Mødet afholdt torsdag den 12 .maj 2022 kl. 09.00 – 12.30 på Selmersbo

Afbud: Jesper Lauritsen Freddy Holgersen

1. Valg af mødeleder og ordstyrer

Lisbet valgt til mødeleder og Mogens til ordstyrer

2. Valg af referent.  

Jørgen valgt til referent

3. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

4. Godkendelse af referat af mødet den 31. marts 2022

Referatet godkendt.

5. Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer.

Der udspandt sig en længere diskussion vedrørende udmøntning af § 18 midler. SR ønsker, at det er lokalt forankrede aktiviteter i relation til socialt arbejde, som bør prioriteres – i særdeleshed til aktiviteter, der ikke på anden måde bliver honoreret.

Endvidere var SR ikke tilfreds med beredskabet i relation til den manglende rengøring i Påsken hos visiterede borgere – der er simpelthen for langt mellem rengøringerne – frekvensen er ikke tilfredsstillende.

Hørsholm Seniorråd har modtaget støjmålingsrapport for containervirksomhed, der ligger ved siden af det påtænkte plejehjem på ”Ved Klædebo”. Seniorrådet noterer med tilfredshed, at der nu er skabt et grundlag for, at plejehjems projektet kan komme videre, herunder at bygherren arbejder på at sikre den hurtigst mulige fremdrift.

Kassereren fremlagde regnskabsopfølgning som SR tog til efterretning.

- Herunder status vedrørende seniorrådgivningen

Seniorrådgivningen blev drøftet.

6. Høringssvar

Vedrørende ”Hørsholm hele livet” svarer Lisbet på SR vegne.

NB: Efter mødet har Seniorrådet sendt følgende svar til Hørsholm Kommune:

Hermed høringssvar fra Seniorrådet.:

Oplægget til kommunerne ældrepolitiske indsats ligger helt i tråd med tidligere beslutninger, hvor vi især er glade for jeres fokus på velfærdsteknologi, som nok kan være med til at løse nogle af de arbejdsopgaver, som før har været varetaget af “varme hænder”, som jo er og bliver en mangel.

7. Hørsholm aktive senioruge

Der planlægges på uge 37 i september og det skæres ned fra 5 til 3 dage og programmet vil omfatte diverse foredrag og udflugt. Aktiv senioruge programmet søges færdiggjort inden sommerferien.   

8. Hospice

Hanne er blevet indvalgt i bestyrelsen i Rudersdal støtteforening. Øresund Øst Regionen skal finde 25 mio. til at drive et hospice.  Kun 5% får i dag lov til at dø på hospice.Det er vurderingen, at der er er langt større behov.

9. Valg til Hørsholm Seniorråd

Det er godkendt af Hørsholm kommune, at Seniorrådet ved førstkommende valg, der afholdes den 16. november, som et brevstemmevalg, vælges for en 3 årig periode. Derefter overgås til fremmøde valg, hvor valg til Seniorrådet afholdes samtidigt med valg til kommunalbestyrelse og regionsråd. Lisbet, Marianne, Jørgen, Hanne, Lars, Mogens genopstiller. Muligvis også Freddy.

10. Hørsholm kommune direkte relationer SSU, SSK, ØU

SR savner et bedre sammenhængende patientforløb. Hvad er udviklingen konkret fra “fortiden” og til nu.

Endvidere har Seniorrådet bemærket, at der er en stigende tendens til at flere herboende ældre søger plejehjemspladser udenfor Hørsholm kommune. Der er flere på den specifikke liste og færre på den generelle liste.

Seniorrådet ønsker at få indblik i, hvorledes de midlertidige pladser anvendes.

11. Hørsholm Kommune indirekte relationer til Klima og Miljøudvalget.

SR ønsker at blive indkaldt til møde med udvalget med repræsentation, som vi tidligere har været repræsenteret.

12. Nyt fra institutioner, herunder hjemmeplejen, plejecentre og B&P råd.

SR er bekymret over, at Sophienlund mangler 6 medarbejdere

13. Informationer fra arbejdsgrupper

Frivilligcentret har afholdt generalforsamling Lars Bjørck fortsætter som formand, Etty Holgersen er næstformand og Bent Nielsen er kasserer.

Der er generalforsamling på Selmersbo den 18. maj.

Danske Ældreråd. Vedtægterne blev gennemgået. Fremskudte plejehjem mhp mere kvalitetstid, sund aldring. 75-85% af plejehjemsbeboere er demente. Sygehusene har ansvaret i 3 dage efter udskrivning til eget hjem. Det er vigtigt at man er engageret i sin alderdom.

14. Kalender og næste måned

Næste møde 9. Juni. Caroline gæst?

15. Årshjulet og månedsaktivitet

18. August – seminar
12-16 september Aktiv senioruge
15. September SR møde
Skovtur
6. Oktober SR møde
16. November valg til seniorrådet
17. November SR møde
8. December – SR møde og julefrokost

Housekeeping Jørgen, Lars

16. Eventuelt – intet.

Mvh Jørgen, sekretær i Seniorrådet, 5155 0101