Mødet afholdt på Selmersbo.

Mødedeltagere:  

Afbud: Kjeld Flemming

1.Valg af mødeleder og ordstyrer

Lisbet valgt til mødeleder og Mogens til ordstyrer

2.Valg af referent.  

Jørgen valgt til referent

3.Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt – Verner er udtrådt af Seniorrådet. Jørgen orienterer Jan Dehn

4.Godkendelse af referat af mødet den 9 december 2021

Referatet godkendt

5.Meddelelser fra formand, sekretær, kasserer og medlemmer.

Lisbet orienterede om vinterseminar den 3 februar hvor vi skal drøfte valg, aktiviteter for de ældre, årshjulet, relationerne til Ældre Sagen, SR er ikke showmastere – mere kontrol og samarbejde med kommune på ældreområdet.

Sekretæren bemærkede at der havde været lidt usikkerhed omkring kommunens udmelding omkring mødeplaner for 2022.

Lars orienterede om SR økonomi og regnskabet blev godkendt. Ligeledes blev budgettet godkendt.

Jesper orienterede om at Mogens indtræder i Selmersbo bestyrelse som SR repræsentant i stedet for Jesper.

6.Høringssvar

Intet at rapportere

7.Hørsholm aktive senioruge

Punktet tages op til drøftelse på vinterseminaret

8.Hospice

Drøftes på næste SR møde. Hanne, Jørgen, Freddy og Finn er lead på hospice

9.Valg til Hørsholm Seniorråd

Jesper stiller ikke op igen, Niels og Finn stiller måske ikke op. Resten stiller op eller overvejer at stille op. Drøftes på Vinterseminaret.

10.Hørsholm kommune direkte relationer SSU, ØU og Tryghedsudvalget

Seniorrådet har med tilfredshed konstateret, at støjrapporten siger at der intet er til hinder for bygge friplejehjemmet ved Klædebo. Vedrørende ØU driftsopfølgning har Seniorrådet noteret nedlæggelsen af SU.

11Hørsholm Kommune indirekte relationer til SFKU og MPU

Seniorrådet har bemærket ændringerne og afventer den reelle virkning af dette.

12.Nyt fra institutioner, herunder hjemmeplejen, plejecentre og B&P råd.

SR er fortsat bekymret over Hjemmeplejen og vil tage en dialog med Dorthe Dahl ved næstkommende møde.

Selmersbo følger gældende Corona restriktioner

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm følger gældende Corona risrtriktioner. Anette Helland har fået ekstra timer i sin ansættelse i Rudersdal Frivilligcenter og har derfor opsagt sin 7-timers stilling i Frivilligcentret. En ny 7-timers Projektkoordinator er under ansættelse.

Hørsholm Senioridræt følger gældende Corona restriktioner

Sophienlund Aktivitetscenter har fået en ny bestyrelse

13.Informationer fra arbejdsgrupper

Ingen emner

14.Eventuelt herunder kalender

Jørgen og Mogens har morgenbrøds tjansen på næste møde

Mvh Jørgen, sekretær i Seniorrådet, 5155 0101