

Billetsalget finder sted i Trommen som følger:

Mandag den 19. oktober kl. 10-12.30 sælges billetter til den 2. november

Tirsdag den 20. oktober kl. 10-12.30 sælges billetter til den 3. november

Onsdag den 21. oktober kl. 10-12.30 sælges billetter til den 4. november

Ved køb af billetter benyttes Trommens hovedindgang, og efter billetkøb benyttes Trommens bagindgang til at forlade bygningen. Bemærk, vi tager ikke imod betaling med betalingskort. Der kan betales med mobile pay eller kontanter.

Eventuelt overskydende billetter kan købes i Aktivitetscenter Selmersbo, Selmersvej 13, fra torsdag den 22. oktober.

September 2020

Til foreninger i Hørsholm Kommune

Det er nu muligt at søge økonomiske støtte til henholdsvis frivilligt, socialt arbejde samt sundhedsfremmende aktiviteter i Hørsholm Kommune

Søg midler til frivilligt socialt arbejde
 
Foreninger, organisationer og personer, der udfører frivilligt socialt arbejde kan, i henhold til Servicelovens § 18, søge om økonomisk støtte til det frivillige arbejde.
 
Det er Social og Seniorudvalget, der årligt fordeler puljemidlerne, og du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet, som du finder på kommunens hjemmeside https://www.horsholm.dk/politik/frivilligt-socialt-arbejde. Ønsker du ansøgningsskemaet tilsendt, kan du kontakte Center for Sundhed og Omsorg på 4849 3691.
 
Du kan kontakte den selvstændige forening ’Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm’ på telefon 4576 7090 eller påmail@frivillighorsholm.dk, som kan råde og vejlede dig i dit sociale arbejde.
 
Næste frist for ansøgninger er den 25. september 2020.


Søg midler til sundhedsfremmende aktiviteter

Lokale foreninger, der har et sundhedsfremmende formål, kan søge om økonomisk støtte til at iværksætte sundhedsfremmende indsatser. Det kan både være initiativer med det formål at holde raske borgere raske eller initiativer til borgere, der fx lider af kronisk sygdom.
 
Det er Sundhedsudvalget, der fordeler midlerne, og du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet, som du finder på kommunens hjemmeside https://www.horsholm.dk/borger/sundhed-sygdom-og-sygesikring/sundhedspuljen. Ønsker du ansøgningsskemaet tilsendt, kan du kontakte Center for Sundhed og Omsorg på 4849 3691.
 
Frist for ansøgninger er den 30. september 2020.

 

Nu kan der som udgangspunkt igen frit aflægges besøg på plejehjem

Fra den 2. juli åbnes der igen op for både udendørs og indendørs besøg på plejehjem med mindre Styrelsen for Patientsikkerhed finder grundlag for at udstede et påbud gældende for den konkrete institution. 

Sundheds- og Ældreministeriet har vurderet, at der er grundlag for at lempe besøgsrestriktionerne på plejehjem endnu mere, så der som udgangspunkt frit kan aflægges besøg på både ude- og indendørs arealer.

Besøgene skal fortsat ske under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Desuden kan Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis de finder grundlag for det, udstede et påbud gældende for den konkrete institution. 

- Det har været en hård tid for plejehjemsbeboerne, der har måttet leve under strenge besøgsrestriktioner. Derfor er det meget glædeligt, at plejehjemsbeboere igen kan få besøg under mere normale vilkår. Det betyder, at flere beboere nu kan komme ud af isolationen, siger Mogens Rasmussen, formand, Danske Ældreråd.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede lokale forbud eller besøgsrestriktioner
Selvom der nu som udgangspunkt er åbnet op for besøg, kan Styrelsen for Patientsikkerhed efter en konkrete vurdering påbyde kommunalbestyrelser eller regionsråd midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for besøg, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19. 

I det tilfælde, hvor en kommune har mere end 20 nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge, skal Styrelsen for Patientsikkerhed foretage en konkret vurdering af, om der er grundlag for at udstede på-bud til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet (i den region, hvor kommunen er beliggende) om at lave besøgsrestriktioner på fx et plejehjem eller sygehus, flere plejehjem/sygehuse i kommunen/regionen eller alle plejehjem/sygehuse i kommunen/regionen.

Vurderes løbende
Vurderingen af om der er grundlag for at udstede påbud om besøgsrestriktioner foretages løbende på baggrund af bl.a. det samlede smittetal for kommunen samt oplysninger om, hvor smitten optræder lokalt. Der skal i vurderingen tages højde for særlige forhold, som fx kommuner med lavt indbyggertal. Der skal desuden tages stilling til, hvor lang tid et påbud skal gælde.

Der vil være mulighed for at fastlægge individuelle restriktioner, herunder at antallet af besøgende begrænses, eller at der lukkes af for alle besøg – både på ude- og indendørsarealer.

Hvor en kommune har 10-20 nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge skal Styrelsen for Patientsikkerhed tage kontakt til kommunen eller den region, hvori kommunen er beliggende, og foretage en konkret rådgivning om iværksættelses af initiativer med henblik på at inddæmme og minimere smittespredning på de lokale plejehjem, sygehus mv.

Altid mulighed for besøg i kritiske situationer og af fx ægtefæller
Trods eventuelle forbud eller restriktioner for besøg rettet mod én eller flere konkrete institutioner vil det fortsat være muligt at få besøg i kritiske situationer, fx besøg hos en døende. Herudover vil det være muligt for beboere at få besøg fra ægtefæller, faste samlevende eller faste partnere. 

Ifølge den nye bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, er det ledelsen af plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser, der skal sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og at besøg gennemføres på en forsvarlig måde.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juli 2020.

Læs mere her:

https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Juni/Regeringen-aabner-endnu-mere-op-for-besoeg-paa-blandt-andet-plejehjem-og-sygehuse.aspx

https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Juni/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/Faktaark-besoegsrestriktioner-29062020.pdf

 

Juni 2020

 

Borgmesteren svarer på Seniorrådets spørgsmål

1. Hvorfor ignorerer /negligerer kommunen Seniorrådets talrige opfordringer til at opføre et friplejehjem på Kærvej, når der er en bygherre på banen som BÅDE vil finansiere opførelsen OG betale for lokalplanen? Vi taler om et byggeri, som ikke belaster kommunens anlægsbudget med én eneste krone, men som kunne komme de mange ældre, som står på de MEGET lange ventelister til en plejehjemsplads til gode. Et friplejehjem ved Kokkedal station har lange udsigter, medens plejehjemmet på Kærvej kunne være i drift inden for overskuelig fremtid. Hvorfor handler kommunen ikke? Er det embedsmændene, som spænder ben??
 
Svar: Administrationen har modtaget materialet og er i dialog med bygherre om en tidsplan for forløbet med en lokalplan. Udarbejdelse af en lokalplan kræver en projektleder ansat i kommunen, uanset om bygherre producere og levere materiale. (Det er normalt at vi i Hørsholm krævet at bygherre producerer og leverer materialet) Det kan endvidere oplyses at der i øjeblikket er stor efterspørgsel på lokalplaner fra mange sider så det er ikke bare lige at iværksætte. På MPU’s dagsorden i august opstartes startredegørelsen, som skal vise om det er muligt at opføre plejehjemmet.
Min vurdering er at der er stort flertal i KB for at støtter op om alle de private plejehjem der bydes ind med. Og jeg er selv en af dem der gerne vil have fremmet private plejehjem.
 
2. Hvordan ser du på etablering af flere plejehjem/plejeboliger i Hørsholm? Hvilke typer af plejehjem, hvor mange, tidsramme og gennemførlighed?
 
Svar:  Der er arbejdet med forskellige scenarier for udbygning af vores plejecenterkapacitet de senere år. Det analysemæssige grundlag, som vi pt. står på i forhold til at anlægge flere plejeboliger, er plejeboligplanen udarbejdet af KLK (KLs konsulentvirksomhed) i slutningen af 2018, hvor den kapacitetsmæssige fremskrivning viser, at vi har brug for at udvide vores kapacitet indenfor de næste år. KLK vurderer, at behovet, alt efter hvilken fremskrivningsmetode, der vælges, ligger mellem 58 og 85 ekstra plejeboliger i 2030.
 
Du har ret i, at der er mange måder at opføre plejeboliger på, og drøftelserne er gået på, hvorvidt vi skal udbygge eksisterende plejecentre. Her er det på tale at udvide kapaciteten på Sophielund i forbindelsen med byggeprojekterne på PH park.
En anden tanke er jo friplejehjem, som du selv nævner, og som også behandles politisk pt. I dag skelner vi mellem plejeboliger til borgere med en somatisk sygdom og plejeboliger til borgere med en demenssygdom. 
 
Vi skal også tænke i, at behovskurven for plejeboliger kan knække på et tidspunkt, og at vi til den tid har mulighed for at konvertere boligerne til andre formål. Administrationen kigger også på kommunens andre tilbud, når der tænkes i udvidelse af plejeboligkapaciteten, da det er vigtigt, at vi samtænker vores brug af ældreboliger, hjemmeplejen og de midlertidige pladser, med måden vi visiterer til plejeboliger på.
 
3. Hvad er de største udfordringer indenfor ældreområdet i Hørsholm?
 
Svar:  Der er mange udfordringer både svære men også spændende – og der bliver nok at se til både for seniorrådet og os lokalpolitikere.
Først til det lidt kedelige, men også nok så vigtige: Hvordan bliver verden og økonomien på den anden side af corona-krisen? Det ved ingen – alle er vi for tiden eksperter omkring dette. Vi er jo udfordret af at regeringen har lavet en udligningsreform, og de kommunale konsekvenser for Hørsholm forventer vi at have den 10 juli. Umiddelbart er de økonomiske forudsigelser jo temmelig negative og helt uacceptable og vil betyde nogle økonomiske rammer, som vil være meget svære at holde sig indenfor, hvis vi skal holde bare et nogenlunde serviceniveau – også indenfor ældreområdet.
 
Ellers tænker jeg, at nogle af de største udfordringer på ældreområdet er adresseret i vores ældrepolitik ”Hørsholm hele livet”.
Allerede i dag er andelen af +80-årige borgere i Hørsholm blandt de højeste i landet, og den vil fortsat stige de kommende år. Det er selvfølgelig positivt, men samtidig er det en udvikling vi skal være meget bevidste om. For når vores ældre borgere holder sig sunde og aktive i længere tid end deres forældre og bedsteforældre, og den demografiske udvikling i øvrigt medfører betydeligt flere ældre med behov for pleje, vil kommunens ældrepleje blive sat under pres i de kommende år. Der er for mig at se ingen tvivl om, at der bliver behov for øgede ressourcer og større kapacitet i ældresektoren i fremtiden – og det skal vi sammen kæmpe for at kunne honorere.
Oveni den demografiske udvikling kommer så vanskelighederne med at rekruttere medarbejdere inden for ældreområdet – især social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Udbuddet af social- og sundhedsassistenter ventes at falde de kommende år, og dette gør udfordringen med fastholdelse og rekruttering på ældreområdet endnu mere nødvendigt og aktuelt. Derfor er det alfa og omega at vi alle sammen gør, hvad vi kan for at brande og fortsat udvikle Hørsholm Kommune som en attraktiv arbejdsplads.
 
4. Hvor er Hørsholm hele livet, kommunens ældrepolitik, sammenholdt med den ny Hørsholm Strategi, hvor fokus jo ligger på de unge børnefamilier.
 
Svar: Hørsholmstrategien er en langsigtet strategi for byens udvikling, der går på tværs af områder og favner alle (alders)grupper. Derfor bygger strategien på en inkluderende vision, der lyder: ”Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv”. Strategien er dermed en paraply for alle kommunes øvrige strategier og politikker - herunder ældrepolitikken ”Hørsholm hele livet”. 
 
I Hørsholmstrategien peges der på, at børneliv, byliv og bæredygtighed er særlige udviklingsområder i de kommende år. Temaet børneliv handler bl.a. om, at tiltrækning af børnefamilier er en forudsætning for, at kommunen også på sigt kan skabe et økonomisk råderum, der gavner alle byens borgere.
 
Der er på flere områder en emnemæssigt sammenfald mellem målene i Hørsholmstrategien og målene i ældrepolitikken. Eksempelvis er der både i målet ”Aktiv hele livet” i ældrepolitikken og målet ”Stærke fællesskaber” i Hørsholmstrategien indsatser, der sigter mod at fremme deltagelse i idræts- og kulturfællesskaber samt møder mellem generationer på plejecentrene.
 

5. Hvorfor kan de borgerlige partier ikke samarbejde i en fast konstellation i Hørsholm - herunder være en del af konstitueringen?
 
Ja, jeg ser også gerne borgerligt samarbejde. Og jeg ser det naturligt.
 
På landsplan ser man også at konservative bakker op om en Venstre statsminister, og går til valg på at få en V statsminister.
 
Lokalt har jeg det også fint, hvis vi kunne samarbejde mere. Udfordringen er, at man samarbejder med de partier som vil støtte de visioner man har lokalt.
 
Og her er der jo en udfordring at både Konservative og Venstre stiller med borgmesterkandidater, og peger på sig selv som værende borgmester. Og ved 2 af 3 valg, hvor jeg er blevet borgmester har Venstre forsøgt at få en hhv Borgerliste og Socialdemokratisk borgmester. Det giver da udfordringer.
 
Nå, men vi må jo se hvordan, vi får det borgerlige samarbejde tættere. Men jeg vil gerne sige at jeg er meget tilfreds med samarbejdet med også A og B som virkelig også vil tage en tørn for ansvaret.