Møde afholdt på Selmersbo   

Afbud: Kjeld Flemming og Finn Rolf Jacobsen

1.Valg af mødeleder og ordstyrer

Lisbet valgt til mødeleder og Mogens til ordstyrer

2.Valg af referent.  

Jørgen valgt til referent

3.Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt. Fremadrettet indføres et dagsordenspunkt vedrørende årshjulet og månedsaktivitet.

4.Godkendelse af referat af mødet den 3. februar 2022

Referatet godkendt.

5. Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer.

Lisbet henledte opmærksomheden på dialogmødet med SSU på mandag den 7 marts kl. 16-17.
SR bekymret for reduktionen og tildeling af § 18 midler.
Endeligt er der møder for formænd/næstformænd i Dansk Ældreråd den 16. Marts.

Jørgen har taget kontakt til direktør i Hørsholm Kommune Jan Dehn mhp at indbydelser til dialogmøderne med SSU også sendes til Marianne, Lars, Jesper og Hanne.

Lars bemærkede, at der burde være faste grænser for repræsentation og det var Seniorrådet enig i.

6. Høringssvar

Ingen bemærkninger

7. Hørsholm aktive senioruge

Der planlægges på den 6 og 8 september

8. Hospice

Nordgruppen får besøg af Rudersdals støtteforening. Seniorrådet planlægger på et besøg ved Esbjerg Seniorråd .

9. Valg til Hørsholm Seniorråd

Drøftes på mødet med SSU mandag den 7/3.

10. Hørsholm kommune direkte relationer SSU,SSK, ØU og Tryghedsudvalget

Tryghedsudvalget og sundhedsudvalget udgår.

Møde mellem SSU og SR gennemføres mandag den 7. marts.

SR har fokus på medicinhåndtering og vi efterlyser nytænkning og måske involvering med andre faggrupper, f.eks farmaceutisk assistance i samarbejde med Hørsholm Apotek, herunder dosisdispensering.

Haver og maver. §18 midler er til støtte for frivilligheden og derfor er det uheldigt at skære ned med kr. 60.000 samtidig med at de frivilliges aktiviteter øges. Haverne er måske mest aktive i sommerferien, hvor børnene ikke er til stede.

SR savner et bedre sammenhængende patientforløb. Hvad er udviklingen konkret fra “fortiden” og til nu?

SR følger udviklingen for friplejehjem kritisk. Hvad er bygherrens tidsplan?

Endvidere har Seniorrådet bemærket, at der er en stigende tendens til at flere ældre søger ud af kommunen. Der er flere på den specifikke liste og færre på den generelle liste.

Fra ØU er vi i samarbejde med Allerød tildelt en borgerrådgiver, der vel fungerer som en slags ombudsmand for sagsbehandlingen i Hørsholm Kommune.

11. Hørsholm Kommune indirekte relationer til SFKU og MPU

Ingen bemærkninger

12. Nyt fra institutioner, herunder hjemmeplejen, plejecentre og B&P råd.

SR er bekymret, over at Sophienlund mangler 6 medarbejdere

13. Informationer fra arbejdsgrupper

Vi har fået en henvendelse fra sorggruppedeltager, der har rost sorgruppens forløb og anbefaler, at vi bibeholder sorgrupperne.

I Hørsholm Senioridræt afholdes der generalforsamling den 18 marts kl 14.30 på Sophienlund.

Der er generalforsamling på Selmersbo den 18 maj.

Frivilligcentret har mange frivillige og har et tæt samarbejde med Kommunen

Indkøbsgruppen mangler indkøbere og det publiceres på hjemmesiden

14. Presse

15. Kalender

Næste møde 31. Marts

12. Maj
9. Juni
18. August – seminar
15. September
6. Oktober
17. November
8. December - julefrokost

Housekeeping Niels og Lars

16. Eventuelt