Referat af møde i Seniorrådet torsdag den 18.8 2023. kl 15:00

Dagsorden udsendt 12.8. 2023.
Deltagere: Steen Andersen, Hanne Wendt, Jørgen Nielsen og Anne Ehrenreich (referent).
Afbud: Lisbet Schmølker
Mødet begyndte kl. 15:15 og sluttede kl. 17.45
Mødet fandt sted hos Anne Ehrenreich, Sømandshvilevej 7, 2960 Rungsted Kyst

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra det ekstraordinære Seniorrådsmøde møde d.10.8. 2023
Godkendt

3. Besøg på Hjælpemiddel Center – nyt tidspunkt identificeres.

4. Næste Seniorrådsmøde afholdes den 7. september 2023 kl. 9-13.
Mødet afholdes på Rådhuset. Anne bestiller lokale, og Steen medbringer morgenbrød.

5. Dialogmøde med Bodil Lolle den 15. august 2023
Seniorrådet har fået de diæter, vi skal have. Dog udestår to diæter for 2022.


Udestående udgifter, som vedrører det afgåede seniorråd, skal i følge kommunen dækkes af det nuværende Seniorråds budget for indeværende budgetår.  

Vi har fortsat spørgsmål til Seniorrådets disponible budget for 2023, og vi afventer tilbagemelding fra administrationen om bogførte udgifter. Seniorrådet har leveret de oplysninger, vi skulle levere.

Disse uklarheder betyder desværre, at Seniorrådet endnu ikke ved, om vi modtager de afsatte ca. 60.000 kr. til skovturen. Seniorrådet presser på for en afklaring.

6. Ugebladet

Steen Andersen har holdt møde med redaktionen på Ugebladet den 16. august 2023. Seniorrådet vil melde tilbage, at man accepterer Kommunens besparelser på annoncering, jfr. Seniorrådets høringssvar af den 10. august 2023.

7. Foredrag vedr. Svindel/kriminalitet

Seniorrådet afventer at få en udmelding fra LOF om dato og sted.

8. Seniorguide

Der arbejdes med seniorguiden. 

9. Møde med borgmesteren 23.8. 2023 kl 14:30

De vigtigste emner for mødet er følgende:

  • Budget for 2024-27, herunder råderumsforslag og budgetønsker
  • Seniorrådets budget, herunder skovturen 2023

10. Mødet i Social- og seniorudvalget den 21. august 2023

Seniorrådet har følgende kommentarer til dagsordenen:

  • Driftsopfølgning 3, 2023

Seniorrådet noterer sig, at budgetopfølgningen viser, at der er nogenlunde balance mellem udgifter og indtægter, når det gælder seniorområdet.

  • Etablering af visiteret aktivitetstilbud til borgere med behov for let støtte

Seniorrådet bakker fortsat op om initiativet, som vi tror bliver godt for de berørte borgere.

  • Opsamling på dialogmøde den 6. juni 2023 for ledere og medarbejdere i Center for Sundhed og Omsorg

Seniorrådet værdsætter at modtage opsamlingen, som er nyttig for os at have ift vores arbejde i bestyrelserne, aktivitetscentrene og beboer- og pårørenderåd.

  • Resultat af Brugertilfredshedsundersøgelse for genoptræning 2023

Seniorrådet har noteret sig resultaterne og er glade for, at borgerne fortsat er tilfredse med genoptræningen, som har stor betydning for, at de ældre kan bevare deres førlighed efter sygdom.

  • Statistik over omgjorte sager fra Ankestyrelsen 2022

Seniorrådet noterer sig, at der har været et par sager, hvor borgerne har indklaget kommunens afgørelser til Ankestyrelsen. Det gælder bl.a. sager om hjemmehjælp og praktisk hjælp. Der har været afslag på flertallet af sagerne, men en havde fået medhold. Seniorrådet følger det nøje.

  • Status ældre, august 2023

Seniorrådet noterer sig, at ventelisterne til plejehjem er tilfredsstillende uden lang ventetid. Der er pt. lang ventetid på ældreboliger. Seniorrådet vil undersøge baggrunden for det.

11. Møder med politiske udvalg

Seniorrådet ønsker regelmæssige møder (tre – fire gange årligt) med formændene for henholdsvis Sport-, sundheds- og kulturudvalget, Klima- og miljøudvalget og byudviklingsudvalget og afventer, at administrationen kommer med forslag til møderækken.

12. Seniorrådet efter SSU- møde med Jan Dehn 24.8.2023 kl.14:00

Eventuelle afbud til Steen inden SR mødet den 7. september 2023