Mødet afholdt på Selmersbo

Afbud Kjeld Flemming , møder senere Finn Rolf.

Dagsorden:

1.Valg af mødeleder og ordstyrer.
Lisbet mødeleder Mogens ordstyrer

2.Valg af referent.
Seniorrådet ønsker som udgangspunkt en fast referent hvor det er muligt. Jørgen er referent på dagens møde og indtil videre.

3.Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med disse tilføjelser:

at - Aktiv senioruge,- Hospice og -Valg til SR kommer op som faste punkter på dagsorden. Endvidere anføres også Frivilligcentret, madgruppen og indkøbsgruppen fremover som faste punkter.

4.Godkendelse af referat af mødet den 7 oktober.
Godkendt med de tilføjelser som nævnt under pkt 3. Fraværende bør anføres.

5.Meddelelser fra formand, sekretær og medlemmer.
Formanden har haft en artikel i avisen vedrørende fejlmedicinering og SR finder at forholdet er meget alvorligt og SR vil følge op på dette overfor Hørsholm Kommune.

Sekretæren havde ingen emner til drøftelse.

Kasseren havde udsendt regnskab som SR efterfølgende tog til efterretning.

Andre medlemmer. Marianne bemærkede, at Konservative havde afholdt møde om ældre demente hvilket var en godt arrangement med gode oplæg. Derimod havde PR omkring sagen været alt for dårlig og der havde kun været få deltagere. Jørgen tager kontakt til Peter Brandi med henblik på at tilvejebringe et nyt møde.

6.Høringssvar.
Intet at rapportere

7.Hørsholm Senioruge.
Afvikles i foråret 2122 Arbejdsgruppen består af Lisbet, Hanne og Jørgen. Lisbet er tovholder.

8.Hospice.
Seniorrådet er medlem af og indmeldt i Rudersdal hospicegruppe. Hanne formidler kontakt til Nordgruppen.

9.Valg til Hørsholm Seniorråd.
Seniorrådet har besluttet at arbejde for, at næste gang (2025) afholdes valget samtidigt med kommunevalget. Det vil sige at næste Seniorråds valg i givet fald vil gælde for 3 år. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, hvilket gøres fra starten af 2022.

10.Institutioner.
Selmersbo: Planlagte arrangementer frivillig middag, KOL, jazz, julefrokost, foredrag om Ole Olsen, der stiftede Nordisk Film.

11.Frivillige.
Frivilligcentret, madgruppen, indkøbsgruppen, Seniorrådgivningen. Der blev orienteret om disse punkter.

Specielt blev det bemærket, at Frivillig Centret arrangerer spisesammenkomster, “Jule Carol” turnerer og juleaften i Sognegården. Indkøbsgruppen fungerer rigtig godt. Senior Rådgivningen fungerer fint.

12.Eventuelt

Udarbejdelse af fødselsdagsoversigt. Jørgen udarbejder liste.

Julegave til Seniorrådets medlemmer i form af boggave (“I patientens fodspor”) blev besluttet.

Næste møde den 9.december 0900-1130. Derefter Julefrokost

Mvh

Jørgen Eirfeldt, Sekretær i Hørsholm Seniorråd 5155 0101