Formandens Årsberetning for Hørsholm Seniorråd 2020

De valgte medlemmer i Hørsholm Seniorråd for perioden 2019 – 2022:

Lisbet Schmølker (formand), Marianne Preis Balser (næstformand), Jørgen Eirfeldt (sekretær), Lars Bjørck Olsen (kasserer), Hanne Wendt, Freddy Holgersen, Finn Rolf Jacobsen, Verner Knudsen og Jesper Lauritsen.  Suppleanter: Niels Møller, Mogens Buch-Larsen og Kjeld Flemming.

Seniorrådet rådgiver Hørsholm kommunalbestyrelse og relevante fagudvalg om ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og fagudvalgene om alle spørgsmål, der vedrører ældre.

Formålet med Seniorrådets arbejde er:

 • At udvikle og styrke kommunens ældrepolitik
 • At sikre, at de ældres problemer bliver behandlet af fagudvalgene og kommunalbestyrelsen.

Det mærkeligste år. Det triste år. Det tarvelige år - 2020

2020 var et udfordrende år for os alle, både privat og professionelt - og aldrig før har vi vel haft så meget brug for et nyt år at tage hul på, og lad det blive et godt et af slagsen.

På trods af alle de udfordringer, som har ramt os, tror jeg dog, at der er grund til optimisme. Med det nye år kommer vaccinerne - og forhåbentlig komme vi tilbage til mere normale tilstande.

Vi er alting til trods kommet godt igennem 2020 - takket være et fantastisk personale, der har taget et enormt ansvar, og som har kæmpet for at passe på de ældre i kommunen.

Så nu er det tid til at se fremad, mod tiden når coronaen slipper sit tag i verden. Vi i Seniorrådet vil i 2021 og de kommende år fortsat sætte fokus på politikernes interesse og vilje til et bedre seniorliv for Hørsholms seniorer. For det allervigtigste for os er at optimere vilkårene for seniorerne i Hørsholm

Vi har i 2020 afholdt 6 seniorrådsmøder (januar, februar, juni, august, september og oktober) og 5 har været aflyst pga. coronarestriktioner (marts, april, maj, november og december). Men vi har alligevel været aktive overfor politikerne og i ugebladet med debatindlæg og læserbreve.

Vi har i særdeleshed haft fokus på at få godkendelsen af friplejehjem igennem i kommunen, som uvist af hvilken grund, ikke har været de hurtigste. Der er kommet mange forklaringer, som for os i SR er helt ubegribelige, når man ser de voksende og helt uacceptable ventelister til plejeboliger. Seniorrådet har påpeget fejl og mangler i de beregninger og vurderinger som ligger til grund for de politiske beslutninger. NU ser det endelig ud til, at der er ved at komme gang i beslutningsprocessen!

Beboer & Pårørende grupperne har fremsat ønske om at få en tillægsbevilling, så brugen af de nyligt indførte besøgsrum kunne effektueres. Personalet skal følge beboerne frem og tilbage, afspritning m.m. Dette blev videreformidlet af Seniorrådet  til Kommunalbestyrelsen, som så har bevilliget pengene.

Seniorrådet's arbejde:

I 2020 øgede vi vores synlighed overfor seniorer i Hørsholm, samt andre interessenter.

Vi har et godt og aktivt seniorråd, hvor både rådsmedlemmer og suppleanter har trukket et godt og seriøst læs. I vores daglige arbejde, skelner vi ikke mellem, hvem der er suppleanter og hvem der er rådsmedlemmer.

Vi inviterer jævnligt eksterne gæster med til vores Seniorrådsmøder.

I januar havde vi besøg af Niclas Thorsbrenner, fra firmaet SPD - om Friplejehjem. Et interessant indlæg, for at gøre os klogere på friplejehjem og hvad de kan tilbyde. Faktisk har Niclas været i kontakt med vores borgmester løbende igennem de sidste 3 år, uden der er sket så meget på området! Vi blev inviteret op og besøge deres friplejehjem i Frederikssund i marts.

Flere besøg på friplejehjem var på tale (bl.a. Gilleleje og Helsingør), men blev pga. Coronaen ikke til noget.

I februar havde vi besøg af Jan Dehn fra Hørsholm Kommune. Vi havde en konstruktiv dialog om ældreområdet. Der var områder, hvor vi ikke var enige; men der var en god tone trods uenighed på nogle områder – vi forsøgte at afstemme forventningerne!

Vores SR-møde i marts blev aflyst pga. Corona restriktioner. På dette møde skulle vi have haft besøg af borgmester Morten Slotved.  Vi havde inden mødet sendt ham en række spørgsmål om kommunens manglende fokus på ældre, bl.a. på baggrund af kommunens nye fokusområder; Børn, Byliv & Bæredygtighed. Vi havde selvfølgelig også det vigtigste spørgsmål; Friplejehjem på Klædebo! Hvorfor går det så langsomt? – manglende beslutninger, nu hvor ventelisterne er helt uacceptabelt lange, og det bliver kun værre de kommende år som følge af Det demografiske pres! Borgmesteren sendte os et svar!

Også vores seniorrådsmøde i april blev aflyst. Her skulle Finn Kamper Jørgensen have været vores gæst.

Vi havde så et seniorrådsmøde i juni inden sommerferien i juli.

Vores Seniorrådsmøde i august blev, som det nu er blevet en tradition, efterfulgt af vores sommerseminar, hvor vi fastsætter vores fokusområder for de kommende seks måneder.

Vores fokusområder er:

 1. Plejehjem – ældre- og seniorboliger – friplejehjem; Hurtigere etablering og igangsættelse af seniorboliger. Seniorrådet vil ind over i allerførste planlægningsfase. Plejeboligkapaciteten halter ca. 7 år efter behovsudviklingen, og har således slet ikke fulgt med tiden.
 2. Bofælleskaber, skal have høj prioritet, og seniorboliger skal være en integreret del af al nybyggeri i kommunen.
 3. Der skal gang i samarbejdet med de nærliggende kommuner. Selv om det er en regionsopgave.
 4. Hovedrengøring. Vi vil have den årlige hovedrengøring tilbage hos de visiterede borgere i hjemmeplejen.
 5. Frivillige må ikke glemmes.
 6. Pårørende må ikke glemmes
 7. Flere indkøbere
 8. Sport/aktivitet/halkapacitet
 9. Aktiviteter på plejehjem
 10. Valgudvalg (SR-valg i 2022)

Vores seniorrådsmøder i september og oktober blev afholdt, og de sidste to i november og december blev aflyst. På vores november møde var visitationen inviteret som gæster (Hanne Dengsø, Anika Sedorf og Heidi Christensen). Dette må så vente til 2021.

Hørsholm Hele Livet: Kommunalbestyrelsen nedsatte i 2018 et Ældreudvalg, der fik til opgave at udarbejde et udkast til en ny ældrepolitik for kommunen. Dette udkast blev godkendt i kommunalbestyrelsen i juni 2019, og skal gælde frem til 2025

Den ny ældrepolitik skal give svar på, hvordan kommunen kan medvirke til at skabe de bedste rammer for en tryg og aktiv tilværelse som ældre i Hørsholm. Handlingsplanen skal årligt indgå i kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes arbejde og budgetlægning. To medlemmer fra seniorrådet er udpeget til at deltage i følgegruppen de kommende år.

Årets Seniorudflugt blev konverteret til frokost på lokale restauranter i november, hvor man kunne købe en billet, uden at vide til hvilken!  Der blev udbudt små 500 billetter a´ 50 kr. over tre dage. Her blev Coronarestriktionerne overholdt, stor succes!

Kørekurserne har også været en stor succes, med mange tilmeldte. Et glatførekursus var planlagt, men er dog blevet aflyst pga Coronarestriktioner.

Der var planlagt en temadag i samarbejde med Jan Dehn om ældreboliger, og med Jesper Brask Fischer, PFA som oplægsholder. Dette er også sat på hold indtil 2021.

Synlighed”- er et af de områder, vi fra starten havde meget fokus på. Vi fik meget hurtigt lavet en god og ”levende” opdateret hjemmeside, www. seniorraad.horsholm.dk med relevante oplysninger for seniorer i kommunen, samt en løbende opdatering om relevante emner, og seniorrådets arbejde.

Hjemmesiden er nu lagt om, så den ligger på linje med kommunens hjemmeside.

Ligeledes er vores månedlige ”Seniorside” i Ugebladet blevet både flot og læsværdig

Pressen:

Vi har i årets løb været aktive med debatindlæg og pressemeddelelser indenfor relevante emner i Ugebladet. – det giver genlyd. Vi har bl.a. skrevet om de store besparelser på ældreområdet, takt & tone i kommunens ældrepleje (udløber af ”Århus-sagen”), fejl i kommunens beregningsgrundlag for friplejehjem, og meget andet.

Kommunen:

Vores interessevaretagelse for ældre i kommunen er som nævnt en af grundstenene i vores arbejde.

Ældreområdet ændrer sig markant i disse år. Antallet af de ældste ældre er stigende, og selvom mange generelt er sundere og mere aktive end tidligere, ser vi også en stigning i antallet af borgere med kroniske sygdomme og komplekse behov. Det stiller nye krav til kommunens ældrepleje.

Vores månedlige Seniorrådsmøder afholdes normalt torsdagen før Social- & Seniorudvalget (SSU) holder deres møde den efterfølgende mandag. Vi har så mulighed for at se SSUs dagsorden og kommentere på denne. SSU er det fagudvalg, som vi har mest fokus på.

De andre relevante fagudvalg mødes vi med kvartalsvis.

Det er:

Sundhedsudvalget (SU): Vi er i Seniorrådet meget opmærksom på de nye arbejdsområder inden for sundhed og forebyggelse, som nu og fremover bliver lagt ud til kommunerne. Det er virkelig store og tunge sundhedsopgaver, med mere komplekse sygeplejeopgaver til følge, og vi i SR er noget urolige over, om vi i vores lille kommune kan løfte opgaverne! Vi er fra kommunens side blevet forvisset om, at der både er kompetencer og kapacitet til at løfte disse nye områder.

Det drejer sig bl.a. om:

Sundhedshus, Det nære sundhedsvæsen, Forløbs program, Praksis plan, Akutfunktion, Tværsektorielt samarbejde, Forløbskoordinering ved udskrivning, Tidlig opsporing og systematisk identifikation af sygdomstegn og nedsat funktionsniveau, opdateret velfærdsteknologi/ medicinsk IT/telemedicin.

Ja, bare eksempler på nye og fagligt tunge opgaver kommunen står overfor.

Miljø- & Planlægningsudvalget (MPU): Her har vi i 2020 kun haft et møde (4/3, hvor vi havde en dialog om MPUs manglende interesse i at ændre lokalplanen, så et friplejehjem Ved Klædebo kunne blive besluttet! Faktisk et typisk eksempel på silotænkning indenfor de enkelte fagudvalg!!

Det er med beklagelse at vores møder med udvalget resten af året er blevet aflyst, da der også på dette område er mange relevante og aktuelle sager vi ønsker drøftet!

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (SKFU): Vi har i årets løb haft fin kontakt og ikke mindst lydhørhed, for at seniorerne huskes som en naturlig del af idrætslivet. Vi vil gerne kvittere udvalget for at indtænke seniorerne i Senior Idræt & Ældrepolitik.

Indkøbsgruppen: Der er kommet flere indkøbere, og man skal IKKE visiteres til ” vores indkøbsordning”.

Køkkenbrugergruppen: Der har været noget uro omkring maden fra Breelte! Kommunen har nu nedsat en arbejdsgruppe, som skal undersøge ”området”. SR har en repræsentant i denne arbejdsgruppe.

Tryghedsudvalget: Herudover har vi også en repræsentant i Tryghedsudvalget (§17, stk. 4 udvalg).

Vores møder med de relevante fagudvalg er altid givende for alle parter. Vi føler, at der står stor respekt om Seniorrådet og dets arbejde.

Kvalitetsstandarder & Høringssvar er en del af dette. SR SKAL høres i alle relevante sager og områder.

Kommunens økonomi er meget presset, og det mærkes ikke mindst på ældre området, hvor der igen i år har været markante besparelser med deraf følgende serviceforringelse. Ca. 1/3 af Hørsholms befolkning er +60 år, og i de kommende år vil antallet af ældre kun øges. I den demografiregulerende budgetlægning, skal der derfor lægges meget vægt på dette, og Seniorrådet følger det MEGET opmærksomt. Seniorrådet har løbende kommenteret og skrevet høringssvar i budgetforløbet, hvor vi udtrykker bekymring og nervøsitet over de store besparelser på ældreområdet. Vi efterlyser nytænkning og samarbejde på tværs af fagudvalgene.

Budgetaftalen 2021- 2024

Ja, og så kom der en skattestigning! Udskrivningsprocenten øges fra 23,2 til 23,7 %

Og Hørsholmstrategien var udgangspunktet for budgetaftalen med fokus på tre temaer: Børneliv – Byliv – Bæredygtighed! - for de næste fire år!

Ikke meget om ældre eller seniorer. På dette område bliver der igen sparet! Ja, det er der forskellige udmeldinger om fra kommunens side! Afhængig hvilket parti, og hvordan man udregner det! Og det kræver nok stor økonomisk indsigt at kunne gennemskue dette.

Eksterne samarbejdspartner

Nordgruppen: Denne gruppe består af repræsentanter for 9 Nordsjællandske Seniorråd/ældreråd; Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Helsingør og Hørsholm (2 repræsentanter).

Her står erfaringsudveksling mellem kommunerne i fokus.

Normalt afholdes møder hvert kvartal, men i år er der kun afholdt 2.

Regionsældreråd: I dette råd er der repræsentanter fra 29 ældreråd/seniorråd i Region Hovedstaden. Der afholdes normalt kvartalsmøder, men i år er der kun afholdt 2 møder. Fra Hørsholm har vi to repræsentanter.

Danske Ældreråd: Danske Ældreråd er landsorganisationen for de 98 kommuners ældreråd/ seniorråd

Seniorrådet deltager normalt i Danske Ældreråds ældrepolitiske konferencer og temadage, for herigennem at øge vores viden på området, og udveksle erfaring og benchmarke os over for andre kommuner. I 2020 har alle konferencer og temadage været aflyst.

Vi afsluttede et noget ”amputeret” 2020, og ser frem imod et godt og konstruktivt 2021, hvor vi stadig vil gøres vores for seniorerne i Hørsholm. Selvom vi er fuldt vidende om kommunens anstrengte økonomi, ønskes mere fokus og prioritering af de ældres forhold.

Og nu er det jo valgår!! Så nu må kommunalpolitikerne komme på banen! Ikke kun med tomme løfter, men med en reel vilje og ønske om at gøre livet for over 1/3 af Hørsholms befolkning bedre.  – Et værdig seniorliv for Hørsholms ældre!

Lisbet Schmølker

01-2021