Deltagere: Lisbet Schmølker, Hanne Wendt, Jørgen Nielsen + Anne Ehrenreich (referent)

Afbud: Steen Andersen og Anders Kinnerup

Mødet begyndte kl. 10 og sluttede kl. 11.45

 

1. Dagsorden for mødet den 19. maj 2023 – godkendt

2. Referat af mødet den 13. april 2023 – godkendt

3. Meddelelser – formandens kommentarer

a) Seniorrådet deltog i to dages årsmøde under Dansk Ældreråd, den 3.-4. maj 2023. Det var spændende og lærerigt.

b) Har Hørsholm Kommune en udskrivningskoordinator?

c) Seniorrådet hilser etableringen af Seniorsport Nordsjælland velkommen, ligesom vi bakker op om de andre forebyggende initiativer for seniorer og ældre

d) Hanne Wendt og Jørgen Nielsen deltager i Danske Ældreråds kursus den 21. september 2023

e) Næstformand Steen Andersen deltager i aktiv netværk den 26. maj 2023

 

4. Hørsholm Kommune direkte relationer

a) SSU møde den 22. maj

   1. Seniorrådet ser frem til dialogmødet med SSU den 22. maj
   2. Driftsopfølgning 2, 2023 – Seniorrådet følger udviklingen tæt
   3. Drøftelse af Hørsholm-strategien – Hvor er de ældre i Hørsholm strategien? De udgør 33 % af kommunens befolkning!
   4. Høring af Sundhedsaftale 2024-27 – sagen understreger Seniorrådets bekymring for Hørsholm Kommunes politiske håndtering af Sundhedsområdet. Sundhedsaftalen burde efter Seniorrådets opfattelse ligge i Social- og Seniorudvalget og ikke i Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget.
   5. Opløsning af Frøken Anne Marie Green-Nielsens legat – intet at bemærke
   6. Orientering af opstart af pilotprojekt: Afprøvning af skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen: Seniorrådet fortsat ønsker at blive inddraget i processen.
   7. Justering af tilskud til Seniorrådet – Seniorrådet er tilfredse med, at sagen behandles og håber, at vores forslag om at få yderligere 60.000 kr. til information om Rådets arbejde imødekommes.
   8. Status på budgetaftale 2023 – Seniorrådet er interesseret i mere information om erfaringerne med de gennemførte besparelser, og Seniorrådet forventer fortsat at blive tæt orienteret om gennemførelsen af besparelserne.
   9. Status ældre – ingen kommentarer. Det er glædeligt, at ventelisterne er bragt ned.

 

b) Sport-, Sundheds- og Kulturudvalgets dagsorden for mødet 24. maj 2023

  1. Hørsholmstrategien – samme synspunkter som for SSU.
  2. Driftsopfølgning – intet at bemærke
  3. Høring af sundhedsaftale – Seniorrådet bemærker, at oplægget ikke prioriterer ældre som gruppe, hvilket Seniorrådet undrer sig meget over. Seniorrådet vil foreslå, at Hørsholm Kommune også prioriterer – ældre og borgere med kroniske sygdomme, som vi har mange af i Hørsholm Kommune.
  4. Forventede sager i juni og august – Seniorrådet undrer sig over, at udvalget ikke har punkter om sundhed på møderne i betragtning af, at en ny Sundhedslov er på vej.

 

c) Dagsorden for møde i Klima- og miljøudvalget den 23. maj 2023

  1. Optimering af busnettet – Seniorrådet er bekymret for, at besparelserne vil ramme de ældre borgere uden bil negativt og vil opfordre Hørsholm Kommune til at overveje om besparelser på dette område er nødvendigt.
  2. Ændring af takst for flextur – Seniorrådet kan ikke støtt, at kommunen hæver taksten inden for Hørsholm Kommunes rammer. Dette skyldes de gennemførte busbesparelser, som gør, at ældre mange steder i Hørsholm kun har mulighed for at benytte flextur
  3. Dialog med formanden for udvalget – Seniorrådet forventer fra efteråret, at dialogmøderne bliver genoptaget. Udvalget behandler mange sager af stor betydning for Seniorrådet, bl.a. busdrift, fortorve, belysning (forebyggelse af faldulykker)

 

5. Dialogmøde med Hørsholm Kommune om budget for 2024-27 den 8. maj 2023

Seniorrådet deltog i dialogmøde med kommunen. Her blev vi bl.a. præsenteret for kommunens foreløbige overvejelser om besparelser på ældrerådet, som er bekymrende oven i de besparelser som allerede er ved at blive gennemført i 2023.

Seniorrådet er meget bekymret over de 22 besparelsesforslag, hvoraf Seniorrådet kun kan støtte et forslag, og det er forslaget om dosispakket medicin.

Seniorrådet gentog under mødet sin utilfredshed med, at Hørsholm Kommune har lagt sundhed og forebyggelse i udvalget for Sport-, Sundheds- og Kulturområdet. Det bør naturligt høre hjemme i Social- og seniorudvalget. 

 

6. Nyt fra aktivitetscentrene/plejehjem –

  1. Seniorrådet deltog i en velbesøgt generalforsamling på Selmersbo den 10. maj 2023. Som ny formand blev valgt Mogens Buch-Larsen, næstformand blev Jesper Lauritsen. Hanne Wendt er Seniorrådets repræsentant i bestyrelsen.
  2. På Breelteparken har der været afholdt bestyrelsesmøde, hvor Seniorrådets repræsentant Jørgen Nielsen deltog og blev valgt som næstformand for bestyrelsen.

7. Opdatering af Senior-guiden

  1. Seniorrådet har indgået aftale med et firma og forventer, at guiden vil være klar i oktober 2023

8. Kalender

 1. Seniorrådets møde den 8. juni 2023
 2. Sommerseminar i Seniorrådet den 16. juni kl. 13.30 hvor vi planlægger resten af året, herunder fokusområder.

 

9. Eventuelt

  1. Personer og institutioner som er interesseret i at modtage Seniorrådets referat skal henvende sig til næstformand Steen Andersen, sfa@horshomseniorraad.dk